2 754 перегляд(ів)

Урок. Фонетика і графіка. Орфоепія й орфографія

Мета: повторити основні відомості з розділу «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»; перевірити учнівські вміння встановлювати відповідність між буквами і звуками, записувати слова фонетичною транскрипцією, виконувати фонетичний розбір слова; удосконалювати мовлення, правописні навички; розвивати логічне мислення, пам’ять, ерудицію, самостій­ність; стимулювати прагнення творчо пра­цювати, розвиватися як креативна особис­тість.

Тип уроку: урок повторення вивче­ного.

 

Перебіг уроку

 

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

«Кросворд навпаки». Розкрийте зміст кожного з понять (усно або письмово).

  Г Р А Ф І К А      
  Г О Л О С Н И Й    
        Н А Г О Л О С
О Р Ф О Е П І Я      
  А Б Е Т К А        
Г Л У Х И Й          
    Б У К В А        
  С К Л А Д          

 

 • Дайте відповідь на запитання: «Чим відмінні…»
 • звуки і букви?
 • голосні і приголосні?
 • дзвінкі приголосні і глухі?
 • тверді приголосні і м’які?
 • м’які приголосні і пом’якшені?
 • орфоепія і орфографія?

-звуки, позначені буквою р у словах буря і кур’єр?

-буквая у слові доля і буква я у слові пояс?

-звук [з’] і звук [с’]?

Робота з міні-текстами. Прочитайте тексти відповідно до правил української орфоепії. Яка інформація вас найбільше зацікавила і чому?

 • За підрахунками вчених, сімдесят п’ять відсотків населення Землі користується букве­но-звуковим письмом. Нині на нашій планеті існує чотири сім’ї абеток: латинська, індійська, арабська, слов’янська. На латинську основу спирається сімдесят алфавітів світу.
 • Єдиним алфавітом серед усіх світових, у якому немає розрізнення великих і малих літер, є грузинський.
 • У мові рокотас, якою послуговуються жи­телі острова Бутенвіль, розташованого в півден­ній частині Тихого океану, налічується всього 11 літер. Зате у кхмерській мові, якою корис­туються в Камбоджі, 72 літери. У середньому в європейських абетках по 26 літер, а в арабській, наприклад, їх 28.
 • Звичайна швидкість письма людини – 15–20 слів на хвилину. За допомогою стеногра­фії (швидкий запис усної мови за допомогою системи спеціальних знаків) людина може пе­редати до ста символів за хвилину.
 • На «звання» найчастіше вживаної літери українського алфавіту претендують кілька го­лосних, зокрема о, а. Натомість буква, з якої починається найбільша кількість слів, – це п. «Найпасивнішою», тобто найрідше вживаною, літерою нашої абетки, є ф. В українській мові звук, що позначається цією літерою, є лише у словах іншомовного походження (З кн. «Мовні цікавинки»).
 • Випишіть із міні-текстів 10 слів, у яких кількість звуків і букв не збігається. Поясніть, чому ця кількість є різною.
 • Схарактеризуйте звуки у виділених словах за такою послідовністю: голосний чи приголосний; приголосний дзвінкий чи глухий, м’який, твердий чи пом’якшений.

Дослідження-аналіз. Виписані вами з попереднього завдання слова, у яких від­мінна кількість букв і звуків, запишіть у фонетичній транскрипції. Виконайте фо­нетичний розбір одного з них (на вибір).

Словниковий диктант зі взаємопере­віркою. Робота в парах. Випишіть із тек­стів 15 слів з орфограмами. Підкресліть ці орфограми. Продиктуйте слова одне одно­му. Перевірте правильність написання, за потреби звернувшись до текстів.

 

«Німий диктант».

Методична ремарка. Учитель мовчки демонструє зображення на екрані чи картинці. Учні записують відповідне слово і позначають у ньому наголос. Потім читають слова вголос. Можна використати інші зображення.

Верба, кропива, олень, коромисло, одинадцять, граблі, дрова, колесо, решето, фартух, алфавіт, обруч.

Анаграма. Утворіть із поданих слів нові, перекомбінувавши літери або склади. (У дужках подаємо утворені слова.)

Актор (токар), краб (брак), голова (воло­га), зірка (різка), норма (роман), атлас (салат), шкода (дошка), комора (морока), смола (масло).

Творча робота. Напишіть твір на одну з тем:

 • «Тавтограма». Усі слова в цьому творі мають починатися тією самою літерою, на­приклад п.
 • «Пригоди літери … (замість крапок написати назву літери) у країні Алфавіт».
 • «Кожен звук промовляє до мене». (Учні мають пофантазувати про «голос» звуків: одні з них шиплять, інші бояться і т. п.)

 

Підсумок уроку.

 • Дайте усну відповідь на запитання «Що дала мені робота на уроці?».

 

Домашнє завдання. Закінчити роботу над твором (якщо учні не встигли цього зробити). Придумати 2–3 завдання до теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфогра­фія».

Icon of Ukr Mov5nov (96) Ukr Mov5nov (96) (32.9 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *