2 153 перегляд(ів)

Урок . Приголоснi твердi i м’якi. Удосконалення вмiння правильної вимови голосних i приголосних звукiв

Мета: поглибити знання учнiв про звуки мовлення, забезпечити засвоєння поняття про твердi, м’якi й пом’якшенi приголоснi; формувати вмiння розрiзняти м’якi йпом’якшенi приголоснi, характеризуватививченi групи звукiв; удосконалювативмiння вимовляти звуки у словах вiдповiдно до орфоепiчних норм; розвивати уснемовлення, пам’ять, пунктуацiйнi навички;виховувати любов до рiдної мови, прагнення знати всi її закони.

 

Тип уроку: урок засвоєння новихзнань.

 

Перебiг уроку

 

Актуалiзацiя мотивацiйних резервів учнiв з теми.

Лiнгвiстичний «волейбол». Учитель,називаючи звук, кидає м’яч учневi. Той маєвизначити, який цей звук – голосний чиприголосний, дзвiнкий чи глухий, – i кинути м’яч назад.

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Робота бiля дошки. Запишiть речення,назвiть пунктограми в них.

Глянь, Миколко, через лан полохлива бiжить лань. На твердiй i мокрiй гальцi, мабуть,зле сидiти галцi. І сказав менi Борис: «Не здавайся, а борись».

 • Дайте характеристику звукам (голосний чи приголосний, дзвiнкий чи глухий) условах лан, галцi, Борис.
 • Знайдiть у реченнях спiвзвучнi слова.Чим вiдмiнна їхня вимова? У яких словахприголоснi, позначенi лiтерами н, л, м’якi?Як позначається м’якiсть приголосних написьмi?

 

Пояснення вчителя. Практичне застосування iнформацiї. М’якiсть приголосних звукiв у фонетичному записi позначається спецiальним значком ґ. Фонетичний запис матиме такий вигляд: [ланґ].

Прочитайте слова. Запишiть їх у фонетичнiй транскрипцiї.

Трьох, ґедзь, льох, дьоготь, день, мазь, молодець.

 • На основi попереднього завданняназвiть приголоснi звуки, якi можуть бутиабо твердими, або м’якими.

 

Запам’ятайте! [д ґ], [т ґ], [з ґ], [с ґ], [ц ґ], [л ґ],[н ґ], [дз ґ], [р ґ]. Тiльки м’яким є приголосний [й],тому у звукописi м’якiсть не позначається.

 • Прочитайте слова. Якими ще лiтерами позначається м’якiсть приголосних?

Дятел, стiл, синє, людина.

 • Доповнiть перелiк словами, у яких букви i, я, ю, є позначають м’якiсть приголосних з, с, ц, р.

 

Завдання-провокацiя з наступнимивисновками. Наведiть приклади слiв, уяких пiсля лiтер б, ж, г, к писався б знакм’якшення. Коли таких слiв не iснує, то чиможуть бути такi звуки м’якими?

Дослiдження-спостереження. Вимовте слова гора – гiрка, пара – пюре, база –бязь. Чи однаковою є вимова перших звуків у кожнiй парi слiв?

Запам’ятайте! Перед i, я, ю можутьпом’якшуватися такi групи звукiв: губнi: [б], [п],[в], [м], [ф]; шиплячi: [ж], [ч], [ш], [дж]; задньоязиковi: [ґ], [к], [х]; глотковий [г]. Пом’якшенiзвуки позначаються значком ’. Фонетичний запис матиме такий вигляд: [г’iрка].

 • Запишiть у фонетичнiй транскрипції слова. Зауважте: букви я, ю пiсля пом’якшених приголосних позначають звуки[а], [у].

Жiнка, мюзикл, Кюрi, фiрма, Багiра,бюджет, гяур (розбiйник).

Акродиктант. Випишiть у першу колонку слова з м’якими, а в другу – з пом’якшеними приголосними. Значення незнайомих слiв запитайте в учителя.

Клiп, зiр, колоквiум, бюро, боротьба, сокiл,хлiв, мiсто, хiд, шпiц, залюбки, дятел, тiнь, уночi,Берлiн, письмо.

Ключ. Пiдкреслiть у кожному словi обохколонок останню лiтеру. Якщо ви не допустилипомилок, то прочитаєте фразу, що є оцiнкою вашої роботи. (Правильно, молодцi!)

Робота з мiнi-текстом. Запишiтьтекст з голосу вчителя. Виконайте завдання, поданi пiсля нього.

Поволi насувалися сутiнки. На своє мiсце внебi почав видряпуватися мiсяць. З’явилисяпершi зорi, якi крiзь дiрочки в небеснiй сферiпiдглядали за дiдом Мироном i ледь чутно хихотiли. Пiд це зоряне хихотiння старий непомiтно закимарив (О.Кiнаш).

 • Знайдiть у текстi слова, характернiдля розмовного стилю. Доберiть синонiмидо слiв хихотiти, закимарити.
 • Яке слово, ужите в текстi, властивенауковому стилю? (Сфера.) Знайдiть условнику його значення.
 • Знайдiть слова, у яких лiтери, щостоять перед i, позначають м’якi звуки, а вяких пом’якшенi. Запишiть цi слова звукописом.

Пiдказка: у текстi 10 слiв iз м’якими i8 слiв iз пом’якшеними звуками.

 • Запишiть у фонетичнiй транскрипції поданi слова. Дайте характеристику приголосним звукам у словах за зразком.

Мiсце, мiсяць, пiдглядали, першi, зоряне.

Зразок. Мiсце [м’iсце]. Приголоснi: [м’] –дзвiнкий, пом’якшений; [с] – глухий, твердий;[ц] – глухий, твердий.

 

Пiдсумок уроку.

 • Пiдготуйте усну вiдповiдь за самостiйно складеним планом «Звуки української мови».

 

Домашнє завдання.

Вивчити вiдповiдний параграф пiдручника. Записати звукописом слова i дати характеристику приголосним звукам у них: Мюнхаузен, бджiлонька, повiтря, горiлиць. Два слова увестив речення з однорiдними членами.

Icon of Ukr Mov5nov (45) Ukr Mov5nov (45) (26.0 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *