11 096 перегляд(ів)

Уроки 29–30. Другоряднi члени речення. Обставина. Способи вираження обставин.Тренувальнi вправи на визначення другорядних членiв речення

Мета: розширити й поглибити знанняучнiв про обставину, способи вираження її;удосконалювати вмiннявидiлятидругоряднi члени умовними позначками, поширювати думку за допомогою другоряднихчленiв речення; формувати вмiння виконувати елементарний розбiр простого поширеного речення; виховувати iнтерес до наукової й художньої лiтератури, прагненняглибше пiзнатисвiт фауни.

Тип урокiв: уроки засвоєння новогоматерiалу.

Перебiгурокiв

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Актуалiзацiямотивацiйнихрезервів учнiв з теми.

Орфографiчна хвилинка. Запишiтьсловосполучення з голосу вчителя. Словаяких частин мови є залежними в поданихсловосполученнях? Як ви вiдрiзняєтеприслiвникивiдiменникiвiз прийменниками? Як ви записали їх?

Вiдпочивулiтку, вирiс у полi, прокинутисязранку, повернувся з моря, виконати спочатку,повернутися з театру, сказав наперекiр, вийшовна полювання, iти додому, до дому подруги, працював удень, у день народження.

Творче завдання. Складiть речення,увiвши в них словосполучення з орфографiчної хвилинки. Доведiть, що iменники з прийменниками та прислiвники вутворених реченнях виконують роль обставин. На якi питання вiдповiдають обставини? Що вони означають?

 

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Робота бiля дошки. Запишiть реченняпiд диктовку. Пiдкреслiть у них усi члениречення. Над кожною обставиною запишiть питання, на яке вона вiдповiдає.

У темнiмлiсi проживає, довгий хвiст пухнастий має. Лисиця часто оселяється на схилах ярiв,горбiв. Лисичка хитро усмiхнулася й смачно облизалася. Лисиця найчастiше полює вночi. Срiблясто-чорних лисиць розводять на звiрофермах.

 • Якi з цих речень узято з текстiв художнього стилю, а якi – з наукового?

Створення проблемної ситуацiї. Визначаючи члени речення, Миколка i Тетянка засперечалися. Миколка стверджував,що в реченнi: Лис Микита прожогом вискочив зi свого незвичайного купелю – (вискочив) iз купелю – це додаток, позаяквiдповiдає на питання з ч о г о? Тетянка ждоводила, що це обставина, бо вiдповiдає напитання звiдки? Хто з них має рацiю?

Матерiал для вчителя.

У рядi реченьдеякi обставини можуть наближатися до додатка. При визначеннi таких членiв речення вартозважити на ступiньабстрактностi чи конкретностiiменника. Іменник iз конкретним лексичним значенням тяжiє до додатка, iменник з абстрактним значенням – до обставини. Наприклад:

Квiти стояли в хатi на столi. (Стояли д е? –«в хатi» (обставина), стояли н а ч о м у? – «настолi» (додаток).)

Отже, логiчно поставити до слова iз купелюпитання звiдки?, тому що автор указує намiсцедiї, а не предмет. Однак в окремих випадках можна визначити те саме слово i як обставину, i як додаток.

Граматичне завдання. Визначте, додатком чи обставиною виступають видiленiслова в поданих реченнях. Пояснiть, як вимiркуєте.

Нечувана радiсть запанувала в звіринім царствi. Досi я ходив по селах, а завтра в бiлийдень пiдудо мiста. Ледве вiн щез у дiжцi, колиприбiглицiлою купою пси. Звiрi трохи наблизилися до нього (З казки «Фарбований Лис»).

Логiчний диктант. Пригадайте, у якiйпослiдовностi ми вивчали вказанi теми. Запишiть їх у такому порядку.

 1. Окличнi речення.
 2. Види речень за метоювисловлювання.
 3. Поширенi й непоширенi речення.
 4. Двоскладнi й односкладнi речення.

Виконання синтаксичного розборупростого речення.

План

 1. Довести, що речення просте.
 2. Визначити вид речення за метою висловлювання.
 3. З’ясувати, речення окличне чи неокличне.
 4. Установити, односкладне чи двоскладне речення.
 5. Схарактеризувати речення за наявнiстю чи вiдсутнiстю другорядних членiв.
 6. Пiдкреслитивсi члени речення, з’ясувати, чим вони вираженi.

Зразок синтаксичного розбору простого речення.

Бурiлисицiприносятьздобичсвоїмдiтям у нору.

Речення просте, розповiдне, неокличне,двоскладне, поширене.

Граматична основа речення – лисицiприносять. Пiдмет виражений iменником,присудок – дiєсловом. Лисицi я к i? – бурi.Це означення, виражене прикметником.Приносять що? – здобич. Це додаток, виражений iменником у знахiдномувiдмiнку.Приносять к ому? – дiтям. Це додаток,виражений iменником у давальному вiдмiнку. Дiтям ч и ї м? – своїм. Це означення,виражене займенником. Приносять к у д и?– у нору. Обставина, яка вказує на мiсце.

Самостiйна робота в парах. Виконайте частковий письмовий синтаксичнийрозбiр простих речень.

Сильна, вiдважна лисиця пiднiмає хвостависоко вгору. Опущений хвiстсвiдчить про хворобу, втрату сили. Пiдвiдлигухвiст намокає,тягнеться до землi.

Фразеологiчна хвилинка. Ураховуючиотриману iнформацiю, скажiть, що означають фразеологiзмитримати хвоста трубою, опустити хвоста. (Тримати хвостатрубою – бадьоритися, не падати духом.Опустити хвоста – стати покiрним, втратити пиху, зiщулитися.)

Вiльний диктант. Прослухайте текст iзапишiть його по пам’ятi.

– Я буду йти попереду, а ви всi за мною, – каже Лис. – Бачите мiйхвiст – це буде в нас бойовий прапор. Усi пильно дивiться на мiйхвiст.Поки я буду держати його просто догори, то,значить, можна йти смiливо. Як я помiчу якусьзасiдку, то зараз схилю хвоста трохи нижче. Тознак для вас, що треба йти трохи повiльнiше йобережнiше. А коли вже зовсiмбiда буде, тодiпiдiбгаю хвоста, а ви всiвтiкайте щодуху(І.Франко).

 • Пiдкреслiть обставини в текстi.
 • Зробiть синтаксичний розбiр речення

Усi пильно дивiться на мiйхвiст.

 

Пiдсумок уроку.

Самостiйна робота. Продовжте речення, виконайте завдання i дайте відповіді на запитання.

 • Другоряднi члени речення – це … .
 • На питання я к и й? ч и й? вiдповiдаєдругорядний член речення … .
 • Додаток вiдповiдає на питання … .
 • Обставина означає … .
 • У реченнiОдного разу пiдстерiгчоловiк лисицю є другоряднi члени речення… .
 • Поширте речення: Учень читає – додатком; Сонце свiтить– двома означеннями; Падає листя – обставиною, вираженоюiменникомiз прийменником.
 • У реченнiУ лiсi темному ходить хитрий лис означення вираженi … .
 • У реченнiУдень яскраво свiтило сонцеобставини вираженi … .
 • Скiлькидодаткiв у реченнiМама розповiдає своїм дiтям казку?
 • Складiть речення за схемою:

 

Домашнє завдання.

Написати невеликутворчу роботу «Яким є лис у народних казках i насправдi». В одному з речень пiдкреслитиголовнi i другоряднi члени.

Icon of Ukr Mov5nov (27) Ukr Mov5nov (27) (29.2 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *