3 104 перегляд(ів)

Урок. Будова слова й орфографія

Мета: повторити вивчені відомості про будову слова, перевірити рівень сформо­ваності вмінь класифікувати й системати­зувати матеріал, узагальнювати поняття й закономірності; удосконалювати вміння виконувати розбір слова за будовою, роз­вивати орфографічну пильність, уміння працювати з текстом, пам’ять, мовлення; виховувати любов до природи рідного краю, оптимізм; стимулювати прагнення здобути глибокі й міцні знання.

Тип уроку: урок повторення вивче­ного.

 

Перебіг уроку

 

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Робота на основі прослуханого тек­сту. Послухайте текст або прочитайте його в особах. Чим він повчальний? Дайте повну відповідь на запитання вчительки.

Я голову підвів, а поруч з партою вчителька стоїть. Дивиться на мене і каже:

– А зараз Борисюк повторить, як назива­ється частина слова, яка стоїть після кореня і слугує для творення нових слів.

Підвівся я і мовчу. Дивлюся на Грицька. А той щось губами ворушить, бо незручно йому вголос підказувати – учителька ж поряд стоїть. Та я все одно його зрозумів і відповідаю:

– Це називається фікус.

Тут усі чомусь засміялися. А Пташенко го­ловою захитав і знову губами заворушив.

– Ага, – кажу я. – Пробачте, Вікторіє Григо­рівно, я помилився. Не фікус, а фокус.

Тоді й учителька розсміялася і каже:

– Сідай, Олександре. Усе ж таки вона нази­вається суфікс. Ось у чому фокус. Маєш двійку. Думаю, що припиниш тепер відволікатися на уроці (За В. Чистяковим).

  • Дайте визначення інших частин сло­ва.
  • Чим відмінні спільнокореневі слова од форм слова? Доберіть спільнокореневі до слів слово, помилився, нових. Запишіть кілька форм кожного з поданих слів.
  • Чим різняться змінні слова від не­змінних? Доведіть, що слова вголос, болеро є незмінними.
  • Нагадайте порядок розбору слів за бу­довою. Розберіть за будовою слова підвівся, учителька, засміялася, вголос, незручно.
  • Яке лексичне значення слів фікус і фокус? Якого походження ці слова? Чи од­наковою є будова слів фокус, фікус?
  • Визначте етимологію прізвищ хлоп­чиків Грицька й Олександра. Розберіть за будовою слова Пташенко, Борисюк. На­звіть прізвища учнів вашого класу, які ма­ють такі ж суфікси -енк-, -ук- (-юк-).

Самодиктант. Послухайте ще раз текст і потім запишіть по пам’яті не менше п’яти слів із префіксами, які є в ньому. По­значте ці префікси.

  • ? Яка орфограма у слові розсміялася?

 

Тестове завдання. Увідповідніть пре­фікси і правила написання їх.

1 пишуться однаково неза­лежно від вимови

2 правопис залежить від лі­тери, якою починається ко­рінь

3 правопис залежить від зна­чення слова

 

 

 

А пре-, при-, прі-

Б з-, с-

В роз-, без-

 

Робота на основі творчого списуван­ня тексту. Прочитайте текст про себе. Зверніть увагу, як майстерно автор описує грозу. Перепишіть текст, знімаючи дужки та обираючи потрібну літеру. Підкресліть орфограми у префіксах однією рискою, а в коренях – двома. Поясніть правила милозвучності.

Дощ у степу

(В/у) другій половині дня на бе(з/с)хмар­ному небі з’явився клаптик синьої хмари. За­литий сонцем степ відразу пр(е/и)нишк. Хмара шви(д/т)ко (і/й)шла і ро(з/с)росталася у тем­но-синій гірський хр(е/и)бет.

Раптом через цей хр(е/и)бет прокотилася вогняна тріщина і ро(з/с)колола його до чор­ної пр(и/і)рви. Десь далеко почувся гуркіт гро­му, що набл(е/и)жався, ро(з/с)кочуючись по бе(з/с)межному простору. Полями промчали табуни пр(е/и)злих вітрів. Вони пр(е/и)гнули до з(е/и)млі нев(е/и)личкі д(е/и)рева.

(В/у)се ближчими ставали звуки грози. Ва(ж/ш)ка сива хмара нависла над степом (і/й) (з/с)пустила на нього свої мокрі паруси. Чарів­ною музикою зашумів дощ.

Вода (в/у)же блищала на ро(з/с)митому шляху, а травневий дощ (в/у)се не вщухав. Ро(з/с)квітла з(е/и)мляпр(е/и)крашалася з(е/и)леними шатами (За О. Гончаром).

 

Підсумок уроку.

  • Дайте відповідь на запитання: «Чи є у мене проблеми з вивченням будови слова й орфографії? Чи залежить засвоєння ма­теріалу від уважності на уроці?».

 

Домашнє завдання. На вибір. 1. Скласти завдання і запитання для одно­класників на основі тексту «Дощ у степу». 2. Написати твір «Дощ у місті (лісі, полі, горах)», використовуючи префікси з вивче­ними орфограмами. 3. Написати невеликий твір «Випадок на уроці». Зробити розбір за будовою п’яти будь-яких слів із нього.

Icon of Ukr Mov5nov (95) Ukr Mov5nov (95) (31.8 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *