788 перегляд(ів)

Урок 33. Речення з однорiдними членами(без сполучникiв i зi сполучниками а,але, i). Кома мiжоднорiдними членамиречення

Мета: поглибити знання учнiв про однорiднi члени речення, роздiловi знаки приних; формувати вмiння визначати в реченнях однорiднi члени, правильно інтонувати такi речення, доречно вживати їх в усномуй писемному мовленнi, ставити коми мiжоднорiдними членами речення; виховуватиiнтерес до нацiональноїiсторiї, культури,прагнення бiльшедiзнатися про столицюнашої держави.

Тип уроку: урок засвоєння новогоматерiалу.

 

Перебiг уроку

 

Актуалiзацiямотивацiйнихрезервів учнiв з теми.

  • Уважно прочитайте текст, визначтейого тему й основну думку. Укажiть типмовлення. Дайте заголовок текстовi.Величний Днiпро, старовиннiхрами, буйназелень вражають гостей Києва своєю красою.В однiйiз легенд розповiдається, що апостолАндрiйПервозванний дорогою до Рима зупинився на горах київських i встановив на них хрест.Пiд час розкопок у 1970 роцi археологи виявили на Старокиївськiйгорiжитловi спорудита залишки городищ кiнця V – початку VІ столiть. Це свiдчить, що мiсто з’явилося давно, щев дохристиянськi часи.У ІХ–ХІІ столiттях Київ – столиця однiєї знайбiльшихi наймогутнiшихдержав Європи(З посiбн.).

 

Словничок.

Городище – давнє укрiпленнямiст.

 

  • Поставте питання до видiленихслiв.З якими словами в текстi вони пов’язанi?Якими членами речення виступають?
  • Пригадайте з курсу початкової школи,як називаються члени речення, що вiдповiдають на одне й те саме питання i вiдносяться до того самого слова в реченнi.

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Вивчення лiнгвiстичної теми сьогоднiшнього уроку ми побудуємо на матерiалiпро столицю нашої держави. Уявну подорож Києвом обов’язково супроводитимемопереглядом слайдiв та iлюстрацiй.

 

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Робота з пiдручником. Прочитайте матерiал про синтаксичну роль однорiднихчленiв речення, iнтонування таких речень.З’ясуйте незрозумiле. Визначення запишiть у зошити.

Дослiдження-спостереження. Перепишiть, вибираючи з дужок потрiбнулiтеру. Пiдкреслiтьоднорiднi члени відповідно до їхньої синтаксичної ролi в реченнi.

Майдан (Н/н)езалежностi – головна площа(С/с)толицi України. У рiзнi роки її називали i(Х/х)рещатицькою, i (Д/д)умською, i (Р/р)адянською. Тут влаштовують урочистостi з нагоди свят i вiдзначаютьзнаменнi для країни подiї.На (М/м)айданi розташовано монумент начесть (Н/н)езалежностi України, пам’ятник засновникам мiста (К/к)иєвi, (Щ/щ)ековi,(Х/х)оривовi i їхнiйсестрi (Л/л)ибедi, а такожторговельно-розважальний центр «(Г/г)лобус».

  • За допомогою чого можуть бути поєднанiмiж собою однорiднi члени речення?
  • Звернiть увагу, чи ставиться кома мiжоднорiдними членами, поєднаними сполучником i, якщо цей сполучник не повторюється. А коли i повторюється? Передяким сполучником також ставиться кома?

Пояснювальний диктант. Запишiтьтекст з голосу вчителя. Пояснiтьроздiловiзнаки при однорiдних членах.

Станцiя «Золотi ворота» – одна з найкрасивiших i найоригiнальнiших у Київському метрополiтенi. І колони, i склепiння, i світильники зробленi в дусi старовини.

Із павiльйонустанцiї попрямуємо до Золотоворiтського скверу, а потiмпiдiйдемо до головного в’їзду в стародавнiй Київ.

Золотi ворота побудували за часiв ЯрославаМудрого i назвали на честь подiбнихворiт уКонстантинополi. У Золотоворiтськомускверiє старовинний фонтан i бронзовий пам’ятникЯрославовi Мудрому (За А.Івченком).

Творчий диктант. Уведiть у поданi речення однорiднi члени i запишiть їх.

Запам’ятайте! Речення, у яких є однорiднi члени, називають ускладненими.

Хрещатик – київська вулиця. Тут є житлові будинки. Найвiдомiшi споруди – це … . На Хрещатику чимало пам’ятникiв. На вулицi завждибагато киян. Тут вiдбуваютьсясвятковi виступи.

 

Методична ремарка.

Пiд час виконання цього завдання вчитель демонструє учням зображення Хрещатика, зокрема пам’ятникiв В.Городецькому, Л.Курбасу, споруд Київської мiської ради, палацу мистецтв «Український дiм», будинку поштамту тощо. Назвипотрiбно записати.

Робота у групах. Прочитайте текст iуважно розгляньте iлюстрацiю. Визначте його тему i дайте заголовок. Перекажiть прочитане. Запишiть текст, розставляючи роздiловi знаки i доповнюючи його двома-трьома реченнями про зовнiшнiй вигляд споруди, їїпризначення, враження вiд пам’ятки. Використайте однорiднi члени речення. Значенняневiдомихслiвзнайдiть у словнику.

Текст для 1-ї групи. У «Повiстi минулих лiт» згадується, що 1057 року князь Ярослав заснував храм – Софiйський собор. Протягом вiкiвСофiю перебудовували але архiтектурна основа i внутрiшнє оформлення збереглисвiйпервiсний вигляд. Найбiльшiсвятинi храму – це величне зображення Богоматерi Орантиа також гробниця Ярослава Мудрого. І мозаїки iфрески створили вiзантiйськi майстри.

Текст для 2-ї групи. Києво-Печерськалавра – головна святиня України. Лаврами здавна називали найбiльшi i найвизначнiшiмонастирi. Засновником лаври вважають святого Антонiя. Вiн постригся в ченцi в Афонському монастирi а потiм прибув до Києва. При Антонiєвi виникли Ближнi й Дальнi печери. Здавна лавравiдiгравала важливу роль i в релiгiйному i в культурному життiРусi. Тут трудилися лiтописцi Нестор i Никон Сильвестр та iншiвiдомi автори.

Текст для 3-ї групи.Андрiївська церква зведена за проектом вiдомогоархiтектораРастреллi. Храм пiдноситься над терасою, звідки добре видно i долину Днiпра i Подiл. Прикрасою внутрiшнього вбрання храму є різьблений iконостасчисленнi скульптури й картини. Тутчасто вiдбуваються концерти класичної музикиiншiмистецькi заходи (За А.Івченком).

Робота бiля дошки. Виконання синтаксичного розбору речення.

Пригадайтепорядок синтаксичного розбору речення,який виконували на попереднiх уроках. Доповнiть його визначенням, ускладненаконструкцiяоднорiдними членами чи нi.Виконайте повний розбiр речень.

Київськi каштани – окраса та символ столицi. Про них складено вiршi, написано пiснi.

 

Пiдсумок уроку.

  • Пригадайте, про якiмiсця Києвайшлося на уроцi. Якi види робiт ви виконували? Якi знання здобули, чого навчилися?Заповнiть таблицю за зразком:
Пор.

ВизначнiмiсцяКиєва, історія мiста Видиробiт Що я вивчив(-ла),яких навичокнабув(-ла)
1 Історiямiста Робота зтекстом Дiзнався(-лася),що є однорiднiчлени речення,навчився(-лася)знаходити їх утекстi

 

Методична ремарка.

Ураховуючиконтингент учнiв, учитель може подати частково заповнений варiанттаблицi. При цьому пропущенiмiсця мають бути в рiзних колонках таблицi.

 

Домашнє завдання. Опрацювати вiдповiдний параграф. Виконати вправу з пiдручника(за вибором учителя).

Icon of Ukr Mov5nov (30) Ukr Mov5nov (30) (31.2 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *