4 125 перегляд(ів)

Урок 31 Вiдповiдь на уроках української мови та iнших предметiв (за поданим планом або таблицею) у науковому стилi. Вiдгук про висловлення товариша

Мета: систематизувати знання учнiв зокремих роздiлiв синтаксису; навчати правильно будувати висловлення в науковомустилi, добираючи потрiбнийматерiал, удосконалювати вмiнняоцiнювативiдповiдьтовариша, виправляти й доповнювати її;розвивати усне мовлення, логiчне мислення, пам’ять; сприяти вихованню загальноїкультури, толерантностi у стосунках iз товаришами.

Тип уроку: урок мовленнєвого розвитку.

 

Перебiг уроку

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Актуалiзацiямотивацiйнихрезервів учнiв з теми.

«Коло iдей». Дайте вiдповiдi на запитання, аргументуючи висловленi судження.

 • На уроках ви часто будуєте усне зв’язне висловлення. З якою метою вчительпропонує виконати таке завдання? (Перевiрити знання матерiалу, вмiння систематизувати, узагальнювати, а такожструктурувати матерiал, добирати приклади. Крiм цього, такi завдання допомагають розвивати пам’ять, усне мовлення, додають почуття впевненостi в собi тощо.)
 • Для чого потрiбно виробляти вміння оцiнювативiдповiдiоднокласникiв? (Помiчатичужi помилки – значить не допускативласних. Також цей вид роботи сприяє кращому засвоєнню матерiалу, вимагає об’єктивностi.)
 • У якому стилi ви будуватимете висловлення? (У науковому.)

 

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Робота у групах. Знайдiть у пiдручникуматерiал, що стосується теми «Словосполучення». Прочитайте цю iнформацiю.Видiлiтьнайважливiше. Пiдготуйтеся довисловлювання на лiнгвiстичну тему. Подумайте, в якiйпослiдовностiпотрiбно подавати вiдомостi про словосполучення.

Колективне складання плану усноговисловлення.

План

 1. Що таке словосполучення? Якi сполучення слiв не вiдносять до словосполучень?
 2. Будова словосполучень. Як здiйснюється зв’язок слiв у словосполученнi?
 3. Якими частинами мови виражаютьсяголовне i залежне слова у словосполученнi?
 4. Чим вiдрiзняютьсялексичнi i фразеологiчнi словосполучення вiд синтаксичних?

Самостiйна робота над побудовоювисловлення. Дайте вiдповiдi на запитаннякожного пункту плану. Об’єднайте їх узв’язний текст. Озвучте його.

Робота з пам’яткою. Уважно прочитайте пам’ятку. З’ясуйте незрозумiле. Оцiнiть власну вiдповiдь на уроцi за цими критерiями.

 

Як аналiзувативiдповiдь однокласника

 1. Загальне враження вiдвiдповiдi (загалом учень упорався iз завданням; вiдповiдьсподобалася тощо).
 2. Чи вiдповiдавзмiствiдповiдiтемi? Чибули допущенiфактичнi помилки? Чи додержував учень наукового стилю мовлення?
 3. Наскiльки повною була вiдповiдь? Прощо було сказано недостатньо? Що потрібно додати?
 4. Чи вiдповiдало висловлення плану? Чидодержано послiдовностi викладу? Чи бувлогiчний зв’язок мiж частинами тексту?
 5. Наскiлькивдалi й доречнi приклади?
 6. Чи траплялися мовленнєвi помилки,слова-паразити?
 7. Якої оцiнки заслуговує учень? Обгрунтуйте.
 8. Аналiзуючивiдповiдiоднокласникiв,пам’ятайте про доброзичливий тон, толерантнiсть.

 

 • Складiть за пам’яткою усний вiдгукна вiдповiдь товариша.

Самостiйна робота. Пiдготуйтеся доусного висловлення на тему «Другоряднiчлени речення».

Заслуховування прикладiв усних висловлень i вiдгукiв на них.

Домашнє завдання. Скласти усну вiдповiдь на лiнгвiстичну тему (за виборомучителя або учня). Пiдготуватися до контрольної роботи.

Icon of Ukr Mov5nov (28) Ukr Mov5nov (28) (24.8 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *