35 220 перегляд(ів)

Урок. Докладний переказ тексту з елементами роздуму (усно й письмово)

Мета: повторити та поглибити вивчене про особливості типів мовлення; удосконалювати вміння докладно переказувати (усно й письмово) почуті та прочитані тек­сти, в яких поєднано різні типи мовлення, зокрема розповідь і роздум; навчати бачити логічні взаємозв’язки між частинами тексту, складати його план, визначати тему й основну думку висловлення; розвивати пам’ять, логічне мислення, усне і писемне мовлення; виховувати усвідомлення потреби додер­жання морально-етичних норм у стосунках із людьми, прагнення пізнати сенс життя, жити у злагоді з власною совістю.

 

Тип уроків: уроки мовленнєвого роз­витку

 

Перебіг уроків

 

Методична ремарка. Пропонуємо провести спарені уроки, щоб учні встигли переказа­ти текст усно й письмово.

Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Бесіда

 • Які типи мовлення ви знаєте?
 • На які запитання відповідає кожен із них?
 • З яких трьох частин складається роздум?
 • Які запитання ставляться від тези до ар­гументів?
 • З яким типом мовлення може найчастіше поєднуватися роздум?

 

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроків.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Робота у групах. Дослідження міні- текстів. Прочитайте тексти та обговоріть їх у групах. Дайте відповіді на запитання.

 • До якого типу мовлення належить мі­ні-текст?
 • Які особливості цього типу мовлен­ня?
 • Які характерні ознаки типу мовлення наявні в тексті?

1-й текст. У саду поміж деревами, кущами і квітниками росли Дуб і Троянда.

Коли віяв вітер, Дуб ворушив своїми незлі­ченними листками, творив шум, дивовижний свист і чудові гармонійні звуки. Через це він дуже пишався собою.

«Я наповнюю небо чудовими симфоніями! Я наче оркестр! Я не такий, як той нещасний прутик, який не вміє нічого! Навіщо взагалі по­трібна троянда?»

Несмілива Троянда перелякано мовчала. Коли настало літо, зацвіла.

Увесь сад аплодував їй довго, щиро і захоплено.

2-й текст. Дуб був деревом величним, а його могутнє гілля здавалося короною, що владно нависала над скромними квітами всаду. Троянда мала лише стебло з кілько­ма зеленими листочками і гострими колюч­ками. Виглядала кволою, наче от-от зів’яне. Міцний Дуб кепкував із неї, зневажливо кажу­чи: «Ти – лише нікчемна колюча галузка!».

3-й текст. Люди часто не можуть оцінити себе правильно. Дехто вдає кращого, сильні­шого, аніж є насправді. Інший боїться бути со­бою. Щоб розкритися повністю, потрібен час. Тому квіти просто квітнуть.

Дослідження-конструювання. Спро­буйте поєднати ці міні-тексти в одне ви­словлення. Зіставте свій варіант з оригіна­лом.

Дуб і Троянда

У саду поміж деревами, кущами і квітни­ками росли Дуб і Троянда. Дуб був деревом величним, а його могутнє гілля здавалося ко­роною, що владно нависала над скромними кві­тами в саду.

Троянда мала лише стебло з кількома зе­леними листочками і гострими колючками. Виглядала кволою, наче от-от зів’яне. Міцний Дуб кепкував із неї, зневажливо кажучи: «Ти – лише нікчемна колюча галузка!».

Коли віяв вітер, Дуб ворушив своїми незлі­ченними листками, творив шум, дивовижний свист і чудові гармонійні звуки. Через це він дуже пишався собою: «Наповнюю небо чудо­вими симфоніями! Я наче оркестр! Я не такий, як той нещасний прутик, який не вміє нічого! Навіщо взагалі потрібна троянда?».

Несмілива Троянда перелякано мовчала. Коли настало літо, зацвіла. Увесь сад аплодував їй довго, щиро і захоплено.

Люди часто не можуть оцінити себе пра­вильно. Дехто вдає кращого, сильнішого, аніж є насправді. Інший боїться бути собою. Щоб розкритися повністю, потрібен час. Тому квіти просто квітнуть (За Б. Ферреро).

 • Доведіть, що наявність усіх частин, які становлять різні типи мовлення, умо­тивована. (Розповідь розкриває перебіг подій, опис допомагає уявити зовнішній вигляд рослин, у роздумі міститься ви­сновок.)
 • Чи можна вважати, що образи Дуба і Троянди алегоричні? Яких людей вони уособлюють?
 • Сформулюйте основну думку тексту.
 • Придумайте інший заголовок, аби він передавав основну думку тексту.

Складання логічного ланцюжка. По­ставте пункти плану в логічній послідов­ності.

Опис Дуба і Троянди. Дуб кепкує з Троянди. Не бійся бути собою. Дуб – величне дерево. Ди­вовижна симфонія Дуба. Сад аплодує Троянді. Дуб і Троянда – сусіди.

Колективне переказування тексту ланцюжком.

Робота з текстом.

Читання вчителем тексту.

Жив колись хлопчисько із доволі складним характером. Він легко вибухав гнівом, був свар­ливим, робив багато шкоди.

Якось батько вручив йому мішечок із цвяха­ми і сказав, аби він забивав один цвях у палісад­ник, що оточував подвір’я, щоразу як із кимось сваритиметься.

У перший день хлопець забив тридцять шість гвіздків. Згодом зрозумів, що легше було б контролювати вибухи гніву, аніж забивати цвяхи, і якось увечері сказав батькові, що упро­довж цього дня ні з ким не посварився. Батько відповів: «Це дуже добре. Тепер кожного дня, коли ні з ким не посваришся, витягуй із палі­садника по одному цвяшкові».

За якийсь час хлопчина повитягував усі гвіздки.

Тоді батько взяв його за руку, завів до палі­садника і мовив: «Сину мій, це чудово, але глянь: у палісаднику повно дір. Дерево вже ніколи не буде таке, як колись. Коли говориш до когось, будучи у гніві, то тим, кого любиш, завдаєш ран, подібних до оцих дір. І хай би скільки ти потім перепрошував, ці рани залишаються».

Людські істоти слабкі, і їх легко зранити (За Б. Ферреро) (161 слово).

 

Словникова робота.

Палісадник – невеликий обгороджений садок перед будинком або паркан, огорожа із дерев’яних кілків.

 

Бесіда за прочитаним

 • Що особливо вразило в тексті? Чи є він повчальним для вас?
 • Яким був характер хлопчика?
 • У чому виявилася батькова мудрість? (Він не сварив сина, а дав йому можливість усві­домити і виправити свої помилки.)
 • Чи зразу син усвідомив, що потрібно змі­нювати характер, ні з ким не сваритися?
 • Яка основна думка тексту?
 • Доведіть, що в ньому поєднано розповідь і роздум.

 

Складання плану.

Орієнтовне виконання.

 1. Складний характер хлопця.
 2. Батько вручає синові мішечок із цвяхами.
 3. Переломний момент у поведінці хлопця.
 4. Син повиймав усі гвіздки.
 5. Рани від слова залишаться назавжди.

 

Усне переказування тексту.

Підготовка до письмового переказу.

 • Поясніть орфограми у словах легко, цвях, тижнів, упродовж, увечері, не посва­ритися, людські.
 • Запишіть у зошити слова палісадник, ні з ким.
 • Повторіть розділові знаки при прямій мові.

 

Методична ремарка.

Учитель має звер­нути увагу учнів на оформлення речень із пря­мою мовою, яка складається з кількох фраз.

 • Доберіть синоніми до слів хлопець, гвіздки, батько, сказав.

Написання переказу на чернетках, редагування його, переписування оста­точного варіанта в зошити.

 

Домашнє завдання.

Написати невели­кий твір «Рана від слова не забувається» (за бажанням). Повторити теоретичний мовний матеріал.

Icon of Ukr Mov5nov (56) Ukr Mov5nov (56) (32.7 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *