5 242 перегляд(ів)

Урок 32. Тематична контрольна робота № 2. Тестування. Словосполучення i речення

Мета: перевiрити, на якому рiвнiзасвоїлиучнi тему «Словосполучення i речення», як умiють застосовувати здобутi

знання на практицi; удосконалювати вмiннярозпiзнаватимовнiодиницi та явища, добирати приклади на вивченi правила; виховувати стараннiсть, вiдповiдальнiсть, прагнення якнайлiпше виконати роботу.

Тип уроку: урок перевiрки та облiку здобутих знань, умiнь i навичок.

Перебiг уроку

Ознайомлення учнiв з темою, метою i завданнями уроку.

Виконання системи завдань.

М е т о д и ч н а р е м а р к а. Ураховуючи специфiку завдань, коли треба не лише вибрати правильну вiдповiдь, а й продемонструвати практичне застосування знань, пропонуємо один варiант контрольної роботи. За потреби вчитель може пiдготувати ще один варiант. За кожну правильну вiдповiдь на тестове завдан-

ня учень отримає по 0,5 бала, за кожне правильне виконання практичного завдання – по 1 баловi.

  1. Словосполучення складається

А iз двох рiвноправнихслiв

Б iз головного i залежного слiв

В iзпiдмета i присудка

Г iзфразеологiчного звороту

Складiть i запишiть словосполучення

«дiєслово + прислiвник».

  1. Укажiть синтаксичне словосполу-

чення

А дорослi й дiти

Б перед будинком

В смiятисядзвiнко

Г листя кружляє

Розберiть це словосполучення пись-

мово.

  1. За метою висловлювання речення

подiляються на

А розповiднi, питальнi, окличнi

Б розповiднi, питальнi, спонукальнi

В простi, складнi, розповiднi

Г односкладнi, двоскладнi, поширені

Складiть i запишiть спонукальне ре-

чення.

  1. Укажiть односкладне речення

А Надворi було тихо.

Б Весело свiтить сонце.

В Дерева шумлять.

Г Вiн – найкращий друг.

Складiть i запишiть односкладне ре-

чення з головним членом присудком.

  1. Додаток вiдповiдає на питання

А що робити? що зробити?

Б як? де? куди? звiдки? коли?

В непрямих вiдмiнкiв

Г котрий? який? чий?

Складiть i запишiть речення, у якому

слово природа було б додатком.

  1. Укажiть речення, у якому означення

виражене займенником

А Брат навчається в першому класi.

Б Моя сестра грає на скрипцi.

В Жовтiютьгрушi на деревi.

Г Грiзний лев – цар звiрiв.

Складiть i запишiть речення, у яко-

му обставина була б виражена прислiв-

ником.

  1. Укажiть речення, у якому правильно

пiдкреслено члени речення

А За сонцем пливе легенька хмаринка.

Б Дiти танцюють на шкiльномусвятi.

В Стоїть столiтнiй дуб край лiсу.

Г Читаю книжку про цiкавi пригоди.

Виберiть один iз неправильних варi-

антiв i виправте помилки у визначеннiчле-

нiв речення.

  1. Укажiть рядок, у якому правильно

подано характеристику речення

Поспiшайте творити добро!

А розповiдне, окличне, просте, двосклад-

не, непоширене

Б розповiдне, окличне, просте, одно-

складне, поширене

В спонукальне, окличне, просте, одно-

складне, поширене

Г спонукальне, окличне, просте, дво-

складне, непоширене

Складiть речення, яке вiдповiдало б

такiйхарактеристицi: питальне, неокличне,

просте, двоскладне, поширене.

Домашнє завдання. Повторити вивче-

ний матерiал про головнi й другоряднiчле-

ни речення.

Урок 33

Тема. Речення з однорiдними членами

(без сполучникiв i зi сполучниками а,

але, i). Кома мiжоднорiдними членами

речення.

Ме т а: поглибити знання учнiв про од-

норiднi члени речення, роздiловi знаки при

них; формувати вмiння визначати в речен-

няходнорiднi члени, правильно iнтонувати

такi речення, доречно вживати їх в усному

й писемному мовленнi, ставити коми мiж

однорiдними членами речення; виховувати

iнтерес до нацiональноїiсторiї, культури,

прагнення бiльшедiзнатися про столицю

нашої держави.

Тип уроку: урок засвоєння нового

матерiалу.

Перебiг уроку

Актуалiзацiямотивацiйнихрезервiв

учнiв з теми.

Уважно прочитайте текст, визначте

його тему й основну думку. Укажiть тип

мовлення. Дайте заголовок текстовi.

Величний Днiпро, старовиннiхрами, буйна

зелень вражають гостей Києва своєю красою.

В однiйiз легенд розповiдається, що апостол

АндрiйПервозванний дорогою до Рима зупинив-

ся на горах київських i встановив на них хрест.

Пiд час розкопок у 1970 роцi археологи ви-

явили на Старокиївськiйгорiжитловi споруди

та залишки городищ кiнця V – початку VІ сто-

лiть. Це свiдчить, що мiсто з’явилося давно, ще

в дохристиянськi часи.

У ІХ–ХІІ столiттях Київ – столиця однiєї з

найбiльшихi наймогутнiшихдержав Європи

(З посiбн.).

Словничок.

Городище – давнє укрiпленнямiст.

Поставте питання до видiленихслiв.

З якими словами в текстi вони пов’язанi?

Якими членами речення виступають?

Пригадайте з курсу початкової школи,

як називаються члени речення, що вiдпо-

вiдають на одне й те саме питання i вiдно-

сяться до того самого слова в реченнi.

Ознайомлення учнiв з темою, метою i

завданнями уроку.

Вивчення лiнгвiстичної теми сього-

днiшнього уроку ми побудуємо на матерiалi

про столицю нашої держави. Уявну подо-

рож Києвом обов’язково супроводитимемо

переглядом слайдiв та iлюстрацiй.

Освоєння теми уроку. Виконання сис-

теми завдань.

Робота з пiдручником. Прочитайте ма-

терiал про синтаксичну роль однорiдних

членiв речення, iнтонування таких речень.

З’ясуйте незрозумiле. Визначення за-

пишiть у зошити.

Дослiдження-спостереження. Пере-

пишiть, вибираючи з дужок потрiбнулiте-

ру. Пiдкреслiтьоднорiднi члени вiдповiдно

до їхньої синтаксичної ролi в реченнi.

Майдан (Н/н)езалежностi – головна площа

(С/с)толицi України. У рiзнi роки її називали i

(Х/х)рещатицькою, i (Д/д)умською, i (Р/р)а-

дянською. Тут влаштовують урочистостi з наго-

ди свят i вiдзначаютьзнаменнi для країни подiї.

На (М/м)айданi розташовано монумент на

честь (Н/н)езалежностi України, пам’ятник за-

сновникаммiста (К/к)иєвi, (Щ/щ)ековi,

(Х/х)оривовi i їхнiйсестрi (Л/л)ибедi, а також

торговельно-розважальний центр «(Г/г)лобус».

За допомогою чого можуть бути по-

єднанiмiж собою однорiднi члени речення?

Звернiть увагу, чи ставиться кома мiж

однорiдними членами, поєднаними спо-

лучником i, якщо цей сполучник не повто-

рюється. А коли i повторюється? Перед

яким сполучником також ставиться кома?

Пояснювальний диктант. Запишiть

текст з голосу вчителя. Пояснiтьроздiловi

знаки при однорiдних членах.

Станцiя «Золотi ворота» – одна з найкра-

сивiших i найоригiнальнiших у Київському ме-

трополiтенi. І колони, i склепiння, i свiтильники

зробленi в дусi старовини.

Із павiльйонустанцiї попрямуємо до Золо-

товорiтського скверу, а потiмпiдiйдемо до го-

ловного в’їзду в стародавнiй Київ.

Золотi ворота побудували за часiв Ярослава

Мудрого i назвали на честь подiбнихворiт у

Константинополi. У Золотоворiтськомускверi

є старовинний фонтан i бронзовий пам’ятник

Ярославовi Мудрому (За А.Івченком).

Творчий диктант. Уведiть у поданiре-

ченняоднорiднi члени i запишiть їх.

Запам’ятайте! Речення, у яких є одно-

рiднi члени, називають ускладненими.

Хрещатик – київська вулиця. Тут є житловi

будинки. Найвiдомiшi споруди – це … . На Хре-

щатику чимало пам’ятникiв. На вулицi завжди

багато киян. Тут вiдбуваютьсясвятковi виступи.

Методична ремарка. Пiд час вико-

нання цього завдання вчитель демонструє уч-

ням зображення Хрещатика, зокрема пам’ят-

никiв В.Городецькому, Л.Курбасу, споруд Київ-

ськоїмiської ради, палацу мистецтв «Україн-

ськийдiм», будинку поштамту тощо. Назви

потрiбно записати.

Робота у групах. Прочитайте текст i

уважно розгляньте iлюстрацiю. Визначте йо-

го тему i дайте заголовок. Перекажiтьпрочи-

тане. Запишiть текст, розставляючи роздiло-

вi знаки i доповнюючи його двома-трьома ре-

ченнями про зовнiшнiй вигляд споруди, її

призначення, враження вiд пам’ятки. Вико-

ристайтеоднорiднi члени речення. Значення

невiдомихслiвзнайдiть у словнику.

Текст для 1-ї групи. У «Повiстiмину-

лих лiт» згадується, що 1057 року князь Яро-

слав заснував храм – Софiйський собор. Протя-

гомвiкiвСофiю перебудовували але архiтектур-

на основа i внутрiшнє оформлення зберегли

свiйпервiсний вигляд. Найбiльшiсвятинiхра-

му – це величне зображення Богоматерi Оранти

а також гробниця Ярослава Мудрого. І мозаїки i

фрески створили вiзантiйськi майстри.

Текст для 2-ї групи. Києво-Печерська

лавра – головна святиня України. Лаврами здав-

на називали найбiльшi i найвизначнiшiмона-

стирi. Засновником лаври вважають святого Ан-

тонiя. Вiн постригся в ченцi в Афонському мона-

стирi а потiм прибув до Києва. При Антонiєвiви-

никли Ближнi й Дальнi печери. Здавна лавра

вiдiгравала важливу роль i в релiгiйному i в куль-

турномужиттiРусi. Тут трудилися лiтописцiНе-

стор i Никон Сильвестр та iншiвiдомi автори.

Текст для 3-ї групи. Андрiївськацерк-

ва зведена за проектом вiдомогоархiтектораРа-

стреллi. Храм пiдноситься над терасою, звiдки

добре видно i долину Днiпра i Подiл. Прикра-

сою внутрiшнього вбрання храму є рiзьблений

iконостасчисленнi скульптури й картини. Тут

часто вiдбуваються концерти класичної музики

iншiмистецькi заходи (За А.Івченком).

Робота бiля дошки. Виконання син-

таксичного розбору речення. Пригадайте

порядок синтаксичного розбору речення,

який виконували на попереднiх уроках. До-

повнiть його визначенням, ускладнена

конструкцiяоднорiдними членами чи нi.

Виконайте повний розбiр речень.

Київськi каштани – окраса та символ сто-

лицi. Про них складено вiршi, написано пiснi.

Пiдсумок уроку.

Пригадайте, про якiмiсця Києва

йшлося на уроцi. Якi види робiт ви викону-

вали? Якi знання здобули, чого навчилися?

Заповнiть таблицю за зразком:

Пор.

Визначнi

мiсця

Києва,

iсторiя

мiста

Види

робiт

Що я вивчив(-ла),

яких навичок

набув(-ла)

1 Історiя

мiста

Робота з

текстом

Дiзнався(-лася),

що є однорiднi

члени речення,

навчився(-лася)

знаходити їх у

текстi

 

Методична ремарка. Ураховуючи

контингент учнiв, учитель може подати частко-

во заповнений варiанттаблицi. При цьому про-

пущенiмiсця мають бути в рiзних колонках таб-

лицi.

Домашнє завдання. Опрацювати вiдповiдний параграф. Виконати вправу з пiдручника (за вибором учителя).

Icon of Ukr Mov5nov (29) Ukr Mov5nov (29) (35.6 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *