5 504 перегляд(ів)

Уроки 34–35. Узагальнювальне слово при однорiдних членах речення. Двокрапка i тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорiдними членами

Мета: поглибити й розширити знанняучнiв про однорiднi члени речення, датипоняття про узагальнювальнi слова при однорiдних членах; формувати вмiння правильно ставити роздiловi знаки при узагальнювальних словах i обNрунтовувати їх;збагачувати лексикон учнiв новими словами; виховувати патрiотизм, прагненнябiльше дiзнатися про iсторiю Києва, вiдомих українцiв, чиї iмена пов’язанi з циммiстом.

Типи урокiв: уроки засвоєння нового матерiалу.

Перебiг урокiв

 

Актуалiзацiя мотивацiйних резервів учнiв з теми.

Самодиктант на основi аудiювання.

Прослухайте текст i дайте вiдповiдi на запитання повними реченнями, використовуючи однорiднi члени.

У Києвi народився вiдомий поет, перекладачi вчений Максим Рильський. Тут вiн навчався вгiмназiї та унiверситетi, працював учителем, науковцем, редактором. Максим Рильський дужелюбив Київ. У своїх вiршах вiн описав йогокраєвиди, святинi, пам’ятки. Останнi роки життя митця пов’язанi з Голосiївським парком,який нинi названо його iм’ям. У Києвi чималоiнших об’єктiв носять iм’я М.Рильського. Це вулиця, школа, Інститут фольклору i мистецтв(З журн.).

 • Хто такий М.Рильський?
 • У яких навчальних закладах здобувавосвiту вiдомий українець?
 • Ким працював М.Рильський?
 • Якi мiсця Києва описував поет у своїхвiршах?
 • Якi об’єкти носять iм’я М.Рильського?
 • Визначте синтаксичну роль однорiдних членiв у записаних вами реченнях,пояснiть роздiловi знаки.
 • Якi вiршi М.Рильського ви знаєте?

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Дослiдження-спостереження. Прочитайте записане на дошцi речення.

У п’ятому класi ви ознайомитеся з такимивiршами Максима Рильського: «Дощ», «Осiньмаляр iз палiтрою пишною…», «Любiть природуне як символ…».

 • Назвiть однорiднi члени речення. Якеслово iз загальним значенням об’єднує перелiченi однорiднi члени?

Запам’ятайте! При однорiдних членахречення можуть бути узагальнювальнi слова.Вони мають загальне значення щодо однорiдних членiв. Узагальнювальними можуть бути як слова, так i словосполучення.

Гра «Одним словом». Доберiть узагальнювальнi слова до поданих груп понять.

 1. Тарас Шевченко, Іван Франко, ЛесяУкраїнка.
 2. Кий, Щек, Хорив.
 3. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Святослав, Ольга.
 4. Хрещатик, Максима Рильського, Софiївська.
 5. Подiл, Липки, Печерськ.

Дослiдження-спостереження. Прочитайте уважно речення i зробiть висновки,коли при узагальнювальних словах ставиться двокрапка, а коли – тире.

Пiд час екскурсiї ми вiдвiдали такi райониКиєва: Подiл, Липки, Печерськ.

Подiл, Липки, Печерськ – такi райони Києвавiдвiдали ми пiд час екскурсiї.

Робота з пiдручником. Зiставте висновки, зробленi у попередньому завданнi,з матерiалом пiдручника. Звернiть увагу,якi займенники найчастiше виступають уролi узагальнювальних слiв.

Розподiльний диктант. Запишiть речення у двi колонки залежно вiд того, якийроздiловий знак при узагальню вальних словах на мiсцi крапок ви поставили – двокрапку чи тире.

Академiк Патон, архiтектор Городецький,лiкар Амосов (…) усi цi люди є вiдомими киянами. Микола Сядристий виготовляє найменшi у свiтi речi з природних матерiалiв (…)насiння трав, дерев, мiнералiв. На Андрiївському узвозi можна придбати різноманітні сувенiри (…) вишиванки, вироби з керамiки,лози, дерева. Червоний дуб, чорний горiх, софора японська (…) всi цi екзотичнi рослиниможна побачити в ботанiчних садах Києва.Слони й носороги, крокодили i змiї (…) такiiстоти прикрашають знаменитий Будинок зхимерами.

 

Словничок.

Екзотичний дивовижний, незвичнийдля цiєї мiсцевостi.

 

 • Про кого зi згаданих вiдомих людейви хотiли б дiзнатися бiльше?

Робота в парах. Запишiть, розставляючи роздiловi знаки. Зробiть узаємоперевiрку.

Уся творчiсть Івана Кавалерiдзе пов’язана знашим краєм Сумщиною Полтавщиною iКиєвом. Скульптура кiнодраматургiя у цих видах мистецтва вiн сягнув висот. Та найбiльшепрославився у скульптурi. Іван Кавалерiдзеавтор пам’ятникiв Тарасовi Шевченку ГригорiєвiСковородi княгинi Ользi. Гранiт бронза камiнь ці матерiали оживали в умiлих руках скульптора.

Творче конструювання.

 • Сконструюйте речення, переставивши мiсцями словосполучення i слова.
 • Гори Щекавиця i Хоревиця, назв, багато, прозасновникiв, власних, рiчки Либiдь i Киянка,Києва.
 • Державами, уклали, Ігор, Ольга, Святослав,для Русi, з iншими, вигiднi, цi князi, договори.
 • Складiть речення за схемами:

УС: О, О i О.

І О, i О, i О – УС.

 

Пiдсумок уроку. Рефлексiя.

 • Чим збагатив вас урок? Що засвоїлинайкраще? Над чим потрiбно додатково попрацювати?

 

Наступний урок розпочнемо здиктанту iз завданням. Закiнчiть речення,увiвши в них однорiднi члени за схемами.Однорiдними членами речення бувають О,О, а також О, О i О. Однорiднi члени реченняпоєднуються за допомогою О та О або ж тільки О. Завжди ставимо кому перед такими сполучниками: О, О, О в значеннi О. О i О – такiроздiловi знаки ставимо при узагальню вальних словах.

Дослiдження-аналiз. Пiдкреслiть у реченнi головнi i другоряднi члени. Яку синтаксичну роль виконують узагальню вальні слова при однорiдних членах речення, якихвони стосуються?

У музеї архiтектури i побуту Києва є надзвичайно цiкавi експонати: вiтряки, старовинні храми, сiльськi хати.

Робота бiля дошки. Запишiть речення.Пiдкреслiть головнi i другоряднi члени речення.

У музеї iграшок, звiринцi, у парках i скверах– скрiзь можна побачити багато цiкавого.У Києвi є чимало пам’ятникiв вiдомим українцям: конструкторовi космiчних кораблiв СергiюКорольову, актрисi Марiї Заньковецькiй, письменниковi Олесю Гончару. У Києвi проводятьрiзноманiтнi щорiчнi заходи: музичнi конкурси,свята повiтряних кульок i шоколаду, фестивальграфiтi.

 • Пояснiть значення слiв графiтi, фестиваль

 

Словничок.

Графiтi написи й малюнки на стінах примiщень, деревах, асфальтi.

Фестиваль масове свято, на якому демонструють досягнення певного виду мистецтва.

 

Лiнгвiстичне завдання. Індивiдуальнедля учнiв, що засвоюють матерiал на високому рiвнi. Уявiть, що ви – вчитель української мови. Знайдiть i виправте допущенi вреченнях помилки. Пояснiть своїм однокласникам, у чому суть цих помилок. Якназиваються помилки, пов’язанi з неправильною побудовою речень?

Я захоплююся i часто читаю про історію Києва. На День Києва з’їхалося багато iноземцiв i туристiв.

Робота у групах. Редагування речень.Виправте граматичнi помилки i запишiтьречення правильно.

Ми пишаємося, гордимося i вивчаємоiсторiю свого мiста. Багато дослiдникiв та науковцiв зверталися до цiєї проблеми. На вулицях, парках, площах Києва у святковi днi гуляєбагато молодi й людей.

Диференцiйоване творче завдання.

1-ша група (учнi, якi засвоїли навчальний матерiал на достатньому й середньому рiвнях). Прослухайте текст, запишiть його по пам’ятi. Пiдкреслiть однорiднiчлени речення.

 

Окраса Києва

Справжньою окрасою Києва є будинокархiтектора Владислава Городецького. Спорудаприкрашена зображеннями екзотичних тваринта мисливських мотивiв. За це вона дiстала назву «Будинок з химерами».

Наснагу Городецький брав у далеких iблизьких мандрах. Вiн побував скрiзь: в Африцi, бiля Каспiйського моря, на пiвночi Афганiстану, на Алтаї… Архiтектор захоплювавсяполюванням i привозив численнi зразки тварин i птахiв з усього свiту (За Л.Масол,Е.Бєлкiною).

 

2-га група (учнi, якi засвоїли навчальний матерiал на початковому рiвнi). Складiть речення про вiдомих мешканцiв Києвата визначнi мiсця столицi, використовуючиоднорiднi члени речення.

 

3-тя група (учнi, якi засвоїли навчальний матерiал на високому рiвнi). Напишiть творчу роботу на тему «Неодмiнноприїздiть до Києва». Адресат – ровесникiноземець. Використайте однорiднi члениречення й узагальнювальнi слова.

 

Пiдсумок уроку.

 • Пiдготуйте розлогу усну вiдповiдь налiнгвiстичну тему «Однорiднi члени речення».

 

Домашнє завдання. Скласти i розiгратидва дiалоги:

 1. Мiж гiдом i учнем, якому класдоручив домовитися про проведення екскурсiї мiстом. Розкажiть, що хотiли б побачити дiти, а також поцiкавтеся, якi визначнiмiсця порадить екскурсовод. Мiсто виберiтьсамостiйно.
 2. «Ранок у моїй сiм’ї» (тема розмови й адресат мовлення за вибором учня).
Icon of Ukr Mov5nov (31) Ukr Mov5nov (31) (30.1 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *