1 619 перегляд(ів)

Урок 22. Ознайомлення з вимогами домовлення (змiстовнiсть, логiчна послiдовнiсть, багатство, точнiсть, виразнiсть,доречнiсть, правильнiсть). Помилки узмiстi й побудовi висловлення (практично). Аналiз переказу

Мета: ознайомити учнiв iз загальнимивимогами до писемного мовлення, дати загальну оцiнку роботам учнiв, звернути увагу на типовi помилки, проаналiзувати причини виникнення їх, запобiгати подальшому повторенню подiбних огрiхiв; розвивативмiння помiчати свої та чужi помилки, корегувати написане; виховувати любов дорiдного слова, сумлiнне ставлення до навчання.

Тип уроку: урок мовленнєвого розвитку.

 

Перебiг уроку

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Загальна характеристика учнівських робiт.

Методична ремарка.

Характеризуючи написання переказiв загалом, учитель можепiдбити кiлькiсть помилок, допущених усіма п’ятикласниками, подiлити їх на кiлькiсть учнiв,якi писали роботу, i вивести загальний бал. Учнiпорiвняють його з оцiнкою своєї роботи, зроблять висновки щодо якостi написання переказу.

Ознайомлення з вимогами до мовлення. Поняття про змiстову помилку.

Уважно прочитайте слова лiвої колонки.Вони характеризують iдеальне, зразковемовлення. Установiть вiдповiднiсть мiжхарактеристикою мовлення i поясненням її.

 

1 змiстовнiсть

2 логiчна послiдовнiсть

3 багатство

4 точнiсть

5 доречнiсть

6 правильнiсть

А уживання синонiмiв, образних слiв

Б вибiр з-помiж iнших потрiбного слова

В вiдсутнiсть помилок

Г урахування адресата, типумовлення

Ддодержання хронологiї подiй

Евiдповiднiсть темi висловлення

 

Проблемне запитання. Що буде, колимовець не додержуватиме хронологiї,вiдiйде вiд теми, не використовуватиме синонiмiчного багатства мови? (Його мовлення не буде зразковим, з’являться помилки.)

Дослiдження-спостереження. Звернiть увагу на позначки, якi робить учитель,виводячи бал за вашу роботу. Скiлькиоцiнок вiн ставить? Що, на вашу думку,означають позначки Зм i МО?

Запам’ятайте! Загальний бал за письмову роботу виводиться на основi оцiнок за змiст(Зм) i мовне оформлення (МО). Помилки узмiстi подiляються на фактичнi й логiчнi.

Фактична помилка – це твердження, що не вiдповiдає iстинi. Наприклад: Тiло черепахи вкрителускою.

Логiчна помилка з’являється тодi, коли прощось сказано недостатньо, порушено послiдовнiсть викладу подiй, додано щось зайве. Оцiнказа змiст знизиться також тодi, коли не розкритотеми переказу або нечiтко передано основнудумку.

Редагування. Знайдiть змiстовi помилки, пояснiть суть їх. Виправте огрiхи i запишiть текст правильно.

Їла жiнка варену гуску, аж бачить: iде старець до хати. Вилазить iз печi курка з двома полумисками – на животi й спинi – та й давай похатi бiгати! Вона ту курку швиденько ховати.Мискою зверху накрила – i в пiч. Аж бачить: iдестарець до хати.

  • Знайдiть на берегах ваших зошитів позначку Зм. Виправте змiстовi помилки уваших переказах.

Робота з пiдручником. Ознайомтеся зтаблицею «Помилки в мовному оформ-леннi письмової роботи», з’ясуйте незрозумiле у вчителя.

Виконання системи завдань.

  • Доберiть синонiми до слiв старець,жiнка.
  • Запишiть українською літературною мовою слова жарена, бистро.
  • Пояснiть значення слiв перепросити– попросити; молодиця – молодець; творiн-ня – створiння. Складiть з ними речення.
  • Запишiть речення правильно: Ївшикурку, жiнка побачила старця.
  • Орфографiчна хвилинка.

Учитель добирає слова з тими орфограмами, якi учнi, як показало написання переказу, засвоїли недостатньо.

  • Уведiть у переказ опис зовнішності старця. Подумайте, в якому мiсцi вiн буденайдоречнiшим.
  • Уведiть у переказ елемент роздуму,який виражав би основну думку тексту.

 

Методична ремарка.

Учитель добирає завдання, враховуючи, як п’ятикласники виконали роботу. Завдання творчого характерувиконуватимуть учнi, якi написали переказ на високому рiвнi. Не потрiбно домагатися, щобучнi оперували термiнами лексична, стилiстична, орфографiчна помилка: матерiал засвоюється на практичному рiвнi.

Самостiйна робота над помилками,допущеними в переказах.

 

Пiдсумок уроку. Рефлексiя.

  • Назвiть основнi вимоги до мовлення.Як i для чого потрiбно вдосконалюватисвоє мовлення? Якi ще висновки iз сьогоднiшнього уроку ви зробили? Що виявилося найскладнiшим? Над чим потрiбно щепопрацювати?

 

Домашнє завдання.

Індивiдуальнi завдання (на розсуд учителя)

Icon of Ukr Mov5nov (20) Ukr Mov5nov (20) (26.6 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *