1 965 перегляд(ів)

Урок 6. Спiлкування як важливий складник культури людини. Рiзновиди мовленнєвого спiлкування: усне й письмове, монологiчне й дiалогiчне. Мета спiлкування й адресат мовлення, основнi правила спiлкування (практично)

Мета: домогтися усвiдомлення учнямитого, яке важливе мiсце займає у життi людини спiлкування; ознайомити з рiзновидамимовленнєвого спiлкування та основнимиправилами його; формувати вмiння будувати висловлення, враховуючи адресата мовлення; виховувати мовленнєву культуру,прагнення бути приємним спiврозмовником.

Тип уроку: урок мовленнєвого розвитку.

Перебiг уроку

 

Перевiрка домашнього завдання.

Розiгрування й оцiнювання дiалогiв.

Актуалiзацiя мотивацiйних резервiвучнiв з теми.

Бесiда

  • Чи є дiалоги, якi ви щойно продемонстрували, зразками мовленнєвого спiлкування?
  • Хто виконував роль мовця, а хто бувадресатом мовлення?
  • Якою була мета вашого спiлкування збiблiотекарем?
  • Що посприяло тому, що мети було досягнуто? (Додержання основних правилспiлкування.)
  • Яким було ваше спiлкування – уснимчи письмовим? Монологiчним чи дiалогiчним?
  • Що таке дiалог i монолог?

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

 

Робота з пiдручником.

Самостiйноопрацюйте теоретичний матерiал про форми мовлення i види мовленнєвої дiяльностiпри дiалозi. Дайте вiдповiдi на запитання.

  • Про якi форми мовлення йдеться,коли:

– учень вiдповiдає на уроцi (усне, монологiчне);

– учнi читають в особах уривок (усне,дiалогiчне);

– учнi обмiнюються записками пiд часуроку (письмове, дiалогiчне);

– учень посилає учительцi смс-повiдомлення – привiтання з професiйним святом(письмове, монологiчне)?

  • У якому з наведених прикладiв мовлення вiдбувається за офiцiйних обставин,а в якому – за неофiцiйних?

 

Дослiдження – спостереження за мовним матерiалом.

Прочитайте текст смс-повiдомлення, яке син надiслав своїм батькам.Шановнi батьки! Повiдомляю, що у зв’язку зпроведенням у школi спортивних змагань, уяких я беру участь, заняття з музики потрiбноперенести.

  • Чи доречна така форма? (Адресатмовлення – близькi люди, обставини неофiцiйнi, а використанi хлопчиком звертання i слова занадто сухi й офiцiйнi.)

Запам’ятайте! Пiд час спiлкування дуже важливо враховувати умови, в яких воновiдбувається, тобто ситуацiю спiлкування. Ситуацiя спiлкування залежить вiд трьох важливих чинникiв: де вiдбувається спiлкування (заофiцiйних чи неофiцiйних обставин), хто є адресатом мовлення (близька людина чи незнайома або офiцiйна особа) i яка мета спiлкування(про щось повiдомити, з’ясувати якесь питаннячи спонукати до дiї). Щоб спiлкування булоприємним i повноцiнним, потрiбно пам’ятати,що, де, коли i з ким говорити.

  • Зредагуйте i запишiть аналiзованесмс-повiдомлення, враховуючи ситуацiюспiлкування.

Робота у групах. Розiгрування дiалогiв та обговорення їх.

Складiть i розiграйте дiалоги за поданими ситуацiями.

1-ша група. Юлина мама – вчителькав тiй школi, де навчається донька. Продемонструйте зразки розмови мiж мамою iдонькою у школi на уроцi i вдома.

 

2-га група. Двоє учнiв п’ятого класупiд час перерви обговорюють футбольнийматч. Коридором iде директор школи, якийчує розмову i приєднується до неї.

 

3-тя група. Учень повернувся зi змагань, де став переможцем. Про свої враження хлопець розповiдає однокласникам, якiприйшли його привiтати. Наступного дня вучня бере iнтерв’ю кореспондент мiсцевоготелеканалу.

 

Методична ремарка. Учитель маєзвернути увагу, чи враховували учнi ситуацiюспiлкування:

1-ша ситуацiя – той самий адресатмовлення, але рiзнi обставини спiлкування –офiцiйне й неофiцiйне;

2-га ситуацiя – неофiцiйне спiлкування мiж друзями змiнюється наофiцiйне;

3-тя ситуацiя – та сама тема, але рiзнiобставини спiлкування й адресат мовлення.

«Коло iдей».

´Яких правил слiд додержувати, абиспiлкування, незалежно вiд того, де воновiдбувається i хто адресат мовлення, булоприємним?

Учнi висловлюють думки, вчитель записує їх на дошцi.

Орiєнтовне виконання.

Основнi правила спiлкування

Бути ввiчливими, привiтними й приязними;уважно, не перебиваючи слухати спiврозмовника; заохочувати його до висловлювання власноїдумки, умiти доброзичливо висловити незгоду зпозицiєю спiврозмовника; не розмовляти безпотреби голосно, не використовувати грубихслiв, говорити про те, що цiкаво адресатовi мовлення.

 

Пiдсумок уроку.

Що, на вашу думку,сьогоднi на уроцi було найважливiшим?

Чому спiлкування є одним iз важливихскладникiв культури мовлення людини?

 

Домашнє завдання.

Скласти дiалоги,використовуючи поданi формули ввiчливостi. Вивчити визначення опрацьованихна уроцi теоретичних понять.

І в а р i а н т. Доброго здоров’я, прошувибачення, дозвольте зауважити, перепрошую, щиро дякую, бажаю всього найкращого, дозвольте вiдкланятись, хай щастить.

 

ІІ в а р i а н т. На добридень, будьтелюб’язнi, якщо ваша ласка, даруйте, дозвольте не погодитися, бажаю вам усiлякихгараздiв.

 

ІІІ в а р i а н т. Гарно виглядаєте, ви дужелюб’язнi, красно дякую, вiд щирого серцябажаю вам, даруйте на словi, ви мене не такзрозумiли, щасливої дороги.

 

ІV в а р i а н т. Радий вiтати вас, боюсяздатися набридливим, ви маєте цiлковитуслушнiсть, хотiлося б зауважити, перепрошую, не варто клопотатися, на все добре

Icon of Ukr Mov5nov (6) Ukr Mov5nov (6) (27.1 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *