6 095 перегляд(ів)

Урок. Склад. Основнi правила переносу

Мета: поглибити знання учнiв просклад i правила переносу слiв, удосконалювати вмiння правильно дiлити слова насклади; домогтися засвоєння учнями основних правил переносу; формувати практичнi навички, спрямованi на запобігання орфографiчних помилок при переносi слiв;розвивати орфографiчну пильнiсть, пам’ять; прищеплювати усвiдомлення того,наскiльки велике значення має освiта в нашчас, прагнення бути ерудованою, грамотною людиною.

Тип уроку: урок засвоєння новихзнань.

 

Перебiг уроку

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Коментований диктант iз завданням. Запишiть текст з голосу вчителя.Вiдновiть пропущену iнформацiю.

Склад – це частина слова, що вимовляєтьсяодним поштовхом повiтря. Склад, який закiнчується голосним звуком, називаєтьсявiдкритим. Закритий склад закiнчується наприголосний – … . У словi стiльки складiв, скiльки … . Склад, на який падає наголос, називаєтьсянаголошеним. Іншi склади у словi – … .

Диктант-спiвпраця. Доповнiть поданiгрупи слiв власними прикладами. Тематика – школа, шкiльне життя.

Односкладовi слова: клас, бал…

Двоскладовi слова: школа, урок, дзвоник

Трискладовi слова: учитель, освiта, пiдручник

Чотирискладовi слова: однокласник,канiкули, гiмназiя

Багатоскладовi слова: математика, дванадцятибальний, багатопрофiльний

Дослiдження-аналiз. Подiлiть видiленiслова на склади. Назвiть у кожному словiвiдкритi й закритi склади.

 

Матерiал для вчителя.

Подаємодекiлька правил українського складоподiлу, якiможна використати пiд час практичної роботи зучнями.

  • Приголоснi [м], [в], [н], [л], [р], [й] після голосного перед приголосним належать до попереднього складу: вiр-шi, бiй-цi, гол-ка.
  • Подвоєнi й подовженi приголоснi завждиналежать до наступного складу: зна-ння,вi-ко-нний, на-вча-ння.
  • Два дзвiнкi або два глухi приголоснi належать до наступного складу: ли-стя, дру-жба.
  • Два приголоснi, перший з яких сонорнийабо дзвiнкий, а другий глухий, належать дорiзних складiв: гiл-ка, вуд-ка, вез-ти.
  • Два сонорнi приголоснi належать дорiзних складiв: тем-но, рiв-ний, див-лю-ся(З пiдручн.).

Проблемне запитання. Навiщо вивчати правила подiлу слiв на склади? Це теоретичнi чи практичнi знання? Яке їхнє застосування? (Складоподiл треба знати,щоб правильно перенести слово з рядка нарядок.)

Робота з пiдручником. Бесiда за прочитаним. Прочитайте про основнi прави ла переносу в пiдручнику. Розкажiть проних сусiдовi по партi. Перевiрте i його знання. Дайте вiдповiдi на запитання, наводячиприклади:

  • Якi буквосполучення не можна розривати при переносi?
  • У якому рядку при переносi залишаються апостроф i знак м’якшення?
  • Як переносити складнi слова?
  • Розкажiть про технiчнi правила переносу.

Практичне застосування здобутихзнань. Позначте всi можливi варiанти переносу слiв, якi ви дiлили на склади.

«Упiймай помилку!». Знайдiть слова, уяких неправильно позначено перенос слів iз рядка на рядок. Виправте помилки.

П’ятикла-сник, школа iменi В.-Симоненка,дит-садок побудований у 2012-р., пiд-живитирослини в бi-ологiчному кабiнетi, природознавство, са-джати дерев-а, пiд-ручник вид-рукувано у вид-вi «Книга», директор гiмназiї Марiя-Лук’-янець, дз-вiнок, загальноос-вiтня школа-І–ІІІ ступенiв.

Пояснювальний диктант. Запишiтьтекст, пояснiть орфо- i пунктограми.

Першi школи на територiї України виниклище за часiв Київської Русi. Їх створювали прицерквах, монастирях i князiвських дворах.Один iз таких закладiв вiдкрив князь Володимир у 988 р.

У середнi вiки в Києвi, Львовi, Луцьку,Вiнницi з’явилися братськi школи. Тут викладали багато предметiв: арифметику, лiтературу,релiгiю.

Перший безплатний заклад для дорослих –«недiльну школу» було засновано 1858 р. уПолтавi. Для недiльних шкiл Т.Г.Шевченко в1861 р. написав i видав «Буквар».

У наш час середня освiта в Українi є обов’язковою. Її можна здобути в загальноосвiтнiйшколi, а також ПТУ, коледжах, лiцеях i т.д.(З кн. «Україна в словах»).

Робота в парах «Ти – вчитель».

Обмiняйтеся зошитами, в яких ви писали диктант. Перевiрте, чи правильно ваш товариш переносить слова. Зауважте, чи ємiсця, коли вiн уникає переносiв. Пояснiть,як можна перенести цi слова.

 

Методична ремарка.

Можна не писати диктанту, а проаналiзувати текст, зокремазнайти в ньому мiсця, в яких може бути допущено помилки при переносi.

 

Пiдсумок уроку.

«Займи позицiю». Останнiм часом побутує думка, що перенос має бутидовiльним, тобто розiрвати слово можна вбудь-якiй його частинi. Чи подiляєте ви цюдумку? Обгрунтуйте вiдповiдь.

 

Домашнє завдання.

Вивчити матеріал пiдручника. Скласти й записати дiалог наосновi завдання «Займи позицiю».

Icon of Ukr Mov5nov (47) Ukr Mov5nov (47) (26.6 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *