3 025 перегляд(ів)

Урок 23.Речення, його граматична основа (пiдмет i присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)

Мета: поглибити знання учнiв про граматичну основу речення, двоскладнi й односкладнi речення; удосконалювати вміння знаходити пiдмет i присудок та головнийчлен односкладного речення, працювати зтекстом; розвивати уяву, мовлення учнiв;працювати над збагаченням лексиконуп’ятикласникiв, зокрема над засвоєннямфразеологiзмiв; виховувати iнтерес до свiтутварин, народної творчостi та художньоїлiтератури.

Тип уроку: урок застосування iзакрiплення знань.

 

Перебiг уроку

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Актуалiзацiя мотивацiйних резервів учнiв з теми.

Дiзнайтеся, про кого ми говоритимемо, опрацьовуючи граматичну тему.Для цього вiдгадайте загадку.

У нашої бабусi сидить дiд у кожусi,

протипечi грiється, без води умиється. (Кiт.)

 

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Граматична розминка.

◊Якою частиною мови є слово кiт?Визначте рiд цього слова. Усно провiдмiняйте його. Поставте у множинi.

◊Утворiть пестливi форми слова. (Котичок, котусь, котик, котко, котусик.)

◊Утворiть словосполучення, щоб слово котик було в ньому головним (І варiант) i залежним (ІІ варiант). Виконайтесинтаксичний розбiр цих словосполучень.

◊Уведiть словосполучення в речення.Пiдкреслiть у ньому граматичну основу.

 

Фразеологiчна хвилинка. Пригадайте,що таке фразеологiчне словосполучення.Пояснiть значення фразеологiзмiв гратисяв кота i мишку, як кiт наплакав, чорний кіт пробiг, кота в мiшку купувати, жити як кіт iз собакою.

Дослiдження-спостереження. Прочитайте речення. Назвiть граматичнi основи.Що ви помiтили? Зробiть висновок просинтаксичну роль фразеологiчного словосполучення.

Я з тобою не граюся в кота i мишку!Обдумай добре цю пропозицiю! Купиш кота в мiшку!

  • Чи є серед речень односкладнi?
  • Запишiть поданi речення. З’ясуйте,коли дiєслово бути є частиною складеногоприсудка, а коли самостiйно виконує рольприсудка. Якою частиною мови вираженаiнша частина складеного присудка? Пояснiть значення слова вайлуватий. (Неповороткий, незграбний.)

У моєї бабусi був гарненький котик. У маминiй сумочцi було чорненьке кошеня. Кiтбувповажний i вайлуватий. Мурчик ще був маленьким котиком.

  • Поставте дiєслово бути в теперiшньому часi. Зредагуйте окремi речення так, абивони звучали природно для українськоїмови.

Орiєнтовне виконання.

У моєї бабусi є гарненький котик. У маминiйсумочцi є чорненьке кошеня. Кiт поважний iвайлуватий. Мурчик – маленький котик.

  • Чому в останньому реченнi мiжпiдметом i присудком ставимо тире?

Пояснювальний диктант iз завданням. Запишiть речення, пiдкреслiть граматичнi основи. Чим вираженi пiдмет i присудок? Назвiть односкладнi речення. Пояснiть значення слова ссавець. Укажiтьфразеологiчне словосполучення.

Кiт – це ссавець родини котячих. Існує багато порiд котiв. Вони вiдрiзняються забарвленням i довжиною шерстi. Кiт здавна був улюбленою домашньою твариною. За поведiнкою котів передбачали подiї. Наприклад, якщо сіренький умивався лапкою – приїдуть гостi. Проте чорнакiшка є також уособленням «нечистої сили».Вважалося, що буде невдача, якщо вона перейдедорогу. Багато хто це приймає за чисту монету йзараз (За кн. «Україна в словах»).

  • До якого стилю належить текст?Обгрунтуйте.

Творча робота на основi дослiдження.

Прочитайте речення. Пiдкреслiть граматичнi основи.

Але тепер кiт став великий i важкий. З тихпiр лiтають над мiстом зграї котiв. Була собi мама-кiшка. Вiн пiднiмався все вище i вище, а дерево було височенне.

  • З тексту якого стилю взято цi речення? Визначте жанр твору. Це легенда,оповiдання, казка?
  • Спробуйте розставити речення влогiчнiй послiдовностi. Прокоментуйтесвою роботу.
  • Придумайте сюжет майбутньої казкової iсторiї, героєм якої є кiт Мурчик. Якщо визацiкавилися, то напишiть невелику розповiдь. Дайте їй назву. Вдома прочитайте проМурчиковi пригоди у книжцi Ярослава Павлюка «Будиночок, в якому нiхто не спить».

 

Пiдсумок уроку. Рефлексiя.

  • Що нового ви дiзналися про речення iйого головнi члени?
  • Яке завдання було виконувати найважче? Чому? Що потрiбно, аби матеріал ви краще засвоїли?дете ви виконувати творче домашнє завдання?

 

Домашнє завдання.

О б о в ’ я з к о в е:скласти 5 тематичних речень (односкладних i двоскладних), використавши як головнi члени такi слова i словосполучення:двоє малят, починати заспокоюватися, бути задоволеним, дiсталося на горiхи, пухнастий клубочок. Пiдкреслити граматичнi основи. З а бажанням: написати казку прокота за опорними реченнями.

Icon of Ukr Mov5nov (21) Ukr Mov5nov (21) (27.2 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *