1 580 перегляд(ів)

Урок 15.Прийменник. Написання прийменникiв з iншими частинами мови. Сполучник. Використання прийменникiв та сполучникiвi, й, та, а, але для зв’язку слiв у реченнi

Мета: повторити вивчене про службові частини мови, удосконалювати навичкинаписання прийменникiв з iншими частинами мови; показати роль прийменникiв iсполучникiв у реченнях; виробляти вміння розрiзняти прийменники i сполучники,правильно вживати їх; виховувати повагу,шанобливе ставлення до тих, хто поруч.

Тип уроку: урок повторення вивченого.

Перебiг уроку

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Актуалiзацiямотивацiйнихрезервів учнiв з теми.

Нiмий диктант.

На столi лежитьпiдручник. Я змiнюватиму його положення. Ваше завдання – записувати, де знаходиться пiдручник по вiдношенню до столу.

(Учнi записують: у столi, пiд столом, застолом, над столом, перед столом i т.д.)

Бесiда

 • Слова якої частини мови ви використали, виконуючи завдання?
 • Що вам вiдомо про прийменник?
 • Який вiдмiнокiменника завжди вживається з прийменником?

 

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Дослiдження-гiпотеза. Дайте вiдповiдi на поданi запитання повними реченнями:

Де ви зараз перебуваєте? За котрою партоюсидите? У чиєму зошитi ви зараз пишете?У якому одязiучнi мають ходити до школи?

 • Перед якою частиною мови вживаються прийменники? Зробiть висновок, чому ця службова частина мови має саме такуназву.

 

Методична ремарка.

Вивчаючи тему«Займенник», учнi виконували подiбне завдання. Якщо ж виникне потреба, учитель нагадає,що iменник, прикметник, числiвник – iменнi частини мови, займенник уживається «замість iмен». Тодiучнi зроблять висновок, що прийменник уживається «при iменах».

 • Прийменник – це службова частинамови. Чим службовi частини мови вiдмiннiвiдсамостiйних?

Робота з текстом. Прочитайте текст.Знайдiть речення, яке вказує на роль службових слiв, зокрема прийменникiв, у мовленнi. Сформулюйте думку, висловлену вцьому реченнi, в науковому стилi.

Завдання слiву, на, вiд, пiдi подiбних – допомагати бiльшим словам поєднуватися. Вони гвинтики, за допомогою яких скрiплюютьсяслова. Без службових слiвнiяк не обiйтись. Заїхньої допомоги повнозначнi слова точно i безпомилково входять у речення. Це все мовитьсядля того, щоб у вас не складалося нешанобливеставлення до маленьких слiв. Їх небагато. Та роботи вистачає. Тому бiгаютьлiлiпути з реченняв речення, щоб допомогти словам-гулiверам(ЗаІ.Вихованцем).

 • Визначте стиль мовлення тексту.У чому його своєрiднiсть? Запам’ятайте,що такий рiзновид наукового стилю називається науково-популярним. Вiн розрахований на широку аудиторiю, наприклад,тих, хто цiкавиться мовою.
 • Яка основна думка тексту? (Поважати «маленьких» людей, сумлiннихтрудiвникiв, якiнепомiтно виконують потрібну роботу.)

Акродиктантiз завданням. Запишiтьречення, пiдкреслiть у них прийменники.

 • Через вiки наш народ пронiсу серцi любов донародних традицiй i звичаїв.
 • Об нашi пороги безславно спiткнувшись, чужинець вертався назад.
 • Вiд щирого слова милiша розмова, i хай воно часто звучить.
 • О сьомiйгодинi збираймося нинi.
 • Запишiтьпершiлiтери кожного прийменника. Яке слово утворилося? Чудово! Ви молодцi! Визначте вiдмiнкиiменникiв, з якими ужито кожен прийменник.
 • Чи є в записаних реченнях сполучники? Що поєднує сполучник i в першому реченнi? А в третьому? Звернiть увагу, у якому випадку перед i ставиться кома, а в якому – нi.

Робота з пiдручником. Прочитайте матерiал про сполучник у пiдручнику, з’ясуйте, чому сполучник не належить до самостiйних частин мови. Назвiть сполучники, перед якими завжди ставиться кома.

Творча робота. Вiдновiтьпропущенiслова. Уведiть сполучення слiв у речення.

Батьки i … ; поважати й … ; не ледарювати,а … ; добрий, та … ; добрий та … .

 • Чому перед та в одному випадку ставиться кома, а в iншому – нi?

Хвилинка милозвучностi. Запишiтьречення, обравши з дужок потрiбнi сполучник i прийменник. Обгрунтуйтесвiйвибiр.

 • Людянiсть – це коли ти ставиш себе на мiсцеiнших (i / й) враховуєш (у / в) першу чергу їхнiiнтереси.
 • Пояснiть, як ви розумiєте поняття милозвучнiсть.

Пояснювальний диктант iз завданням. Запишiть текст, виконайте завданнядо нього.

Не соромся двiчi поклонитися добрiйлюдинi, та уникай нiкчемних. Позбавляйся поганого в собi i не торкайся поганого в iнших. Робидiло, але не думай про результат. Не старайсябути прикладом для iнших, а шукай приклад поблизу (За М.Дочинцем).

 • Це поради сторiчного мудреця АндрiяВорона. Яка з них найбiльше припала вамдо душi. Чому?
 • Пiдкреслiтьоднiєюлiнiєю прийменники, а двома – сполучники.
 • Чи можна у другому реченнiзамiнитиприйменник в на у? А сполучник i на й?Обгрунтуйте.

 

Пiдсумок уроку.

Лiнгвiстична мозаїка. Виберiть твердження, якi стосуються прийменника(І варiант), сполучника (ІІ в а р i а н т).Запишiть їх як пункти плану в такiйпослiдовностi, щоб можна було побудуватизв’язне висловлення на тему «Прийменник» чи «Сполучник».

Службова частина мови.

Служить для зв’язку слiв у реченнi.

Наприклад: i, а, але.

Поєднує однорiднi члени речення i частинискладного речення.

Наприклад: на, перед, вiд.

Виражає залежнiстьiменника, прикметника,числiвника, займенника вiдiншихслiв у словосполученнi й реченнi.

 

Домашнє завдання.

Пiдготуватися доконтрольної роботи. Виконати завдання зпiдручника(за вибором учителя).

Icon of Ukr Mov5nov (14) Ukr Mov5nov (14) (27.9 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *