6 723 перегляд(ів)

Урок. Використання слів відповідно до значення їх. Лексичний розбір слова. Аналіз переказу

Мета: поглибити знання учнів про сло­во, його значення; формувати вміння роби­ти лексичний аналіз слова; удосконалювати вміння визначати належність слів до певної лексичної категорії, оцінювати їхню роль у тексті, користуватися словниками, реда­гувати тексти з лексичними помилками; розвивати мовлення, пам’ять, чуття слова; прищеплювати любов до рідної мови, фор­мувати естетичні смаки, зацікавити народ­ною творчістю та художньою літературою.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок.

 

Перебіг уроку

 

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Методична ремарка. Оскільки роз­гляд мовної теми буде поєднуватися з аналізом переказу й частину роботи вчитель проводить на основі тексту «Строката мати», він має за­безпечити учнів текстами переказів (достатньо по одному на кожну парту). Окремі види робіт, наприклад редагування тексту або ж роботу в майстерні слова, можна використати як завдан­ня для індивідуальної роботи з обдарованими дітьми. Це саме стосується домашнього завдання.

Загальна характеристика учнівських робіт.

Самостійна робота з таблицею «Види помилок» (за підручником).

Робота з текстом «Строката мати». Самоаналіз змісту власного переказу. Подивіться, яким балом оцінив учитель зміст вашого переказу. Чи задовольняє вас ця оцінка? Знайдіть на берегах позначку З. Спробуйте пояснити, що саме мав на увазі вчитель, виносячи цю позначку. Прочитайте оригінальний текст «Строката мати». Порівняйте з написаним вами пере­казом. Дайте відповіді на запитання:

 • Чи вдалося вам докладно й повно пе­редати зміст тексту?
 • Чи не пропустили ви якоїсь важливої для розуміння змісту інформації?
 • Чи не написали щось зайве, чого не було в тексті переказу?
 • Чи є у вас фактичні помилки, тобто такі, що спотворюють інформацію, пере­кручують факти?
 • Чи є ваш переказ логічним і послідов­ним?

Лексична робота. Проаналізуйте, на­скільки багатим і різноманітним є ваше писемне мовлення порівняно із взірцевим. Знайдіть, як у переказі «Строката мати» названо:

-невеликих лісових птахів (лісова дріб­нота);

-пташенят, яких залишила зозуля (підки´дьки);

-білі пелюстки квітів (білі вінки квітів).

 • Які слова із синонімічних рядів на­рікати, скаржитися, бідкатися; пістрява, неоднорідна, строката; нужда, труднощі, скрута використано в тексті? Чому саме цей варіант обрав автор?
 • Знайдіть у тексті синоніми, у тому числі й контекстуальні, до слів зозуля, зо­зулині сльози. З якою метою вони викорис­тані?
 • Яким чином, крім уживання сино­німів, автор уникає повторів? Знайдіть приклади використання займенників для зв’язку речень у тексті.
 • Чому в останньому абзаці автор ужи­ває зі словом людина аж два прикметники: безтурботна й самовпевнена? Чи не можна було обійтися одним із них? Щоб відпові­сти на запитання, поясніть лексичне зна­чення кожного зі слів.
 • Знайдіть слова в переносному значен­ні, образні порівняння. Що надають вони тексту?
 • Зробіть висновок, чи вдалося вам пе­редати все багатство мови тексту переказу «Строката мати». Якій помилці відповідає кожна позначка на берегах: повтор слова, слово в невластивому значенні, порушен­ня сполучуваності слів, уживання росія­нізмів?

Редагування. Робота в парах. Прочи­тайте фрагмент учнівського переказу. Зна­йдіть у ньому лексичні помилки. Обгово­ріть у парах, у чому полягає суть кожної з них. Підкресліть слово з помилкою і вине­сіть на береги позначку Л.

Маргаритки

Мала вдова трьох синів. Підросли сини. Та ось чорною тучею насунулася на село орда.

Сини пішли оберігати рідну землю. Благо­словила синів мати.

Сильно боролися сини, та сили були нерів­ними. Принесли вдові гірку звістку, що померли діти. З розпачу вона бігла по полю й галасувала.

На місці її сліз розквітли квіти, які назвали маргаритками.

Перевірка виконання роботи в парах. Записування зредагованого тексту.

Маргаритки

Мала вдова трьох синів. Підросли діти. Та ось чорною хмарою насунулася на село орда.

Сини пішли боронити рідну землю. Благо­словила їх мати.

Мужньо боролися сини, та сили були не­рівними. Принесли матері гірку звістку, що за­гинули діти. З розпачу вдова бігала по полю й голосила.

На місці її сліз розцвіли квіти, які назвали маргаритками (З нар. творч.).

 • Назвіть помилки, які виникли внаслі­док незнання чи нерозрізнення лексичного значення слова. (Синоніми п о м е р л и і з а г и н у л и різняться значенням. Учень, очевидно, не розумів значення слова г о л о ­сити і сплутав його з близьким за звучан­ням г а л а с у в а т и.)

Лексичний аналіз слова. Зробіть усний лексичний розбір слів обороняти, землю, мати, поле, користуючись поданим планом і зразком.

Методична ремарка. Подаємо спро­щений варіант виконання розбору слова як лек­сичної одиниці. Учні можуть виконувати розбір усно або письмово.

 

Порядок виконання лексичного розбору

 1. Установити лексичне значення слова.
 2. Указати, багатозначне воно чи однозначне. Якщо багатозначне – у прямому чи переносному значенні вжите.
 3. Наявність омонімів, синонімів, ан­тонімів.
 4. Походження (якщо можна визна­чити).
 5. Сфера вживання слова, стилістич­не забарвлення його (загальновживане чи стилістично забарвлене: політична, наукова, розмовна лексика і т. п.).

 

Зразок лексичного розбору слова гірка (звістка).

Гіркий – який має своєрідний їдкий, різкий смак. Слово багатозначне, у тексті вживається в переносному значенні: гірка´(звістка) – сповне­на горя, біди. Синоніми до слова в переносному значенні: страшна, трагічна, тяжка. Антоніми: гірка´(звістка) – радісна, приємна. Омонімів не­має, однак зміна наголосу призводить до появи неповного омоніма гі´рка – невелика гора. Сло­во є загальновживаним. У переносному зна­ченні частіше трапляється в художньому стилі мовлення.

Творча робота. Як відомо, одне із дже­рел збагачення власного мовлення – ху­дожня література. Письменники шліфують кожне речення, добираючи найбільш точ­ні та образні слова. Недарма їх називають майстрами слова. Запишіть запропоновані речення образно, використовуючи синоні­ми, переносні значення й інші засоби ви­разності. Після виконання роботи порів­няйте свої варіанти з авторськими.

Довго не було дощу, й квітка зів’яла (Випив су­ховій увесь нектар із квітки (І. Калинець)). Крізь побілені штахети видно кропиву (Крізь навапно­вані зуби штахетин показує жалючі язики кропива (М. Клец)). Багато людей проходило цією стеж­кою, але боровика вдалося знайти лише тобі (Че­кав боровик понад стежкою, щоб тобі лише датися в руки (І. Качуровський)). Вечір настав непомітно (Навшпиньках підійшов вечір (П. Тичина)).

Підсумок уроку.

 

 • Продовжіть речення.

На сьогоднішньому уроці я зрозумів … , на­вчився … , переконався … , усвідомив … .

 

Домашнє завдання. Записати текст. Зробити лексичний аналіз виділених слів.

До тебе долинув такий приємний запах… Невже аїр? Знайшов! Аїр, лепеха, татарка, та­тар-зілля. Скільки назв придумали йому люди! Виблискують проти сонця зелені шаблюки-листки. Візьмеш одного, припадеш до нього вустами і вищебечуєш соловейком (Д. Черед­ниченко).

Icon of Ukr Mov5nov (78) Ukr Mov5nov (78) (27.6 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *