4 120 перегляд(ів)

Урок узагальнення з теми «Давні Індія та Китай»

Мета:

  • систематизувати та узагальнити знання учнів із теми;
  • про­стежити взаємозв’язок між господарським і духовним роз­витком Давніх Індії та Китаю; розширити світогляд школярів;
  • показати внесок культури Давніх Індії та Китаю в розвиток людської цивілізації.

Очікувані результати.

Після цього уроку учні зможуть:

називати найвідоміших правителів Індії та Китаю, засновників буддизму та конфуціанства; особливості природних умов, основні досягнення культури Індії та Китаю, характерні риси господарського та суспільного життя Індії та Китаю; застосовувати та поясню­вати на прикладах поняття та терміни: «буддизм», «конфу­ціанство», «варни», «касти»;

описувати умови життя Давніх індійців та китайців, пам’ятки культури та писемності;

на­водити приклади розвитку культури в Індії та Китаї, розквіту і занепаду давніх держав в Індії та Китаї; визначати вплив природних умов на життя людей та їх релігійні вірування Індії та Китаї, внесок Давніх Індії та Китаю у скарбницю сві­тової культури;

пояснювати причини виникнення і занепаду держав в Індії та Китаї.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок.

 

ХІД УРОКУ

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Оскільки даний урок є останнім не тільки у вивченні давньої історії Індії та Китаю, а є певним підсумком у вивченні історії всіх країн Дав­нього Сходу, доцільно на цьому етапі уроку узагальнення актуалізувати знання учнів, здобуті при вивченні історії країн Давнього Сходу.

Фронтальне опитування.

1)    3 історією яких країн Давнього Сходу ви ознайомилися?

2)    Які спільні риси в розвитку цих країн ви могли б відзначити?

У разі необхідності вчитель допомагає учням дати відповіді на запитання.

Розповідь учителя.

Предметом вивчення історії Давнього Сходу є історія найдавнішихцивілізацій Єгипту, Передньої Азії, Індії та Китаю. Природні умови цих країн сприяли ранньому розвитку рільництва та скотарства. Формами перетворення людиною природи на Давньому Сході були осушення боліт, вирубування очеретів, створення іригаційних систем.

Зростання продуктивності праці під час розвитку господарства заснованого на виробництві, у долинах південних річок призвело довиникнення майнової нерівності та класів, появи держави.

Можна виділити низку спільних особливостей, характерних для країн Давнього Сходу:

— існування пов’язане з іригаційним рільництвом общини;

— провідна роль вільних хліборобів у виробництві;

— наявність у більшості країн боргового рабства;

— розповсюдженою формою державної влади була деспотична мо­нархія.

Поряд із цим розвиток та історія кожної країни мали свої особли­вості. Розглянути та порівняти особливості окремих країн (на при­кладі Давньої Індії та Давнього Китаю) учні зможуть на уроці.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

Робота в групах.

Учні об’єднуються в чотири групи, кожна з яких одержує картку із завданням, що містить тему повідомлення і план, за яким його необ­хідно підготувати з допомогою підручника. Для виконання завдання надається 12—15 хвилин, після чого групи представляють результа­ти своєї роботи та заносять дані до узагальнюючої таблиці.

Картка 1. Природно-кліматичні умови та географічне положен­ня Індії та Китаю.

1)    Географічне положення Індії і Китаю.

2)    Кліматичні умови.

3)    Вплив географічних і кліматичних умов на життя і господарську діяльність людей.

Картка  2. Господарське та повсякденне життя.

1)    Основа господарського життя населення Індії і Китаю.

2)    Час виникнення перших цивілізацій.

3)    Розвиток ремесел.

Картка 3. Суспільний устрій.

1)   Час виникнення держави в Індії і Китаї.

2)    Особливості суцільного устрою в Індії і Китаї.

3)    Управління державою.

Картка 4. Релігія та культура.

1)    Релігійні вірування в Індії і Китаї.

2)    Розвиток культури.

3)    Розвиток науки і техніки.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Під час роботи в групах учні мають скласти узагальнюючу табли­цю «Давні Індія та Китай». Заповнена таблиця може мати такий ви­гляд.

 

 

 

 

Запитан­ня для

порівняння

Давня Індія

Давній Китай

Природ­но-клі­матичні умови та геогра­фічне по­ложення Клімат жаркий і вологий, Гімалайські гори закривають країну від потоків холодного повітря, основну частину кра­їни займає долина ріки Інд, розташована на північному сході, ріка Ґанґ. Долина цієї ріки менш сприятлива для проживання людей, а тому по­чала обживатися пізніше На заході Китай відділяють від іншого світу Тибетські гори, на півночі — пустеля Гобі, на півдні і сході — Тихий океан. Найдавніші цивілізації виникали в долинах трьох ве­ликих річок — Хуанхе, Янцзи та Сіцзян. Основною терито­рією, де розвивалася китай­ська цивілізація, була долина ріки Хуанхе
Госпо­дарське та по­всякден­не життя У долині Інду в II тис. до н. є. виникла одна з найдавніших на Землі цивілізацій. Люди тут займалися зрошувальним рільництвом, вирощували бавовну, розводили свійських тварин — корів, буйволів, овець, кіз, свиней, віслюків та курей. У ремеслі викорис­товувалися бронза, свинець, коштовні метали. Процвітала гончарна справа, ювелірне мистецтво Перші люди з’явилися в до­лині ріки Хуанхе в V—III тис. до н. є. Вони займалися ріль­ництвом, розводили свиней і собак, виготовляли прикра­шену яскравим орнаментом кераміку.

УIII ст. до н. є. китайці досягли високого рівня госпо­дарського розвитку: широко застосовувалися залізні ви­роби, зрошувальні канали до­помагали отримувати високі врожаї, у Китаї вперше поча­ли розводити тутового шовко­пряда і виробляти шовк

Суспільний

устрій

У середині І тис. до н. є. в Індії з’явилася майнова нерівність. Вожді індоєвропейців — ра­джі — поступово ставали царями. У IV ст. до н. є. була створена держава Мауріїв. Її розквіт припадає на III ст. до н. є., коли майже вся Індія була об’єднана під владою царя Ашоки Єдина імперія була створена в Китаї у 221 р. до н. є., пер­шим імператором став Цінь Шіхуанді. За часів його правління держава досягла найбільшого розквіту. У 202 р. до н. є. — 220 р. н. є. Китаєм правила династія Хань. Після загибелі імперії Хань у Китаї утворили­ся три самостійні держави
Релігія га куль­тура В Індії зародилися дві світові релігії — індуїзм і буддизм. Найважливішою традицією Індії, яка впливає на життя людей і культуру до сього­днішнього дня, став поділ у другій половині І тис. до н. є. суспільства на варни і касти. Внесок Давньої Індії у світову скарбницю культу­ри — це пам’ятки літератури («Махабхарата», «Рамаяна»); пам’ятки архітектури (ступи); досягнення в галузі математи­ки та астрономії Давні китайці залишили людству у спадок два філософ­ських учення — конфуціан­ство і даосизм. У Китаї вперше почали виготовляти папір і порох, друкувати книги, виготовили перший компас і сейсмограф, відкрили систе­му кровообігу і закони механі­ки, розробили перший спосіб створення географічних карт. За рівнем культурного, науко­вого та технічного розвитку Китай випередив Європу на сотні років

 

Якщо дозволяє час, можна провести обговорення отриманих результатів.

Фронтальне опитування.

1)    Які спільні риси в розвитку цих держав ви можете назвати?

2)     Які особливості мали місце в розвитку Давньої Індії та Давнього Китаю?

3)    Існування різних станів і верств було притаманне також іншим давнім суспільствам. Чому тільки в Індії воно являло собою чіткий поділ на варни і касти?

VДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ                                                                              

1)    Підготуватися до уроку тематичного оцінювання із тем « Передня Азія» та «Давні Індія та Китай».

2)    Скласти хронологічну таблицю «Давні Індія та Китай».

Icon of Урок 27 Урок 27 (23.5 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *