1 129 перегляд(ів)

Уроки 11–12. Дiєслово. Голоснi в особових закiнченнях дiєслiв. Не з дiєсловами. Правопис -шся, -тьсяв кiнцi дiєслiв

Мета: розширити й поглибити вивченепро дiєслово, забезпечити засвоєння учнями орфограм не з дiєсловами та –шся,-тьсяв кiнцiдiєслiв; формувати вміння розпiзнаватидiєслова в реченнях, визначати час, число, особу або рiд їх; розвивати орфографiчнупильнiсть; виховувати усвiдомлення того, яку велику роль відіграє слово в життi людини.

Тип урокiв: уроки повторення вивченого.

Перебiгурокiв

 

Актуалiзацiямотивацiйнихрезервів учнiв з теми.

Фразеологiчна хвилинка.

Замiнiтьстiйкi сполучення одним словом.

Зарубати на носi, робити з мухи слона, продавати зуби, точити ляси, прикусити язика.

 • До якої частини мови належать слова запам’ятати, перебiльшувати, смiятися, говорити, замовкнути? У якiйформi стоять цiдiєслова? На якi питання вiдповiдаютьдiєслова в неозначенiйформi?

 

Висловлення на лiнгвiстичну тему.

Дайте усну вiдповiдь на запитання «Що язнаю про дiєслово?».

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

 

Робота бiля дошки.

Запишiть речення.Пiдкреслiть у них дiєслова. Поставте до нихпитання. Визначте час. Пояснiтьзмiст кожного прислiв’я. Якою темою вони об’єднанi?

Вiд теплого слова i лiд розмерзнеться. Гостре словечко коле сердечко. Балакала-говориласiммiшкiв гречаного Гаврила.

 • Укажiть час, число, особу або рiд кожного дiєслова у прислiв’ях.
 • Вiдновiть пропущену iнформацiю в поданих реченнях.

 

У минулому часiдiєсловазмiнюються за …i … . За особами i числами дiєсловазмiнюютьсяу … i … часах.

 

Граматична розминка.

 1. Провiдмiняйте за родами слово балакати (усно).
 2. Провiдмiняйте за особами в теперiшньомучасiдiєсловаговорити i писати.

Видiлiтьособовiзакiнчення.

Проблемне запитання. Чому в особових закiнченняхдiєсловаговорити пишемолiтеруи, а писати – лiтеруе?

Робота з пiдручником. Самостiйнопрочитайте матерiалпiдручника про написання е – и в особових закiнченняхдiєслiв.Складiть алгоритм «Написання е – и в особових закiнченняхдiєслiв».

Орiєнтовне виконання.

Поставити дiєслово в 3-й особi множини →видiлитизакiнчення → якщо закiнчення–уть(-ють) → пиши в особовому закiнченнiе (є);якщо закiнчення-ать (-ять) → пиши в особовому закiнченнiи (ї).

Лiнгвiстичний волейбол. Учитель кидає м’яч учневi й називає дiєслово в неозначенiйформi. Учень ставить це дiєслово в3-й особi множини й називає дiєвiдмiну.

Говорити, шити, спiвати, дивитися, усмiхатися, бажати, вiтати, лежати, садити, шукати.

Самостiйна робота. Перепишiть, вставляючи замiсть крапок лiтерие (є) або и (ї).Як пишеться не з дiєсловами?

Слово – не горобець, вилетить – (не)спiйма..ш.

Над iншимипосмiєшся – над собоюпоплач..ш.

(Не) кажи, що зна..ш, та знай, що говор..ш.

З товариша (не) смiйся, бо над собою наплач..шся.

Удар забува..ться, а слово пам’ята..ться.

 • Виразно прочитайте прислiв’я. Як вимовляються буквосполучення -шся, -ться?Чому в одному з них є знак м’якшення, а вiншому немає?

Складання i розiгруваннядiалогiв.

Об’єднайтеся в пари. Виберiтьприслiв’я,яке вам найбiльше подобається. Обговорiтьйого. Складiтьдiалог, однiєюiзреплiк якого буде це прислiв’я.

 

Пiдсумок уроку. Рефлексiя.

Робота з таблицею. Заповнiть таблицю «Знаю й умiю».

 

Пор.

Знання й умiння Рiвеньзнань i вмінь (високий,достатнiй,середнiй)
1 Знаю, що таке дiєслово,видiляю його з-помiжiнших частин мови
2 Умiю визначати час дiєслiв, число, рiд, особу їх
3 Знаю, як визначитидiєвiдмiнудiєслова
4 Знаю, коли писати е (є)або и (ї) в особовихзакiнченняхдiєслiв
5 Умiюзмiнюватидiєсловоза особами
6 Знаю, як пишеться нез дiєсловами; умiю писатидiєслова з не
7 Умiю правильно писатий вимовляти дiєсловаз кiнцевими-шся, -ться

 

Методична ремарка. Учнi здають заповненi таблички вчителевi. На основiаналiзу їхучитель готує iндивiдуальнi завдання на наступний урок, який розпочнемо з роботи iз роздавальним матерiалом(iндивiдуальними завданнями) та пояснювального диктанту iз завданням.

 

Актуалiзацiямотивацiйнихрезервів учнiвiз теми.

 

Домашнє завдання.

Виписати з народних легенд або казок 5 речень з орфограмою «Не з дiєсловами».

 

Картка 1-ша

 • Уявiть, що ви – учасники гуртка«Культура мовленнєвого спiлкування», iдоведiть «шкiдливiсть» поданих правил.Сформулюйте побажання правильно iзапишiть їх. Як ви писатимете не здiєсловами?

Ковтай закiнчення, розтягуй слова.

Засмiчуй мову словами-паразитами.

Пiд часрозмови розмахуй руками.

Втручайся в розмову дорослих.

Критикуй присутнiхпозаочi.

 

 

Картка 2-га

 • _Вiдтворiть пропущенiдiєслова, користуючись довiдкою. Пояснiть значення фразеологiзмiв.

… лицем у болото; комар носа … ; нi за холодну воду … ; слова обценьками … ; палець обпалець … .

Довiдка: (не) впасти; (не) братися; (не)витягнеш; (не) пiдточить; (не) вдарити.

 

 

Картка 3-тя

 • Поставте дiєслова у 2-й особi однини теперiшнього часу. Два з них уведiть уречення.

Працювати, дихати, бiгати, слухати, смiятися, дружити, ходити.

 

 

Картка 4-та

 • Доберiть до поданих дiєслова з протилежним значенням (антонiми). Уведiть одну пару антонiмiв у речення.

Хвалиш, сумуєш, закiнчуєш, забуваєш,руйнуєш, говориш.

 

 

Картка 5-та

 • Перепишiть, пiдкреслiтьдiєслова,визначте час, число, особу i дiєвiдмiнукожного.

Поволiоблiтає з дерев листя. Вiдлiтаютьу вирiй птахи. Чуєш їхнiй прощальний крик?Скоро вкриється першим морозом земля.

 

 

Пояснювальний диктант. Запишiтьтекст з голосу вчителя, пiдкреслiтьусi

дiєслова. Випишiть по одному дiєсловутеперiшнього, минулого i майбутнього часу,визначте особу, рiд, дiєвiдмiну. Знайдiтьдiєслова в неозначенiйформi, поставте їх у2-й особi однини, видiлiтьзакiнчення. Пояснiть орфограми.

Пам’ятаєш той день, коли ти вперше прийшов до школи? Тебе взяв за руку вчитель iповiв у клас. Згодом ти навчився читати, писати, розумiти життя.

Непомiтно минуть шкiльнi роки. Ти подорослiшаєш. Але нiколи не забудеш шкільних рокiв i вчителiв, що дали тобiпершi уроки життя.

 

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Орфоепiчна хвилинка. Прочитайтедiєслова, додержуючи правильної вимови.Що потрiбно пам’ятати, коли пишешдiєслова, якiзакiнчуються на -шся, -ться?

Дивишся, смiється, озирається, повернеться,збираєшся, дивуєшся, виднiється, збирається.

Розв’язання проблемної ситуацiї.

Вiдомо, що не з дiєсловами пишеться окремо. Спробуйте прокоментувати написанняне з дiєсловами у поданих реченнях.

 • Я незчувся, як закiнчився урок.
 • Ненавидiтилегше, нiж любити.

 

Методична ремарка.

Засвоєння дiєслiв, якi з не пишуться разом, передбачене програмою пiзнiше. Але учнi можуть уже зараз зробити висновок, що є випадки, коли дiєслова безне неiснують.

Коментоване письмо. Запишiть речення. Прокоментуйте правопис дiєслiв.

 • Не вмирає душа наша, не вмирає воля (Т.Шевченко).
 • Я ненавиджу брехню у всякiйодежi(М.Рильський).
 • На себе не надiйся, чужому лихові не смiйся(Л.Глiбов).
 • Я заспiвав, аж сам незчувся,як я спiвцем твоїм зробився, Україно (П.Тичина).
 • Не забувай, що перша ознака культурної людини– високий рiвень культури її мовлення (Є.Чак).
 • Укажiть частини мови в останньомуреченнi.

Лiнгвiстична гра «Ти – вчитель».

Уяви, що ти – вчитель. Прочитай уважнотекст. Придумай завдання за темою урокудо нього. Сформулюй запитання i запропонуй їх однокласникам.

Мова твоя українська… Вона прекрасна, багата i мелодiйна. Ти нею розмовляєш i думаєш.Рiдна мова – це великий скарб. Не забувай,що саме ти покликаний його берегти як зiницю ока.

 

Пiдсумок уроку.

 • Назвiтьсамостiйнi частини мови. Щотаке дiєслово? Якiграматичнi ознакидiєслова вам вiдомi? Назвiть орфограми вдiєсловах, наведiть приклади.

 

Домашнє завдання. Виписати п’ятьприслiв’їв про мову, слово. Пiдкреслити вних дiєслова, визначити час, особу, рід.

Icon of Ukr Mov5nov (11) Ukr Mov5nov (11) (31.9 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *