7 538 перегляд(ів)

Урок 77.Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Прави­ла вживання знака м’якшення

Мета: поглибити вивчений матеріал про м’які і пом’якшені приголосні; ознайомити зі способами позначення м’якості приголосних на письмі; добитися засвоєн­ня орфограми «Правила вживання знака м’якшення»; формувати вміння визначати у словах орфограми, обґрунтовувати вибір написання за допомогою правил; удоскона­лювати навички виразного читання, розви­вати логічне мислення, увагу, пам’ять, усне й писемне мовлення; виховувати пошанне ставлення до національних символів.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

 

Перебіг уроку

 

Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Бесіда

 • Наведіть приклади м’яких звуків.
 • Як позначається на письмі м’якість приго­лосних?
 • Які приголосні можуть бути напівм’якими? За якої умови?
 • Наведіть приклади слів, у яких м’якість приголосних позначається буквами ь, і, є, ю, я.
 • Які правила написання знака м’якшення ви знаєте?

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Створення проблемної ситуації. У гра­матико-фантастичній повісті Івана Ющука «Троє на Місяці» троє друзів – Граматик, Капітан і Незнайко – вирушають у цікаву, проте небезпечну експедицію на Місяць. Аби космічні пірати не прочитали повідо­млень, які друзі адресували одне одному, Граматик запропонував писати їх у формі зашифрованого тексту. Розшифрувати його може лише той, хто знає орфографічні пра­вила. Прочитайте уривок із твору і вико­найте наведене в ньому завдання. Помірку­йте, чи достатньо у вас знань, щоб виконати це завдання. Яку теоретичну інформацію вам треба опрацювати?

Граматик мимоволі перевів погляд униз, де під сонячним промінням оживала велетенська куля Землі. Тяглися руді пасма – може, й пу­стелі; густо зеленіли ліси, рябіли поля…

– Капітане, капітане, – нараз радісно загу­кав він, – он, он…

Куз..ня, (на) яблун..ці, (в) хатин..ці, веле­тен..ський, біл..ший, мен..ший, Об.., чотир..ма, ател..є, чотир..ох, ірпін..ський, урал..ський, кубан..ський, дон..чин, промін..чик, цвірін.. чання, різ..кий, низ..кий, Іркутс..к, Хар..ків, порт..єра, кур..єр, різ..бяр, дз..вякати, повір.. те, оглянис..

Ключ. Випиши підряд лише ті слова, у які на місці крапок треба вставити знак м’якшення. У перших буквах цих слів приховано важливу інформацію.

Опрацювання теоретичної інфор­мації. Прочитайте, як пояснює правила вживання знака м’якшення Капітан у творі «Троє на Місяці».

У Капітановій голові блискавично про­неслися правило за правилом. По-перше, знак м’якшення можна ставити тільки після зубних («де ти з’їси ці лини?») та ще після р, але тільки перед о. По-друге, у середині сло­ва знак м’якшення перед м’якими, пом’якше­ними й шиплячими не ставиться (уманський, Уманщина), але ставиться в таких випадках після л, а також зберігається в непрямих від­мінках прикметників, що відповідають на пи­тання чий?, та дієслів перед -ся(сільський, у долоньці, неньчин, підносься). По-третє, в ін­шомовних словах знак м’якшення після зуб­них може ставитися також перед й, я, ю, є, ї (каньйон, портьєра), чого в незапозичених словах не буває. По-четверте, знак м’якшення перед пом’якшеними й шиплячими ставить­ся, як виняток, у чотирьох словах: тьмяний, різьбяр, няньчити і бриньчати.

 • Спробуйте тепер виконати завдан­ня Граматика. Яка фраза утворилася? («Я бачу Дніпро!»)

Доберіть означення до слова Дніпро.

 

 

 

 

 

Робота з підручником. Прочитайте вголос матеріал про інші правила написан­ня знака м’якшення. Прокоментуйте про­читане.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження-розпізнавання. Прочитайте текст. Поясніть написання слів зі знаком м’якшення.

Найбільшою річкою України є Дніпро. Він бере початок на Валдайській височині (Смо­ленська область Росії). В Україні Дніпро про­тікає своєю середньою і нижньою течією і впа­дає в Чорне море. У Дніпро впадають притоки Прип’ять, Десна, Ірпінь, Рось, Інгулець, Тетерів (З Вікіпедії).

 • Чому в кінці слова Тетерів немає зна­ка м’якшення?
 • Поясніть уживання великої літери.

Орфографічна хвилинка. Запишіть слова відповідно до правил правопису. По­ясніть, чому м’якість одних приголосних позначається знаком м’якшення, а інших – ні.

[п’іс’н’а], [йідал’на], [уман’], [уман’с’кий], [дон’ц’і], [дитин’ц’і], [мис’ц’і], [Онис’ц’і], [л’ал’ц’і], [русалц’і].

Робота біля дошки. Запишіть речення, поясніть розділові знаки і вживання чи не­вживання знака м’якшення. Назвіть слова, у яких літери я, ю, є, ї позначають м’якість попереднього приголосного або пом’якшу­ють його.

Найдавніші письмові відомості про Дніпро залишив грецький історик Геродот у книзі «Мельпомена». На Дніпрі розташовувалася ко­зацька вольниця – Запорозька Січ, звідки ко­заки здійснювали походи до турецьких берегів і визволяли бранців. Ще наприкінці ХІХ століття на Дніпрі було дев’ять порогів. Найбіль­ший із них – Ненаситець, менші – Звонецький, Кодацький, Лохманський(З Вікіпедії). Понад Дніпро гуде метро – і рибоньці не спиться (І. Малкович). Видніються у тьмяних хвилях Дніпра різьблені борти рибалчиного човна. Ве­село бавитися дитинці на березі Дніпра, робити ляльці будиночки з камінців. Та ось неньчин голос кличе додому.

 • Поясніть значення слів Мельпомена, пороги. (Мельпомена – одна з дев’яти муз.У переносному значенні – театр. Пороги – кам’яні скелі, що піднімалися над водою в руслі річки.)

Вибірковий диктант. Послухайте уважно текст. Під час повторного читання випи­шіть слова зі знаком м’якшення.

Дніпро – національна гордість України. Це символ козацької вольності, слави і звитя­ги. Недаремно козаки називали Січ матір’ю, а Дніпро – батьком. На його берегах пишається стольний Київ, милуються своєю вродою сотні мальовничих сіл і містечок. Письменник Ми­кола Гоголь був вражений широчінню Дніпра, опоетизував його неповторність у будь-яку пору року. А Великий Кобзар знайшов вічний спочинок біля дніпровських круч.

Не можна уявити України без солов’їної пісні, верби, тополі чи калиноньки. Так само не можна уявити її без Дніпра.

 • За виписаними опорними словами з орфограмою «Знак м’якшення» відтворіть текст диктанту і запишіть його з пам’яті.
 • Запишіть одним-двома реченнями, із чим у вас асоціюється найбільша річка України.

Підсумок уроку.

Вправа «Ти – мені, я – тобі». Один учень називає вивчене на уроці правило, інший добирає до нього приклади. Потім – навпаки.

Домашнє завдання. Вивчити правила вживання знака м’якшення. Виписати або скласти п’ять речень з орфограмою «Знак м’якшення» про інші національні символи України.

Icon of Ukr Mov5nov (61) Ukr Mov5nov (61) (36.2 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *