2 098 перегляд(ів)

Урок 24. Види речень за метою висловлювання: розповiднi, питальнi, спонукальнi (повторення). Окличнi речення(повторення). Роздiловi знаки в кiнцi речень (повторення). Пунктуацiйна помилка та її позначення (практично)

Мета: повторити й поглибити вивчене в початковiй школi про види речень заметою висловлювання та емоцiйним забарвленням; удосконалювати вмiння правильно iнтонувати такi речення, ставитироздiловi знаки в них; забезпечити засвоєння поняття про пунктуацiйну помилку;працювати над запобiганням пунктуацiйних помилок у кiнцi рiзних за метоювисловлювання речень; розвивати навички виразного читання, умiння систематизувати матерiал; продовжувати ознайомлення з дивовижним свiтом українськоїприроди восени, виховувати естетичний смак.

Тип уроку: урок засвоєння новогоматерiалу.

 

Перебiг уроку.

 

Актуалiзацiя мотивацiйних резервів учнiв з теми.

Дослiдження-спостереження. Прочитайте текст спочатку мовчки, а потiм уголосз вiдповiдною iнтонацiєю. Спробуйтеспрогнозувати, яку тему ми опрацьовуватимемо на уроцi.

Ви вмiєте слухати музику осенi? Пройдiтьсяосiннiм парком. Кружляють у таночку зірвані вiтром листочки. Як їх багато! Ох, як не хочеться їм падати!

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Бесiда

 • Якi ж бувають речення за метою висловлювання i за емоцiйним забарвленням? Наведiть приклади з тексту.
 • Якi роздiловi знаки ставлять у кiнцiрозповiдних, питальних i спонукальних речень?
 • Коли ставимо знак оклику?
 • Чи є серед речень тексту односкладнi?

Робота з пiдручником. Опрацюйте матерiал, у якому йдеться про види речень заметою висловлювання та емоцiйним забарвленням. Що нового ви почерпнули длясебе?

Робота в парах. Гра «Репетицiя».

Прочитайте один одному речення, додержуючи правильної iнтонацiї.

 • Красива осiнь вишиває клени червоним,жовтим, срiбним, золотим. А листя просить:«Виший нас зеленим! Ми ще побудем, ще не облетим» (Л.Костенко).
 • Хмари чорнi, геть, невiрнi! Не плещiть, дощi надмiрнi! (Г.Сковорода).
 • Бiдна волошко, чому ти у житi, а не на клумбiволiєш рости? (М.Рильський).
 • Опiвночi айстри всаду розцвiли, умились росою, вiнки одягли, iстали рожевого ранку чекать, i в райдугу барвiвжиття убирать! (О.Олесь). Чуєш? Знову залунали нiжних звукiв переливи! (В.Кобилянський).
 • Ви знаєте, як липа шелестить у мiсячнi весняні ночi? (П.Тичина).

Мовленнєвий експеримент. Вiд iнтонацiї залежить не лише виразнiсть, яскравiсть мовлення. Одне i те саме реченняможна прочитати з рiзною iнтонацiєю, i від цього змiниться змiст його. Прочитайте записане на дошцi речення з рiзною iнтонацiєю вiдповiдно до коментаря.

Ну й погода сьогоднi!

 1. Свiтить сонечко. Надворi тепло. Дереваще не скинули жовтого листя. Дзвiнко співають птахи.
 2. Весь день падає дощ. На дорозi калюжi.Небо вкрите чорними хмарами. Холодно, томулюди не поспiшають виходити надвiр.

Лiнгвiстичний експеримент. Роздiловi знаки в кiнцi речень – своєрiдна пiдказка не тiльки того, з якою інтонацією потрiбно читати їх. Вiд роздiлового знаказалежить i змiст висловлення. Запишiтьслово осiнь. Оформiть його як речення.

У кiнцi одного речення поставимо знакоклику, другого – знак питання, третього –крапки. Прочитайте цi речення з належною iнтонацiєю.

Творча робота. Напишiть твори-мiнiатюри на теми:

І в а р i а н т – «Осiнь!»,

ІІ в а р i а н т – «Осiнь…»,

ІІІ в а р i а н т –«Осiнь?».

Помiркуйте, як роздiловий знак у заголовку впливатиме на змiст тексту.

 

Методична ремарка.

Творчi роботиможна писати не лише за варiантами, це завдання може бути iндивiдуальним для трьох учнiв.

Перевiрка й оцiнювання творiв проосiнь.

Дослiдження-спостереження. Прочитайте речення. Яким воно є за метою висловлювання та емоцiйним забарвленням?

Як не любити тебе, осене, за щедрi дарунки йкрасу…

 • Чи можна дати вiдповiдь на таке запитання? Чи можна вважати, що воно стверджує думку?

Запам’ятайте! Питальнi речення, якi непотребують вiдповiдi, називаються риторичними. Мета риторичних речень – ствердити певнудумку, спонукати до роздумiв. Такi речення характернi для художнього стилю мовлення.

 • Знайдiть серед питальних речень гри«Репетицiя» риторичнi.

Дослiдження-редагування. Прочитайте мовчки висловлення. Якi зауваження увас з’явилися?

Якi дарунки осенi найприємнiшi. Може, церум’янi яблука, запашнi грушi, солодкий виноград. Хтось найбiльше любить осiнь за тихе полювання в лiсi, iншi ж люди люблять її за щедрий урожай на полях. А за що ти любиш осiнь!Розкажи?

Запам’ятайте! Помилка, пов’язана з порушенням правил пунктуацiї, називається пунктуацiйною. Вона позначається значком V.Пунктуацiйнi помилки найчастiше трапляються у таких випадках, як: пропуск роздiловогознака; замiна одного роздiлового знака iншим;наявнiсть зайвого роздiлового знака.

Щоб не допускати пунктуацiйних помилок,потрiбно знати вiдповiднi правила, а також правильно читати й iнтонувати речення.

 • Перечитайте текст уголос. Виправтепунктуацiйнi помилки. Пояснiть їх.
 • Якi речення за метою висловлюванняє в текстi? Доповнiть текст розповiддю провашi улюбленi осiннi дарунки. Перед тим,як записати речення, проконсультуйтеся зучителем, аби уникнути пунктуацiйних помилок.

 

Пiдсумок уроку. Рефлексiя.

 • У якiй послiдовностi ми виконувализавдання на уроцi?
 • Яку нову iнформацiю ви отримали?
 • Що зрозумiли найкраще, а який матерiал засвоїли недостатньо?

 

Домашнє завдання.

Вивчити теоретичний матерiал у пiдручнику.

Написатидiалог (5–6 реплiк), використавши рiзнi заметою висловлювання речення.

Icon of Ukr Mov5nov (22) Ukr Mov5nov (22) (24.3 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *