6 866 перегляд(ів)

Урок 9. Текст як продукт мовленнєвої дiяльностi. Змiстова й композицiйна єднiсть, зв’язнiсть тексту. Тема, комунiкативна спрямованiсть, основна думка тексту, мiкротема. Структура тексту (вступ,основна частина, кiнцiвка); абзац. Ключовi слова в текстi. Простий план готовоготексту

Мета: поглибити й розширити знанняучнiв про текст, його основнi ознаки, структуру; удосконалювати вмiння визначати тему, основну думку тексту, дiлити його наабзаци, складати простий план готовоготексту; створювати й редагувати висловлення на основi власного досвiду; виховувати бережливе ставлення до довкiлля,усвiдомлення своєї вiдповiдальностi за збереження живої природи.

Тип уроку: урок мовленнєвого розвитку.

 

Перебiг уроку

Актуалiзацiя мотивацiйних резервiвучнiв з теми.

«Термiнологiчна хвилинка».

Пригадайте, що означають такi поняття: мовлення, комунiкацiя, мовленнєва дiяльнiсть, адресат мовлення, текст.

´Що вам вiдомо про текст iз початковоїшколи?

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

 

Створення проблемної ситуацiї.

Прочитайте речення.

Дiвчинка пiдiбрала пораненого птаха i принесла його додому.

 • Чи може бути таке речення початком тексту? Вiдповiдь обгрунтуйте.
 • У якiй частинi тексту його мiсце?
 • Про що, по-вашому, йтиметься в текстi, речення з якого ви прочитали?

 

Творче завдання.

Напишiть невеликийтекст (6–7 речень), увiвши в нього запропоноване речення.

Читання i обговорення учнiвськихробiт. Бесiда за прочитаним.

´Чи можна вважати тексти продуктомвашої мовленнєвої дiяльностi? Аргументуйте вiдповiдь.

´Про що розповiдає ваш текст? Сформулюйте одним реченням. (Розповiдь пропорятунок птаха.)

Запам’ятайте! Тема тексту – це те, прощо йдеться в ньому, його змiст. Формулюваннятеми починайте словами: розповiдь про.., зображення.., показ… i т.д. Коли людина створює текст,вона думає, яким буде його вплив на читача: чиспонукає замислитися над якоюсь проблемою,переконає у чомусь, навчатиме чи закликатиме допевних дiй. Те, що автор хоче висловити своїмтекстом, називається основною думкою тексту.

 • Сформулюйте основну думку вашого тексту. Починайте зi слiв закликає, застерiгає, попереджає, схвалює. Доберiть заголовок до тексту. Вiн виражає тему чи основну думку?

Дослiдження-аргументацiя.

Прочитайте заголовки текстiв. Що передає коженiз них – тему чи основну думку? Аргументуйте вiдповiдь.

Бережiть природу. Не будьте байдужими. Випадок у лiсi. Як ми садили дерева. Ми вiдповiдальнi за тих, кого приручили. Мiй Дружок.

 

Аналiз тексту. Самостiйна робота.

Методична ремарка.

Запропонований текст потрiбно заздалегiдь роздрукуватидля кожного учня або ж спроецiювати на дошку.

 

Як дiвчинка врятувала птаха

Одного разу Катруся побачила поблизу автобусної зупинки голуба з пiдбитим крилом.Вiн не мiг злетiти вгору.

Катруся подумала, що голуб може загинути,бо по дорозi мчать автiвки, а поблизу бродитьчимало котiв. Дiвчинка пiдiбрала пораненогоптаха i принесла додому.

Мама допомогла доньцi доглядати за голубом. Вона промила ранку, пiдв’язала крило,пiдготувала спецiальне мiсце для птаха. Катрусягодувала голуба зерном, насiнням, крихтамихлiба, напувала чистою водичкою.

За мiсяць рана загоїлася, i дiвчинка випустила голуба на волю. Такий щасливий кiнець цiєїiсторiї.

 • Речення: «Потрiбно виявляти милосердя до всього живого» виражає тему чи основну думку тексту?
 • Заголовок розкриває тему чи основну думку тексту?
 • Знайдiть у текстi вступ, основну частину i кiнцiвку.
 • Що таке абзац? Скiльки абзацiв у цьому текстi?
 • Чи можна визначити тему кожного з абзацiв? Якщо так, то спробуйте зробити це за допомогою розповiдних речень.

 

Обговорення результатiв дослiдження у групах. Робота з пiдручником.

Методична ремарка.

Учитель дiятиме залежно вiд того, як учнi зумiли виконати самостiйне дослiдження тексту. Робота з пiдручником сприятиме засвоєнню таких понять, якабзац, мiкротема, план готового тексту. Якщоучням важко зробити висновки самостiйно,проведемо колективну роботу.

Орiєнтовний план(мiкротеми) тексту

 1. Несподiвана знахiдка.
 2. Вiдповiдальне рiшення.
 3. Катруся з мамою доглядають голуба.

4.Щасливе закiнчення iсторiї.

 

Продовження роботи з текстом.

Дослiдження-спостереження з елементами аналiзу.

Переставте абзаци в текстi.Чи можна тепер висловлення вважати повноцiнним текстом?

Запам’ятайте! Композицiя – це побудова тексту, логiчний зв’язок мiж його частинами. Порушення композицiї призведе до спотворення або й руйнування тексту.

 • Усi речення в текстi пов’язанi мiж собою. Доведiть на прикладi 1 i 2-го абзацiв, що в кожному реченнi думка розвивається.

Яку нову iнформацiю побачили ви у другому реченнi? Що нового почерпнули з наступного речення? Як розгортається думка,що вже вiдома з попереднiх речень?

Запам’ятайте! Розрiзняють такi поняття, як «вiдоме» й «нове». «Вiдоме» – це те, щоречення увiбрало з попереднього речення. «Нове» – це те, що повiдомляється цим реченням.Саме «нове» рухає думку.

 

Робота з пiдручником.

Знайдiть упiдручнику iнформацiю про ключовi слова в текстi (І в а р i а н т) та засоби зв’язкумiж реченнями в текстi (ІІ в а р i а н т).Опрацюйте її. Незрозумiле уточнiть вучителя.

 

Пiдсумок уроку. Рефлексiя.

«Незакiнчене речення».

 • На уроцi я дiзнався (дiзналася) про… .
 • На уроцi я навчився (навчилася)… .
 • Я не зовсiм зрозумiв (зрозумiла)… .

 

Домашнє завдання.

Опрацювати матерiал пiдручника з теми уроку. Виконативправу на складання плану або вiдновлення тексту (за вибором учителя).

Icon of Ukr Mov5nov (9) Ukr Mov5nov (9) (27.1 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *