10 893 перегляд(ів)

Урок. Групи слів за значенням. Омо­німи

Мета: поглибити вивчене про групи слів за значенням; сформувати поняття про неповні омоніми; ознайомити з роллю омо­німів у мовленні; виробляти вміння розріз­няти омоніми й багатозначні слова, дореч­но вживати їх; працювати над збагаченням словникового запасу учнів; розвивати твор­чі здібності, фантазію та уяву; стимулюва­ти зацікавлення рідною мовою, прагнення дізнаватися нове; виховувати згуртованість і комунікабельність.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

 

Перебіг уроку

 

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Дослідження-обґрунтування.

У країні Лексикології серед інших мешкан­ців жило слово лава. Якось блукало воно ву­личками й раптом остовпіло: назустріч ішов його двійник! Це було як дві краплі води схо­же на нього, але зовсім інше слово лава.

 • Як називаються такі слова-двійники в українській мові? Розкрийте значення слів лава і лава.
 • Доберіть синоніми до слів блукати, остовпіти.

– Ой, ми, мабуть, родичі? – поцікавилася лава перша. Ви звідки родом?

– Я давно вже мешкаю в Україні, хоча ко­рені мої – в Італії.

– А мої предки споконвіків жили в Україні. Значить, ми не родичі, – зробила висновок лава перша. – Ми справді двійники.

 • Як же трапилося, що в українській мові з’явилися абсолютно однакові за зву­чанням і написанням, але різні за значен­ням слова? (Це випадковий збіг звучання слів. Найчастіше омоніми виникають, коли запозичується іншомовне слово, яке звучить так само, як слово, що вже є в мові. Так ста­лося зі словами л а в а (меблі, призначені для сидіння; українське слово) і л а в а (роз­плавлена вулканічна маса; слово, запозичене з італійської мови.)

Самостійна робота.

– Цікаво, а чи багато в Лексикології двій­ників? – запитала лава перша. – Я хотіла б із ними познайомитися.

– Спробуймо зробити це через соціальні мережі, – сказала лава друга.

Результати пошуку показали, що в Лекси­кології мешкає чимало омонімів. Через деякий час наші друзі познайомилися з такими омонімами: тур і тур, бал і бал, ключ і ключ.

 • Уведіть пару омонімів у речення, щоб простежувалося їхнє лексичне значення.

Робота з тлумачним словником.

Тепер омоніми всі разом прогулювалися Лексикологією. Вони побачили ще два одна­кових слова – крило і крило.

– Приєднуйтеся до нашого товариства. Ми – двійники, – запросили омоніми.

– А ми ніякі не двійники, – образилися слова крило й крило. – Ми – близькі родичі, недарма так багато спільного між нами! Ми – багатозначні слова.

 • Що спільного та відмінного між омо­німами і багатозначними словами? Як від­різнити омоніми од багатозначних слів?

 

 

 

 

 

 

 • Знайдіть у словнику приклади омоні­мів і багатозначних слів, які починаються тією самою літерою.
 • За допомогою словника розмежуйте омоніми й багатозначні слова.

Рідна земля, родюча земля; зелена трава, зе­лена полуниця; наголошений склад, склад буд­матеріалів; кадри з фільму, кваліфіковані кадри; солодкий мандарин, суворий мандарин.

Дослідження-спостереження з на­ступним обґрунтуванням.

Омоніми, які вже стали друзями, виріши­ли трішки відпочити і з’їсти морозива. Вони тепер уже зовсім не здивувалися, коли за су­сіднім столиком побачили чергових двійників. Омоніми мила й мила про щось розмовляли. До присутніх долинула репліка:

– Розкажи, дівчино мила, чи ти довго посуд мила?

І раптом друге слово мила на очах у всіх змінило свою зовнішність і перестало бути подібним на свого двійника! Ось що воно про­мовило:

– Замість зайве говорити, допоможи кра­ще мити. От тоді, як зробиш діло, можеш і на­звати мила!

 • Доведіть, що слова мила і мила є різ­ними частинами мови. У якій формі вони збігаються? Чи тотожне звучання цих слів, коли змінити форму одного з них?

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Доведіть, що слова ніс і ніс, мати й мати, три й три є омоформами.

Хвилинка поезії. Конкурс на найкра­щий каламбур.

– Мені дуже сподобався жартівливий діа­лог між омоформами мила і мила, – сказала лава перша.

– А я знаю, що є такі вірші, які побудова­но на обігруванні багатозначності та омонімії. Вони називаються каламбурами. Їхнє завдан­ня – створити гумористичний ефект.

 • Послухайте вірш. Сформулюйте його основну думку. Знайдіть омоніми, укажіть, які з них є словоформами. Назвіть слова, вжиті в переносному значенні.

Дарма часу ти не гай:

Через поле, ліс і гай,

Де упав осінній лист,

Віднеси на пошту лист.

Хай летить туди, де бурі,

Де ведмеді ходять бурі,

Де обличчя не пісні,

А в серцях звучать пісні.

 • Складіть невеликі каламбури зі сло­вами такса – такса, ласка – ласка, бал – бал (на вибір).

Гумористична хвилинка.

– От було б цікаво, якби зараз на майдані зібралося безліч двійників! Люди не збагну­ли б, хто є хто, – промовив один із омонімів.

 • Прочитайте в особах діалоги. Що до­помогло створити гумористичний ефект?

* * *

– Іванку, ти вже хвилин десять роздивля­єшся цю ілюстрацію. Що ж там такого цікавого?

– Та ось тут написано: «Князь із дружиною вирушає в похід». Я все шукаю, де ж та його жінка намальована, і ніяк не знайду.

* * *

– Ти чув колинебудь, Володю, як співає вівсянка?

– Таке придумав, Миколко, хіба ж каша вміє співати?!

* * *

– Знову ти списав приклад у Петрика?

– Ви ж казали, Маріє Іванівно, що з Петри­ка треба приклад брати. От я і взяв у нього.

 

Підсумок уроку.

Інтерактивна вправа «Займи пози­цію». Побутує думка, що омоніми, на від­міну від синонімів та антонімів, не відігра­ють ніякої ролі в мовленні. Їхнє існування призводить тільки до непорозумінь. Чи погоджуєтеся ви з цією думкою? Обґрун­туйте.

 • Яка ж роль омонімів у мовленні?

 

Домашнє завдання. Виконати вправу з підручника або написати казку «Пригоди омонімів у країні Лексикології», узявши за основу почуте на уроці.

Icon of Ukr Mov5nov (76) Ukr Mov5nov (76) (30.5 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *