1 720 перегляд(ів)

Урок 14. Належнiсть тексту до певного стилю. Ознайомлення з розмовним, наковим i художнiм стилями, сферою використання їх

Мета: забезпечити засвоєння учнями поняття про стилi мовлення, їхнєпризначення i використання; зосередитиувагу на особливостях розмовного, наукового i художнього стилiв; показативiдмiннiстьмiж ними; формувати вміння встановлювати належнiсть тексту до певного стилю; виховувати почуття вiдповiдальностi за збереження природи, охорону довкiлля.

Тип уроку: урок мовленнєвого розвитку.

Форма уроку: урок-казка.

 

Перебiг уроку

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Була субота, проте Миколка прокинувсявранцi. Увiмкнуврадiоприймач. Диктор читавпрогноз погоди:

«Антициклон, що сформувався на пiвднiЄвропи, принiс в Україну теплу погоду безопадiв. Вiтерпомiрний, 3–7 метрiв за секунду.Температура прогрiється до двадцяти градусiввище нуля».

 

Бесiда

 • Яка мета цього тексту? (Повiдомитипрогноз погоди, надати достовiрнуiнформацiю.)
 • Що важливо додержувати в такихповiдомленнях? (Точностi, конкретностi.)
 • Якi слова в текстiхарактернi для такої науки, як метеорологiя? (Антициклон,опади, помiрний i т.д.) Такi слова називаються термiнами. Знайдiть у словнику значення їх.
 • Яку роль вiдiграють у текстiчислiвники? (Указують на точнiстьiнформацiї.)

Читання в особах або розігрування дiалогу. Обговорення почутого.

Прослухавши прогноз погоди, Миколка зателефонував однокласниковi.

– Привiт, Ромчику!

– Здоров, Колько!

– Дивись, яка чудова погода сьогоднi. Давай пiдемо в парк, м’ячика поганяємо.

– Але нашiсьогоднi на суботник iдуть.Керiвничка казала, що вулицю вiдсмiття прибиратимемо.

– Без нас справляться. Хоч один раз просачкуємо. Ну. Ром…

– Добре! Чекай через пiвгодини.

Опишiть цю мовленнєву ситуацiю:

мiж ким вiдбуваєтьсядiалог, яка мета

спiлкування, офiцiйним чи неофiцiйним

воно є.

 • Звернiть увагу на мовнi засоби, використанiспiврозмовниками. Якi слова числовосполучення не вiдповiдають нормамлiтературної мови? Якiхарактернi лишедля усного мовлення?

Приблизно через годину друзi гулялимiським парком. Як там було гарно!

Творча робота.

Опишiть красу осiннього парку, використовуючи поданi словаi словосполучення.

Легенькi хмарки, мов химернi тваринки;смарагдова трава; вигадливiвiзерунки; строкатий килим; хизується красою; вишукане намисто; повiльно пропливають.

– Перед матчем потрiбнопiдкрiпитися, –заявив Миколка. – Сядемо на травичцi, бутербродами перекусимо.

А я водички взяв. А ще – цукерок i яблук.

Хлопцiвсiлися на травi, почали снiдати. Обгортки вiд цукерок кидали на землю. А потім Ромчик ще й змагання запропонував: хтопоцiлить недогризком вiд яблука в дерево.Поївши, хлопцi виламали кiлькагiлляк i почалижартома фехтувати ними. Коли й ця забавкаобридла, розпочали iншу – жбурляли пластикові пляшки з-пiд води: чия залетить далi. Миколкавкотре розмахнувся – i раптом дерево ожило. Танi, це не дерево, перед друзями стояла якась дивовижна iстота з напiвперебитимигiллякамируками у бруднiйболотяно-зеленiйсукнi з численними латками, iз розкуйовдженим волоссям,у якому стирчали рiзноманiтнiпапiрцi.

– Ти хто? – злякався Миколка.

– Не бiйтеся, я Природа.

– А чого ти така страшна?

– Просто в мене останнiм часом такийстиль.

– Стиль? А що таке стиль?

Робота з тлумачним словником.

З’ясуйте рiзнi значення слова стиль. Яке зних стосується стилю мовлення?

Робота з пiдручником. Коментованечитання.

Прочитайте в пiдручникуiнформацiю про стилi мовлення.

Бесiда

 • Назвiтьстилi мовлення.
 • У якiйсферi використовується розмовний стиль мовлення? Доведiть, щодiалогмiж Миколкою i Ромчиком – це зразок розмовного стилю.
 • У якому стилi ви будували висловлення, описуючи парк? Якiхудожнi засобивикористали?
 • Доведiть, що прогноз погоди витриманий у науковому стилi. Що характерно дляцього стилю мовлення?
 • Вiд яких чинникiв залежить вибiр того чи iншого стилю?
 • У якому значеннi вживала словостиль Природа? (Характерна манера говорити, поводитися, одягатися.)

– А чому ти така негарна, занедбана? – запитав у Природи Миколка.

– Я втрачаю свою красу, мене знищують,плюндрують. Я задихаюся без кисню, бо гинутьдерева… Схаменiться, люди!

Дослiдження – спостереження затекстом.

Уважно прочитайте висловлення. Визначте його тему.

Чекати бiльше не можна. Небезпека екологiчної катастрофи нависла над нашою планетою.Пора вiдслiв переходити до конкретних справ.

Юнiдрузi! Подивiться навкруги, на свою вулицю чи околицю. Наведiть там порядок, посприяйте їхньому благоустрою.

Очистiтьрiчки й водойми, посадiть деревана пустирi.

Розпочнiть! А розпочати нiколи не пiзно!Земля – наш дiм, i жити у ньому нам! (З пiдр.)

 • Яка мета висловлення? (Привернутиувагу до проблеми охорони довкiлля.) Як переконує автор у потребi збереження природи?Якi речення за метою висловлювання переважають? Чому так багато окличних речень?

З а п а м ’ я т а й т е! Емоцiйнiсть, пiднесенiсть, образнiсть – це ознаки публіцистичного стилю, зразки якого можна знайти в газетнихстаттях, закличних виступах.

Природа зiтхнула:

– Усе починається з малого. Ви щойнозруйнували мою красу: витоптали траву, понiвечили дерева, насмiтили.

– Як тобi допомогти? Ми хочемо, щоб тизмiниласвiй стиль, своє обличчя! – майже водин голос скрикнули Миколка i Ромчик.

– Звiльнiть мене насамперед вiдсмiття.Рiшення виникло одразу. Миколка i Ромчикпопрямували до школи. При входiвисiлооголошення.

Оголошення

Сьогоднi, … жовтня1, вiдбудуться заходи зблагоустрою пришкiльноїтериторiї.

Збiр о 10-й годинi на шкiльномустадiонi.Учнiвськийкомiтет

– Поспiшiмо! Нашi вже працюють. Допоможемо спочатку їм, а потiмусi разом до паркупiдемо.

Запам’ятайте! Оголошення – це зразокофiцiйно-дiлового стилю. Для нього характернiточнiсть, дотримання певних шаблонiв, зразкiв.Це стиль офiцiйногоспiлкування, документiв.Якi ви знаєте документи?

Однокласники трiшки покепкували з Миколки й Ромчика, що тiзапiзнилися на прибирання. Та хлопцi працювали так завзято, що скорокласний керiвник поставила їх за прикладусьому класовi.

У парку друзi збирали й сортували смiття.Пластиковi пляшки вiдносили у спецiальнi контейнери, харчовiвiдходи збирали в мiшки,папiрцi потрапляли до смiтника.

Виконання завдань на встановленнявiдповiдностi.

 1. Установiтьвiдповiднiстьмiж назвоюстилю та основними видами висловлень уцьому стилі
1 розмовний

2 науковий

3 художнiй

4 офiцiйно-дiловий

А побутова бесiда

Б наказ, доручення, заява

В стаття у шкiльномупiдручнику

Г поезiя, оповiдання, казка

Дпромова, газетна стаття

 

 1. Увiдповiднiть назви стилiв i речення,належнi до цього стилю
1 розмовний

2 науковий

3 художнiй

4 офiцiйно-дiловий

А Калина – гiллястий кущзаввишки 1,5–2 метри.

Б Пишна калина хвалитьсянамистом.

В Прошу надати менi чергову вiдпустку.

Г Куди женешся? Постривай!

ДПлекайте найдорожчийскарб – мову!

 

 1. Установiтьвiдповiднiстьмiж назвоюстилю та сферою використання його
1 розмовний

2 науковий

3 художнiй

4 офiцiйно-дiловий

А суспiльне життя

Б освiта й наука

В побут

Г службовi стосунки

Дхудожня лiтература

 

Коли учнiзакiнчували роботу, з-за деревзнову показалася Природа. Але виглядала воназовсiмпо-iншому.

 

Пiдсумок уроку.

– Як багато я сьогоднiдiзнався нового! –сказав Миколка.

– А я багато чого зрозумiв, – додав Ромчик.

´Яку нову iнформацiю ви засвоїли сьогоднi? Якiжиттєвi уроки отримали?

 

Домашнє завдання.

Загальне: дiбрати або придумати два тексти, в яких iшлосяб про ту саму рослину або тварину в художньому й науковому стилях. Індивiдуальне: скласти опис дiвчини Природи вхудожньому стилi.

Icon of Ukr Mov5nov (13) Ukr Mov5nov (13) (32.2 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *