2 035 перегляд(ів)

Урок 25. Другоряднi члени речення: додаток, означення, обставина. Способи вираження другорядних членiв речення

Мета: ознайомити учнiв iз другорядними членами речення, їхньою роллю в реченнi; формувати вмiння розрiзняти додаток, означення i обставину, знаходити їх уреченнi та умовно позначати; поширюватиречення другорядними членами, виховувати почуття гордостi за свiй народ, його самобутню культуру, любов до народноїпiснi.

Тип уроку: урок засвоєння новогоматерiалу.

Перебiг уроку

 

Актуалiзацiя мотивацiйних резервів учнiв з теми.

Граматична розминка.

 • Провiдмiняйте слово пiсня. Видiлiтьвiдмiнковi закiнчення.

Запам’ятайте! Усi вiдмiнки, крiм називного i кличного, називаються непрямими.

 • Утворiть словосполучення зi словомпiсня, щоб це слово було головним. Якимичастинами мови виступають залежнi словав утворених словосполученнях?
 • Утворiть словосполучення, щоб слово пiсня в рiзних вiдмiнках було залежним.Якi питання поставили ви до залежнихслiв?
 • Придумайте й запишiть речення, якескладалося б лише з граматичної основи, апiдметом було слово пiсня.
 • Порiвняйте речення. Чим вонивiдрiзняються?Пiсня звучить. Українська пiсня звучить вусьому свiтi.
 • Отже, крiм головних, у реченнi можуть бути iншi члени речення. Як вони називаються?
 • Як ви думаєте, яке з указаних речень єпоширеним, а яке непоширеним?

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Дослiдження – аналiз мовних явищ.

Прочитайте речення. Пояснiть, як ви розумiєте його змiст.

Пiсня, тиха i тривожна, знайде друга вдалинi(Т.Масенко).

 • Пiдкреслiть граматичну основу.Знайдiть слова, якi залежать вiд пiдмета.Поставте до них питання.

Запам’ятайте! Слова тиха i тривожнастановлять групу пiдмета. Вони називаютьсяозначеннями. Їх пiдкреслюють хвилястоюлiнiєю.

Група присудка – це слова, залежнi вiд присудка.

Поставте питання до слова друга. У якому вiдмiнку стоїть це слово?

Слова, якi вiдповiдають на питання непрямих вiдмiнкiв, називаються додатками.

Пiдкреслюють додатки пунктиром.

 • Вiд якого слова ви поставите питаннядо слова вдалинi? Яке саме питання ви поставили?

Запам’ятайте! Слова, якi вiдповiдаютьна питання д е? к у д и? звiдки? як?, називаються обставинами. Пiдкреслюють обставинипунктиром iз крапками.

Робота з пiдручником. Опрацюйтетеоретичний матерiал з теми. Особливуувагу звернiть на таке:

– що означає кожен iз другоряднихчленiв речення;

– якими частинами мови найчастiшевиражаються додатки, означення, обставини;

– чи є членами речення прийменники iсполучники;

– чи лише вiд головних членiв реченняставимо питання до другорядних.

 

Методична ремарка.

Послiдовнiстьроботи з пiдручником: спочатку матерiал читаєкожен учень самостiйно; потiм учнi обговорюють прочитане в парах; пiсля цього працюють угрупах: учнi, що сидять за першою партою, повертаються до тих, що сидять за другою, i т.д.

Один iз учнiв (консультант) ставить запитання,iншi вiдповiдають на них. За потреби консультант пояснює матерiал iншим членам групи.

Творчий диктант. Поширте реченнядругорядними членами.

Лине мелодiя (означеннями).

Дiти спiвають (додатками).

Звуки лунають (обставинами).

Фiзкультхвилинка. Пригадайте, якiслова називаються епiтетами. Якщо назване вчителем означення є епiтетом, пiднесiтьруки догори, якщо звичайним прикметником – простягнiть їх уперед.

Українська пiсня, чарiвна мелодiя, знайомиймотив, нiжнi звуки, колискова пiсня, сумнийнастрiй, лагiдний наспiв.

Диктант-попурi. Знайдiть у словникузначення слова попурi. (Попурi – це музична п’єса, складена з популярних мотивiв,наприклад пiсень.) Запишiть речення. Пригадайте, з яких пiсень узято цi рядки. Пiдкреслiть у кожному реченнi головнi та другоряднi члени.

Для вчителя назви пiсень подаємо вдужках.

 • Зеленеє жито женцi жнуть («Зеленеє жито,зелене…»).
 • В човнi дiвчина пiсню спiває («Мiсяць на небi, зiроньки сяють»).
 • Сорочку мативишила менi червоними i чорними нитками(«Два кольори»).
 • І в дорогу далеку ти мене назорi проводжала, i рушник вишиваний на щастядала («Пiсня про рушник»).
 • І не треба нести мені квiтку надiї, бо давно уже ти увiйшла в мої мрії («Червона рута»).
 • Яке з речень є складним? Як ви розрiзняєте простi i складнi речення?

 

Пiдсумок уроку.

 • У тлумачному словнику слово другорядний пояснюється як «не першого значення», «другий», «менш важливий». Чи можнастверджувати, що другоряднi члени меншважливi, нiж головнi? Вiдповiдь аргументуйте.

 

Домашнє завдання.

Вивчити вiдповiдний параграф пiдручника. Виписати тривисловлення вiдомих людей про пiсню.

Пiдкреслити в них означення, указати, якими частинами мови вони вираженi.

Icon of Ukr Mov5nov (23) Ukr Mov5nov (23) (24.1 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *