1 939 перегляд(ів)

Урок 21. Речення, його граматична основа (пiдмет i присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)

Мета: сформувати в учнiв поняття проречення як синтаксичну одиницю, його основнi ознаки, показати, у чому полягає його вiдмiннiсть вiд словосполучення; забезпечити засвоєння поняття про односкладнiречення; виробляти вмiння знаходитипiдмет i присудок у реченнi та головнийчлен односкладного речення; розвиватилогiчне мислення, спостережливiсть,пам’ять; виховувати захоплення осінньою природою рiдного краю.

Тип уроку: урок засвоєння новогоматерiалу.

 

Перебiг уроку

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Актуалiзацiя мотивацiйних резервів учнiв з теми.

Перевiрка домашнього завдання. Уснавiдповiдь про словосполучення.

Робота бiля дошки. Прочитайте записанi сполучення слiв, укажiть, iз текстів якого стилю взято їх (усно). Назвiть лексичне й фразеологiчне словосполучення.

Зробiть розбiр двох синтаксичних словосполучень (на вибiр).

Напрям вiтру, червонi кетяги калини, вайлуватий гарбуз, природа дрiмає, захистити зеленого друга, Червона книга, день промайнув, поживнi речовини, дрижаки бити.

Бесiда

 • Чи є серед записаних сполучень слiвречення?
 • Як вiдрiзнити речення вiд словосполучення?
 • Якi основнi ознаки речення?

 

Матерiал для вчителя.

У процесiбесiди учнi мають зробити висновок, що, навiдмiну вiд слова i словосполучення, реченнявиражає закiнчену думку. За допомогою реченьлюди спiлкуються мiж собою, тобто передаютьповiдомлення, ставлять запитання, висловлюють прохання тощо. До основних ознак реченнявiдносять: наявнiсть закiнченої думки; iнтонацiйну завершенiсть; наявнiсть граматичноїоснови – пiдмета i присудка; граматичнийзв’язок мiж усiма словами.

 

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Дослiдження-моделювання. Установiть зв’язок мiж словами, поставте їх так,щоб утворилося речення. Доведiть, щов цiй конструкцiї наявнi всi ознаки речення.

І в а р i а н т. Килим, земля, вкривати, iз, листопад, листя.

ІІ в а р i а н т. Журавлиний, над, пропливає,земля, ключ.

Робота з пiдручником. Прочитайте iобговорiть у парах матерiал про граматичну основу речення, що таке пiдмет i присудок, якими частинами мови вони вираженi,на якi питання вiдповiдають, як їх пiдкреслюють у реченнях. У разi потреби проконсультуйтеся з учителем.

Мiнi-диктант iз завданням. Запишiтьречення, пiдкреслiть граматичнi основи вкожному з них. Дайте заголовок тексту, визначте стиль його.

Скрiзь багрянiє осiннє намисто. Дерева йкущi нiби змагаються мiж собою своїми барвами. Їхнi листочки шумлять, дзвенять, шелестять. Пахне останнiми хризантемами. Осiнь…(З журн.)

 • Якою частиною мови найчастiше виражаються пiдмет i присудок?
 • Звернiть увагу на передостаннє й останнє речення. Що ви помiтили?

Запам’ятайте! Речення, граматична основа якого складається з пiдмета i присудка, називається двоскладним.

 • Яке речення називається односкладним?

Кодовий диктант. Позначте цифрою 1двоскладнi речення, а 2 – односкладнi.

Теплий, погожий ранок. Розвидняється. Сонечко смiливiше розправило промiнчики-руки.Не спить вже моє мiсто. Прокинувся i я. Радiюновому дню.Код: 221112.

Індивiдуальне творче завдання. Доберiть матерiал для фiзкультхвилинки iпроведiть її для однокласникiв за зразком:речення односкладне – пiдносимо руки догори, двоскладне – присiдаємо. Наприклад:Цiкавий урок. Урок розпочався.

Диктант-диспут. Прокоментуйте ситуацiю: Наталка й Андрiйко засперечалися.

Наталка стверджувала, що осiнь i осiннiйдень – це вiдповiдно слово й словосполучення. Андрiйко заперечив, мовляв, це можуть бути односкладнi речення.

Хто з дітей має рацiю? Обгрунтуйте.

 

Методична ремарка.

Учитель, вислухавши мiркування, наголосить, що поза контекстом це, безумовно, слово й словосполучення.Однак якщо є iнтонацiйна завершенiсть, то втекстi осiнь i осiннiй день будуть односкладнимиреченнями.

Дослiдження-аналiз. Пiдкреслiть граматичнi основи в реченнях. Якими частинами мови вони вираженi? Зi скiлькох слів можуть складатися пiдмет i присудок?

Осiнь – моя улюблена пора року. Листя починає жовтiти. «Золота осiнь» – найвiдомiшакартина художника Левiтана. Намагаюся почути розмову берiзок. Днi стають коротшими.

 • На якi питання, крiм що робить?(пiдмет), що зробив? i т.д., може вiдповiдати присудок?
 • Коли мiж пiдметом i присудком ставимо тире?

 

Пiдсумок уроку.

Термiнологiчний диктант. Запишiтьтермiни, якi вiдповiдають поданим визначенням.

 • Найменша одиниця людського спiлкування– це … .
 • Граматична основа речення – це … .
 • Напитання х т о? що? вiдповiдає … .
 • Член речення,що означає предмет, про який iдеться в реченнi, –це … .
 • Член речення, який вiдповiдає на питанняякий є пiдмет? хто вiн такий? що він т а к е? – це … .
 • Двома лiнiями пiдкреслюють … .
 • Найчастiше присудок виражається … .
 • Речення,граматична основа якого складається лише зпiдмета або лише з присудка, називається … .

 

Домашнє завдання.

Вивчити теоретичний матерiал з теми. Виписати з будь-якогопiдручника для 5-го класу невеликий текст(5–6 речень), пiдкреслити в кожному граматичну основу. Указати, якщо є, односкладнi речення.

Icon of Ukr Mov5nov (19) Ukr Mov5nov (19) (26.8 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *