9 539 перегляд(ів)

Урок. Групи слів за значенням. Сино­німи. Ознайомлення зі словником синоні­мів

Мета: забезпечити засвоєння учнями поняття про групи слів за значенням; по­казати роль синонімів у мовленні; озна­йомити зі словником синонімів і навчити користуватися ним; формувати вміння до­цільно використовувати синоніми як засо­би зв’язку слів у словосполученні й речен­ні та з метою уникнення невиправданого повтору слів; розвивати образне й логіч­не мислення, творчі здібності; зацікавити українською художньою літературою.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

 

Перебіг уроку

 

Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Лексична розминка. Доведіть, ілюстру­ючи прикладами, міркування, що слово ба­гатий багатозначне.

 • Чому українську мову вважають од­нією з найбагатших у світі?
 • Герой одного з творів української лі­тератури зумів на прикладі продемонстру­вати багатство української мови. Він на­звав більше тридцяти синонімів до слова говорити: «Та ось вам на одне слово “гово­рити” аж цілих тридцять нюансових: гово­рити, казати, мовити, балакати, гомоніти, гуторити, повідати, торочити, точити, базікати, цвенькати, бубоніти, лепетати, жебоніти, верзти, плести, ґерґотати, бур­мотати, патякати, варнякати, пастала­кати, хамаркати, мимрити, цокотіти…» (М. Куліш) Як називаються такі слова? Що ви знаєте про синоніми?

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Робота з підручником. У лексикології існує таке поняття, як групи слів за значен­ням. До них, крім синонімів, належать ще й антоніми та омоніми. Знайдіть у підручни­ку визначення цих груп слів та опрацюйте відповідний теоретичний матеріал.

Робота з текстами. Прочитайте урив­ки з казки Івана Липи «Близнята». У яко­му з уривків виділено синоніми, а в якому – антоніми? Як ви розрізняєте їх?

1-й текст. Слава про дивну палату доко­тилася до найвіддаленіших куточків держави. З усієї країни з’їжджалися люди, оглядали її, смі­ялися й веселилися. Якщо господар зауважував, що натовп зменшується, то йшов на базари, на ярмарки й скрізь розповідав про свою чудову споруду.

Найдивнішим дивом у тій палаті були три кімнати, куди входили ті, які ніколи не сміялися і не раділи. У ті кімнати господар водив тільки сумних і тужливих.

2-й текст. Менший брат мандрував по сві­ту. Він хотів усе зрозуміти – як білий світ по­будований, чому люди так різняться між собою: одні малі – інші великі, одні дурні – інші розум­ні, одні вродливі – інші негарні, одні моторні – інші мляві, одні чесні – інші злодійкуваті, одні бідні – інші заможні.

 • Чому автор уживає ці групи слів у ху­дожньому творі?
 • Прочитайте уривок із твору Івана Липи.

Чарівний барабан є в одного мандарина. Ба­гато було охочих украсти його, та всі загинули, бо він охороняється барабанником, який у не­безпечний час ударами викликає козаків. Коза­ки вбивають сміливців, і барабанник повертає барабан мандарину.

 • Знайдіть значення слова мандарин у тлумачному словнику. Чи має воно щось спільне з фруктом мандарином? Як нази­ваються такі слова?

Дослідження на основі спостережен­ня з обґрунтуванням. Звернімося ще раз до 1-го тексту. З якою метою автор уживає синоніми країна – держава у першому й другому реченнях? (Це засіб зв’язку між реченнями в тексті.)

 • Яку функцію виконують синоніми сміялися й веселилися? (Допомагають уникнути невиправданого повтору.)
 • Установіть, для чого автор уживає інші синоніми в тексті.
 • Однозначним чи багатозначним є слово палата? У якому значенні воно вжи­вається в тексті? Доберіть до слова сино­нім. Відповідаючи на ці запитання, скорис­тайтеся тлумачним словником. (Палата – великий багатий будинок із численними кімнатами. Синонім – палац.)
 • Чи можна вважати слова палата і споруда (перший абзац тексту) синонімами?

 

 

 

 

 

 

 

Робота зі словником синонімів. Якщо ви вмієте добирати синоніми до слів, дореч­но використовувати їх, то ваше мовлення можна назвати багатим. Аби виробити це вміння, потрібно вдосконалювати мовлен­ня, зокрема багато читати, а також користу­ватися словником синонімів. Доберіть си­ноніми до слів великий, райдуга, сміятися спочатку самостійно, а потім за допомогою словника. Порівняйте кількість дібраних вами синонімів без використання словника і після роботи з ним. Зробіть висновки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стилістичний експеримент. Уважно прочитайте речення. По черзі підставляйте замість виділеного слова інші синоніми з синонімічного ряду. Чи завжди можлива й доречна така заміна?

Пройшов літній дощик, і синє небо прикра­сила райдуга (веселка). За рік мій песик підріс і став досить великим (гігантським, колосальним, здоровим, неосяжним). Учитель пожартував, і учні почали сміятися (реготати, хихикати, скалити зуби).

Методична ремарка. На основі цього завдання учні роблять висновок, що є абсолют­ні синоніми, які тотожні за значенням, тому за­міна їх одне одним завжди виправдана. Проте більшість синонімів різниться відтінками зна­чення (великий – гігантський) або стилістично (наприклад, сміятися – хихикати), тому заміна не завжди доречна.

 • Поясніть, чому у двох реченнях перед і поставили кому, а в одному – ні?

Робота у групах. Виконання завдань різних рівнів.

1-ша група. Подані слова згрупуйте в синонімічні ряди, підкресліть опорні слова.

Чванитися, сумувати, думати, пишатися, мислити, дрімати, гордувати, тужити, печали­тися, міркувати, спати, куняти.

 • Чи є серед цих синонімів абсолютні? Чим відмінні слова в синонімічних рядах?

2-га група. Доберіть синоніми до по­даних слів. Поясніть відмінності у відтін­ках лексичних значень або стилістичні від­мінності. Назвіть абсолютні синоніми.

Увічливий, небокрай, лінгвістичний, пес, охайно, працювати, орфографія.

 • До яких частин мови належать сино­німи в кожному ряду?

3-тя група. Упорядкуйте синоніміч­ні ряди, записуючи слова в порядку наростання дії чи ознаки. Підкресліть ключове слово.

Здібний, геніальний, вдатний, талановитий; мчати, плестись, іти, шкандибати; мініатюрний, невеликий, мізерний, малий; чимало, безліч, си­ла-силенна, багато.

4-та група. Відновіть речення, доби­раючи з дужок синонім, який найбільше підходить за змістом і стилістично. Об­ґрунтуйте вибір.

(Горизонт, овид, небокрай) – це частина земної поверхні, яку можна бачити на відкри­тій місцевості. Я (ходив, блукав, гуляв) містом і ніяк не міг знайти потрібного будиночка. У (криниці, колодязі) купаються зорі. Ось і Київ, величний і (старий, давній).

 

Підсумок уроку.

 • Складіть план усної відповіді «Групи слів за значенням».

 

Домашнє завдання. Загальне. Ви­вчити теоретичний матеріал за підручни­ком. Виписати з підручника української літератури невеликий текст, у якому були б синоніми. Указати, з якою метою вико­ристовує їх автор. Індивідуальне. Під­готувати повідомлення про Катерину Бі­локур.

тини слова

Icon of Ukr Mov5nov (73) Ukr Mov5nov (73) (31.4 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *