9 493 перегляд(ів)

Урок.Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Лексична помилка (прак­тично). Ознайомлення з тлумачним і пе­рекладним словниками

Мета: поглибити вивчене про багато­значні слова, зокрема про пряме й перенос­не значення слів; показати на прикладі цих лексичних одиниць багатство виражаль­них можливостей української мови; озна­йомити з поняттям «лексична помилка»; розвивати вміння відрізняти помилкове вживання слова від правильного, редагува­ти речення з лексичними помилками, пра­цювати над запобіганням їм; формувати вміння визначати за тлумачним словником пряме й переносне значення слова; сприя­ти усвідомленню того, наскільки багатою і красивою є українська мова, стимулювати потребу працювати над удосконаленням власного мовлення.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

 

Перебіг уроку

 

Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Дослідження на основі роботи з тек­стом. Прочитайте текст. Дайте йому за­головок. Поясніть лексичне значення слів тріумфальний, пурпуровий.

Сонце було ще за обрієм, а вже поперед себе послало гінців – сріблясті промені. І вони захо­дилися розмальовувати і прикрашати хмаринки по небу, лаштуючи тріумфальний шлях своє­му господареві. Спочатку яскраво-золотистим блиском обвели ближчі хмарки, потім додали червоних барв і бризнули на дальші, а окремі пурпурові крапельки залетіли аж на півнеба.

Закукурікали півні, захоплені зненацька срібним дзвоном променів. І хвиля за хвилею покотилася їхня пісня на славу ранкового сон­ця (За І. Ющуком).

  • До якого стилю мовлення належить текст? Які художні засоби використовує автор?
  • Назвіть яскраві епітети, метафори, на­ведіть приклади персоніфікації. Однознач­ними чи багатозначними є слова в наведе­них вами прикладах?
  • Чи вживаються тут багатозначні сло­ва у своєму первинному (тобто прямому) значенні? Як з’явилися в мові слова в пере­носному значенні?

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Робота з підручником і тлумачним словником. Прочитайте мовчки матеріал підручника про пряме й переносне значен­ня слова. Проконсультуйтеся з сусідом по парті або вчителем, якщо виникне потре­ба. Знайдіть у тлумачному словнику слово срібний. Доведіть, що воно багатозначне. Зверніть увагу, що переносне значення сло­ва подається з позначкою перен.

  • Знайдіть у словнику слова в пере­носному значенні, які належали б до різ­них частин мови – іменник, прикметник, дієслово. Який висновок можна зробити? (У переносному значенні можуть ужива­тися слова різних частин мови.)

Розподільний акродиктант із додат­ковим завданням. Запишіть у дві колонки синтаксичні конструкції зі словами у пря­мому і переносному значенні.

Похмура людина; оксамитова сукня; барвін­кова мова; летить чайка; усміхається весна; ро­жеві мрії; іскра від вогнища; ядро класу; тьмя­ний відтінок; навіжений день.

  • Установіть за словником значення слів, які ви не знаєте.
  • Зробіть синтаксичний розбір слово­сполучення тьмяний відтінок.
  • Уведіть у речення одне зі словосполу­чень із переносним значенням слів.
  • Замініть одне слово іншим у сполу­ченнях слів першої колонки так, щоб за­мість прямого утворилося переносне зна­чення.

Робота з таблицею.

Методична ремарка. Учитель пропонує учням самостійно зредагувати речення. Коли вони виконають це завдання, тоді порів­нюють свої результати зі зразком таблиці.

Лексичні помилки

Пор.№ Різновид помилки Речення з помилкою Виправлене речення
1 Уживання слова у не­властивому значенні Ця газета має велику потребу в киян. Ця газета має велику популяр­ність у киян.
2 Уживання росіянізмів У кімнаті було душно, і я відчи­нила форточку. У кімнаті було душно, і я відчини­ла кватирку.
3 Невиправдане вживання однакових чи спільнокоре­невих слів Біля нашої шко­ли є пришкільний спортивний май­данчик. Біля нашої школи є спортивний майданчик.

 

Редагування речень. Ознайомлення з перекладним словником.

Методична ремарка. Перед робо­тою з редагування речень учитель ознайомлює п’ятикласників із принципом побудови пере­кладних словників – українсько-російського й російсько-українського. Пояснює, що чимало лексичних помилок трапляється внаслідок не­вмотивованого вживання росіянізмів або ж ка­льок із російської мови. Щоб запобігти їм, треба користуватися словниками.

На слідуючій неділі в школі відбудеться ці­каве міроприємство. Сьогодні я получила до­бру оцінку. Корисливо на сніданок їсти вівсяну кашу. У мене є маленька собачка. Собачку зва­ти Рексик. Я люблю свою собачку. Це слово є виключенням із правила.

  • Що потрібно робити, аби запобігти мовленнєвим помилкам? (Читати худож­ню літературу, звертатися до словників, стежити за власним мовленням, працюва­ти над словниковим запасом тощо.)

Робота у групах.

1-ша група. Виберіть із дужок потріб­не слово.

Зазначити (адрес/адресу). (Відкрити/від­чинити) двері. (Брати/приймати) участь. Ефек­тивний (засіб/трюк). Щира (посмішка/усміш­ка).

2-га група. Доберіть по два аргумен­ти і приклади до тези: «Наявність у слів переносного значення – ознака багатства мови».

3-тя група. Напишіть невелике ви­словлення про весну, вживаючи слова в пе­реносному значенні.

 

Підсумок уроку.

Узаємоопитування за вивченою те­мою.

 

Домашнє завдання. Виписати з під­ручника української літератури невеликий текст. Підкреслити слова в переносному значенні. Усно пояснити їхню роль у тексті.

Icon of Ukr Mov5nov (70) Ukr Mov5nov (70) (32.3 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *