4 237 перегляд(ів)

Урок 2. Загальне уявлення про мовлення як дiяльнiсть. Види мовленнєвої дiяльностi (аудiювання, читання, говоріння,письмо), особливостi їх. Навчальне аудіювання.

Мета: ознайомити учнiвзiспецифікою та завданнями урокiв мовленнєвого розвитку; розглянути поняття мова i мовлення,наголосити на вiдмiнностiмiж ними; ознайомити з основними видами мовленнєвоїдiяльностi; розвивати увагу, пам’ять,умiння слухати i сприймати матерiал; прищеплювати любов до мови, виробляти потребу вдосконалювати власне мовлення.

Тип уроку: урок мовленнєвого розвитку.

 

Перебiг уроку

 

Актуалiзацiямотивацiйнихрезервів учнiв з теми.

 

Перевiрка поняттєвої бази. Поєднайте записи в першiй i другiй колонках за допомогою стрiлок.

 

А називати предмети, поняття,

спiлкуватися, пiзнаватисвiт,                                       1 мова – суспiльне явище

формуватидумку, об’єднуватися

успiльноту

 

Б мова не дана людинi з народження,

її можна навчитися, перебуваючи в                          2 функцiї мови

соцiумi

 

В закрiплена законодавством мова,

уживанняякої обов’язкове в

державних i громадських                                          3 державна мова

органах, закладах освiти,

науки, культури

 

 • Сформулюйте припущення щодо виучуваного на цьому уроцiматерiалу.
 • Доберiтьспiльнокореневi слова дослова мова.

 

 • Спiльнокореневим до слова мова ємовлення. Як пов’язанiмiж собою цi поняття, чи вони тотожнi? Що буває усним iписьмовим, виразним, багатим – мова чимовлення?

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

 

Робота з поняттєвою основою.

Уявiть скарбничку, у якiй лежать рiзноманiтнiречi: стрiчки, намисто, бiсеринки,кольоровi нитки. Людина бере цi предметиi користується ними: оздоблює одяг, створює вироби, використовує як прикраси.Так-от, мова – це та сама скарбничка окремих речей, а мовлення – це виготовленнявиробiв з них. Що ж зберiгається у скарбничцi мови? Слова, словосполучення, речення, тексти. А людина використовує їхдля створення мовлення, спiлкування.

 

Запишiть i запам’ятайте!

Мова – це рiзноманiтнi засоби спiлкування.

Мовлення – це використання цих засобiв з метою спiлкування.

 • Прочитайте записане вголос.

Аналiздiяльностi. Процес мовленняназивається мовленнєвою дiяльнiстю.Щойно ви взяли участь у цьому процесi.Спробуйте назвати чотири види мовленнєвої дiяльностi. Пояснюючи матерiал,я… (говорила), а ви… (слухали). Визначення,що таке мова i мовлення, ви спочатку… (записали), а потiм… (прочитали). Протепотрiбно зробити невелике уточнення: ярозповiдала про мову i мовлення, а ви непросто слухали, а мали осмислити почуте iзрозумiти. Таке одночасне слухання й розумiння називається аудiюванням.

Лiнгвiстичнi завдання. Вiдновiть уснопропущенi слова (їх подаємо у дужках курсивом).

Існує… (чотири) види мовленнєвої дiяльностi. Це… (говорiння, аудiювання, письмо,читання).

Коли творимо власне мовлення, ми вдаємося до… (говорiння, письма). А коли сприймаємочуже, здiйснюємо… (аудiюванняабо читання).Той, хто говорить або пише, називається… (мовцем). Людина, до якої звертаються з мовленням,називається… (адресатом мовлення).

 • Укажiть, ким буде кожен iзучасникiв мовленнєвої дiяльностi в описанихситуацiях – мовцем чи адресатом мовлення. Назвiтьописанi види мовленнєвоїдiяльностi.

Учитель озвучує диктант учням. Бабуся розмовляє з онуком. Дiвчинкавiдправляєсмс-повiдомленняподрузi. Учень слухає текст, який

читає вчитель.

Навчальне аудiювання. Сприйманнянезнайомого висловлення на слух.

Наша мова

Прислухайтеся: з ранку й до вечора навколонас звучить мова. Ми всi так звикли до цього,що майже не помiчаємо її.

А тепер уявiмо, що мови нашої – та й інших мов на землi – ще немає. Стiною стоять непрохiднiлiси, а в них – хижiзвiрi… А хто там боязко визирає з печери? Так то ж первiсна людина! Скоцюрбилась вiд холоду i страху, щільніше натягає на голiплечi якусь шкуру, сторожкооглядається… Такими нашi пращури буликолись, такими надовго вони й зоставалися б,якби не винайшли мови.

Мова допомагала людям порозумiтисямiжсобою. Разом, усiм великим родом, легше булокорчувати лiс, звiльняючимiсце для посiвiв,приручати, а потiм пасти худобу. І якщо раніше кожен сам повинен був додуматися до того, якзробити ту чи iншу роботу, то, завдяки мовi,можна було розповiсти молодшим про все, передати їм свiйдосвiд. І тепер кожному наступному поколiнню людей не треба було розпочинати все з самого початку: вчитися виготовлятизнаряддя працi, довго шукати найпридатнiшуземлю й найбагатшi пасовиська.

Мова первiсних людей була дуже бiдною.Вона складалася з небагатьох слiв. Значеннякожного такого слова було нечiтким, слова супроводжували рухами, якi допомагали людямпорозумiтися. Та минали столiття, змiнювалисялюди, удосконалювалися й мови.

Потiм сталася подiя величезної ваги: людивинайшли письмо. Цей винахiд полегшив навчання, вiдкрив шляхи розвитку для багатьохнаук i мистецтв.

Наше слов’янське письмо пройшло довжелезний шлях становлення. Поклав початок цьому один дуже давнiй i беручкий народ –фiнiкiйцi, якi жили за 30 столiть до нас. Їхнєписьмо запозичили й удосконалили стародавні греки. Слов’янську азбуку було зроблено зазразком грецької. До 24 грецьких лiтер додалище 19. На нашiукраїнськiземлi ця азбукаприйшла тисячу рокiв тому. Потому вона чимало вдосконалювалася, аж поки не стала такою,якою ми користуємося нинi.

Скiльки мов на землi? Вважають, що приблизно п’ять тисяч. Ними розмовляє неоднакова кiлькiсть людей: китайською мовою, наприклад, говорить понад 900 мiльйонiвмовцiв,росiйською – понад 250 мiльйонiв.

Українською розмовляють приблизно45 мiльйонiв. Наша мова належить до високорозвинених мов свiту. Багато зробили для вдосконалення української мови видатнi представники нашого народу – письменники,вченi, видавцi, освiченi люди рiзнихчасiв.Особливо почесне мiсце належить ТарасовiГригоровичу Шевченку, який обробив, вiдшлiфував i показав свiтовiдорогоцiннекамiння – мову народу України (За А.Коваль).

Тести

 1. Речення «Завдяки мовi можна булорозповiсти молодшим про все, передати їмдосвiд» указує на таку функцiю мови, як

А комунiкативна

Б пiзнавальна

В мислетвiрна

Г номiнативна

 

 1. Подiєю величезної ваги в iсторiї людства автор вважає

А збiльшеннякiлькостiслiв у мовiпервiсних людей

Б можливiсть передавати досвiд за допомогою мови

В винайдення письма древнiмифiнiкiйцями

Г початок спiльного ведення господарства

 

 1. Слов’янська азбука виникла на основi

А фiнiкiйської

Б грецької

В китайської

Г латинської

 

 1. Приблизна кiлькiсть мов на землi –

А три тисячi

Б п’ять тисяч

В сiм тисяч

Г десять тисяч

 

 1. Приблизно сорок п’ять мiльйонiв людей розмовляє

А грецькою

Б китайською

В росiйською

Г українською

 1. Т.Шевченко «обробив, вiдшлiфував iпоказав свiтовiдорогоцiннекамiння – мову». Це означає, що вiн

А написав дуже багато творiв

Б удосконалив, збагатив мову

В говорив тiльки українською мовою

Г переклав свої твори рiзними мовамисвiту

 

Пiдсумок уроку.

 • Чому у шкiльномукурсi українськоїмови є уроки мовленнєвого розвитку? Якпотрiбно розвивати своє мовлення?

 

Домашнє завдання. Дати вiдповiдь назапитання: «Як я вдосконалюю власне мовлення», побудувавши усне мiркування.

Icon of Ukr Mov5nov (2) Ukr Mov5nov (2) (29.0 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *