1 778 перегляд(ів)

Урок 36. Звертання. Роль звертань у реченнi (практично). Роздiловi знаки призвертаннi (повторення)

Мета: поглибити й закрiпити вивчене впочатковiй школi про звертання, засоби вираження його та роздiловi знаки; навчатиправильно iнтонувати речення зi звертаннями; розвивати вмiння будувати реченнязi звертаннями, визначати в них головнi йдругоряднi члени; виховувати повагу доблизьких i друзiв, щирiсть, чуйнiсть, любовдо рiдної землi та материнського слова.

Тип уроку: урок засвоєння новогоматерiалу.

 

Перебiг уроку

 

Актуалiзацiя мотивацiйних резервів учнiв з теми.

Учитель. Добрий день, дiти! Ми щоразу починаємо спiлкування з привiтання,а поруч з ним – маленьке слово, яке називає тих, до кого звертаємося. Як називається це слово? Що вам вiдомо про звертання з початкової школи?

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Учитель. Упродовж дня ми виконуєморiзнi соцiальнi ролi: синiв, доньок, учнiв, однокласникiв, пасажирiв, пiшоходiв, перехожих, друзiв… Спiлкуючись, використовуємозвертання. А вибiр його часто характеризує iнас як особистостей. Отож завдання сьогоднiшнього уроку – не просто вивчитизвертання як синтаксичну одиницю, а й довести важливiсть його в нашому життi.

 

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Перевiрка домашнього завдання. Розiгрування дiалогiв «Ранок у моїй сiм’ї».

Бесiда. Дослiдження – аналiз мовнихявищ. Визначте, якi звертання використали вашi однокласники в дiалогах. У якомувiдмiнку стоять звертання? Звернiть увагуна одну з реплiк, яка мiстить звертання.Прочитайте це речення. Якою буде iнтонацiя? Назвiть звертання. Як воно видiленов реченнi? Чи можна поставити його в інше мiсце? Доведiть. Якi роздiловi знаки ви поставите при звертаннi, якщо воно стоїть укiнцi речення? Коли звертання виділяється комою з обох бокiв? Чи може звертання бути поширеним? Доведiть це на прикладi речень з вашого дiалогу.

Робота з пiдручником. Зiставте своїспостереження з матерiалом у пiдручнику.Про що дiзналися докладнiше? Про що нейшлося пiд час аналiзу речення? Якою частиною мови найчастiше виражаються звертання? У якому вiдмiнку вживають iменники-звертання?

Вiзуальний диктант. Запишiть назвизображених на картинках предметiв укличному вiдмiнку.

 

Методична ремарка.

Учитель демонструє картки iз зображеннями книжки, калини, козака, вовка, бабусi, рiчки, квiтки, ТарасаШевченка, святого Миколая.

  • Уведiть одне зi слiв у речення, щобзвертання стояло всерединi. Пояснiтьроздiловi знаки.

Редагування. Зредагуйте поданi речення, використовуючи властивi українськiйкультурi мовлення звертання до незнайомцiв.

Жiночко, дайте пройти! Мужчина, ви сходите на слiдуючiй? Шановний, ви менi мiшаєте!

Запам’ятайте! Неввiчливо звертатисядо людини, пiдкреслюючи її стать: жiночко,мужчина. Вживайте давнi українськi звертанняпане, панi, панове. Пригадаймо, наприклад, якспiвається у вiдомiй колядцi: «Добрий вечір тобi, пане господарю!» Ще крiм звертання панеможна використати слова добродiю, добродiйко.

Інодi звертання, виражене прикметником, маєiронiчний чи зневажливий вiдтiнок, тому уникайте таких форм.

  • Якi ще помилки в записаних на дошці реченнях ви помiтили? Як називаютьсятакi огрiхи?

Робота у групах. Об’єднайтеся у групиi виконайте завдання.

1-ша група. Перепишiть, уставляючипропущенi лiтери та розкриваючи дужки.Видiленi слова замiнiть звертаннями.

(Не)хай Надiя Вiталiївна не хвилюється, мипр..б..ремо (у/в) класi. Дiвчатка вим..ють пiдлогу. Хлопцi допоможуть їм пр..красити клас. Ігорi Тарас намалюють газету. Тетянка (с/з)пробуєнаписати вiрш. А над сц..нарiєм свята працюватимуть усi дiти.

 

2-га група. Уявiть ситуацiю: класнийкерiвник пiд час перерви розмовляє з учителем математики. Вам потрiбно запитати, у якому кабiнетi вiдбудеться наступний урок. Складiть i розiграйте вiдповiдний дiалог.

І н д и в i д у а л ь н е з а в д а н н я. Напишiть привiтання з днем народженняулюбленому вчителевi.

 

3-тя група. Запишiть текст, поставтепропущенi роздiловi знаки. Прокоментуйтепунктограми.

Школа це твоя друга родина. Кожного ранкути дитино вливаєшся в гомiнку учнiвську сiм’ю.У школi ти пережив усе вперше перемоги йсподiвання невдачi й розчарування. Тут не тiльки дають основи наук а й навчають бути патрiотами громадянами. Юний друже! Пам’ятайпро це завжди!

  • Обговорiть результати роботи з членами групи. Представте зразок виконаннявчителевi.

 

Методична ремарка.

Спочатку провиконане завдання звiтує 3-тя група, потiм –2-га. Перевiряючи дiалог, учитель запитує простиль мовлення та ситуацiю спiлкування.Аналiзуючи тексти вiтальних листiвок, словесник звертає увагу на правопис Ви в пошанномузначеннi.

Гра «Комплiмент». Звертання маємагiчну силу, адже, як стверджують психологи, нiщо так не дiє на людину, як звуквласного iменi. Чи всi учнi класу звертаються один до одного, називаючи iмена?Чи часто ми говоримо одне одному приємнi слова, комплiменти? А саме вони забезпечують комфортне спiлкування, сприяють вихованню почуття власної гiдностi,значущостi. Запишiть речення – комплiмент своєму сусiдовi по партi. Прочитайтейого з вiдповiдною iнтонацiєю.

Проблемне запитання. Пiдсумовуючипочуте, звертаюся до вас: Дiти, не соромтеся своєї вихованостi! Запишiть моє речення-прохання, пiдкреслiть члени речення.

Чи виступає звертання членом речення?Пояснiть, як ви мiркуєте.

Запам’ятайте! Звертання не є членомречення, бо воно граматично не пов’язане з iншими словами. Речення зi звертанням завждиускладнене.

Робота бiля дошки i самостiйне виконання синтаксичного розбору речень.Зробiть повний синтаксичний розбiр поданих речень.

  • Розцвiтай же, слово, i в родинi, i в школi!..(П.Тичина).
  • О юносте, встигай усе пiзнати!(С.Бурлаков).
  • Україно, я твоїм iм’ям радiю i сумую iменем твоїм! (В.Симоненко).

 

Інструктаж щодо виконання диференцiйованого домашнього завдання.

Учитель. Пiсля школи у вас вільний час. Можна зайнятися будь-якою дiяльнiстю: стати гурткiвцями i читачами, спортсменами i глядачами… Оберiть заняття, якевам найбiльше до вподоби.

  • Вiдвiдати хоровий урок. Розучитиукраїнськi народнi пiснi. Виписати з народних пiсень речення зi звертаннями. Зробити синтаксичний розбiр одного з них.
  • Сходити до бiблiотеки. Виписати з художнiх текстiв речення зi звертаннями. Пояснити роздiловi знаки.
  • Проаналiзувати репертуар одного звiдомих українських виконавцiв. Пiдготувати диктант-попурi: виписати речення зiзвертаннями з пiсень цього виконавця. Одне з речень розiбрати.
  • Попрацювати з навчальною лiтературою. Пiдготувати повiдомлення про риторичнi звертання, навести приклади.

 

Пiдсумок уроку.

Учитель. Закiнчується день, у вечiрнiй молитвi звертаємось: «Отче наш», «Богородице», просимо в них щастя для себе,своїх рiдних, долi своєму народовi, країнi.Ваша щира молитва, вiрю, буде почута. Нехай же такими щирими будете й ви у звертаннi до тих, хто вас оточує, хто поряд.

Я кажу вам традицiйнi слова: «До побачення, дiти. Хай щастить вам, маленькi громадяни великої держави!»

 

Домашнє завдання.

Виконати одне iззапропонованих на уроцi завдань.

Icon of Ukr Mov5nov (32) Ukr Mov5nov (32) (29.1 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *