1 871 перегляд(ів)

Уроки 39–40. Ознайомлення з найбiльш уживаними вставними словами (практично).Видiлення вставних слiв на письмi. Аналiзконтрольного переказу

Мета: забезпечити засвоєння учнямипоняття про вставнi слова i словосполучення, їхню роль у реченнi; ознайомити знайбiльш уживаними вставними словами,навчати доречно використовувати їх у мовленнi; вiдрiзняти вставнi слова вiд однозвучних членiв речення; формувати навички правильно iнтонувати речення зi вставними словами; видiляти їх на письмi комами; указати на типовi помилки в учнівських переказах, формувати вмiння аналiзувативласне висловлення, бачити в ньому огрiхи,удосконалювати написане; розвивати пам’ять, логiчне мислення; сприяти вихованню позитивного мислення, оптимiстичногосвiтосприйняття, прагнення реалiзуватисяяк особистiсть.

 

Тип урокiв: уроки засвоєння новогоматерiалу.

 

Перебiг урокiв.

 

Актуалiзацiя мотивацiйних резервів учнiв з теми.

З’ясування емоцiйної готовностi доуроку. Виберiть iз палiтри той колiр, якийвiдповiдає вашому настрою. Пояснiть свiйвибiр.

Учитель. Психологи стверджують, щопозитивно налаштованi люди обирають яскравi кольори, а тi, яких повсякчас щось невлаштовує, надають перевагу темнимвiдтiнкам. Такi рiзнi категорiї людей – цеоптимiсти й песимiсти. Пояснiть значенняцих слiв.

 

Словничок.

Оптимiст життєрадiсна людина, якавiрить у краще, в успiх.

Песимiст людина, яка дивиться в майбутнє зi зневiрою, заздалегiдь переконана впоразцi, невдачi.

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Дослiдження – спостереження замовним матерiалом. Прочитайте текст.Про кого в ньому йдеться? Звернiть увагуна видiленi слова.

Дуже рiзнi за вдачею були близнята Оптимiст i Песимiст, незважаючи на зовнішню подiбнiсть. Навiть мама часто дивувалася, якпо-рiзному реагують вони на те саме повiдомлення.Ось каже мама: «Ви так добре пiдготувалися до уроку. Завтра неодмiнно отримаєтевисоку оцiнку». Оптимiст на те:

Звичайно, завтра я отримаю дванадцятьбалiв.

Песимiст же вiдповiв:

Можливо, завтра я отримаю дванадцятьбалiв.

Іншим разом на запитання: «Ви пiдете в недiлю з татом на футбол?» – Оптимiст вiдповiдав:

– Я, безперечно, пiду, адже довго мрiяв процей день.

А Песимiст промовив:

Мабуть, пiду, адже довго мрiяв про цейдень.

 

 • Прочитайте ще раз вiдповiдi обохбратiв. Що в них вiдмiнного?
 • Що висловлює Оптимiст за допомогою слiв звичайно, безперечно? Якого вiдтiнку надають реплiкам слова можливо,мабуть?
 • Прочитайте речення без цих слiв. Чиможе воно iснувати? Що ж змiнилося увисловленнi?
 • Тож яка роль вставних слiв у мовленнi?

Робота з текстом. Прочитайте текст.Виконайте завдання пiсля нього i дайтевiдповiдi на запитання.

Кажуть, песимiст – це людина, яка, побачивши пiвсклянки води, скаже, що склянка напiвпорожня. Оптимiст же назве таку склянку наполовину повною.

По-моєму, песимiсти й оптимiсти по-рiзному сприймають дiйснiсть. Першi, як на мене,схильнi драматизувати ситуацiю, вони бездiяльнi, бо вважають, що за них усе вирiшиладоля. Мiж нами кажучи, такi люди менi не дужеподобаються.

Знаєте, не зовсiм приємно спiлкуватися злюдиною, яка без кiнця нарiкає, шукає причинусвоїх негараздiв у будь-чому, тiльки не в собi.Зрозумiйте, я не проти того, щоб людина малаправо на поганий настрiй, але щоб це тривалопостiйно… Оптимiст же, на мою думку, заряджає позитивом i тих, хто поруч.

Отже, будьмо оптимiстами!

 • Чи погоджуєтеся ви з автором тексту?Якої думки про песимiстiв ви?
 • Чи нав’язує автор свою позицiю?Знайдiть слова i сполучення слiв, якi пiдтверджують те, що вiн висловлює власнудумку.
 • Вставнi слова по-моєму, як на меневказують на джерело повiдомлення, тобтозвiдки мовець почерпнув iнформацiю.

Знайдiть ще приклади таких слiв. (Кажуть, як вiдомо, на мою думку.)

 • За допомогою яких вставних слiв мовець привертає увагу спiврозмовникiв?(Мiж нами кажучи, знаєте, зрозумiйте.)
 • Чи можна вважати останнє реченнявисновком до тексту? Яку роль виконує уньому вставне слово отже? (Указує на порядок викладу думок.)
 • Яку позицiю в реченнi можуть займати вставнi слова? Як видiляються вони написьмi? А в усному мовленнi?

Робота з пiдручником. Знайдiть у пiдручнику iнформацiю про те, на що ще, крім упевненостi, невпевненостi, джерела повiдомлення, привернення уваги, можутьуказувати вставнi слова. Якi ще слова, крім отже, вказують на порядок викладу думок?

Ситуативне завдання.

Маму втiшало одне: Оптимiст i Песимiст булидобрими, вихованими хлопчиками. Вони завжди ввiчливо ставилися до всiх, iз ким доводилося спiлкуватися. От i сьогоднi сини звернулися до мами з проханням вiдпустити їх у недiлюразом iз класом на екскурсiю в лiс. Вони такмрiяли посидiти бiля вогнища, поспiвати з друзями пiсень, пограти у футбол, покататися на конях i, звичайно, подихати свiжим повiтрям.

 • Запишiть речення, у якому звучало бпрохання братiв. Використайте звертання,а також вставне слово будь ласка. Запам’ятайте правопис цього слова.

Дослiдження-зiставлення.

Оптимiст i Песимiст разом iз однокласниками недовго насолоджувалися прогулянкоюлiсом: розпочався дощ. Вiн виявився затяжним,i нi про якi розваги на свiжому повiтрi не моглобути й мови. Та вчительку i дiтей прихистивлiсник. У його будиночку всi зiгрiлися бiля печi,смачно пообiдали за спiльним столом, а потім спiвали, розповiдали цiкавi iсторiї.

 • Прочитайте поданi висловлення. Якез них належить Оптимiстовi, а яке – Песимiстовi? Як ви визначили адресантів повiдомлень?
 1. На жаль, розпочалася страшенна злива. Як навмисне, вона не вщухала, i ми незмогли покататися на конях i посидiти біля вогнища. Та ще й змерзли. Чого доброго, щезастудимося. А в лiсниковiй хатi, як на зло,не було опалення. Тiльки пiч. Отакий вiдпочинок!
 2. На диво, розпочалася сильна злива. Та,на щастя, учителька повела нас у лісникову хату. Уявляєш, там була справжнісінька пiч! На радiсть, ми й нагрiлися, i повеселилися. Така пригода не забувається!
 • Якi вставнi слова i словосполученнявикористав кожен iз хлопчикiв? На що вказують цi вставнi слова? (Ставлення до висловлюваного.) Чи можна лише за вставними словами визначити, яким є ставленнямовця до того, що саме вiн говорить?

Творча робота iз завданням. Складiть усне висловлювання, вiдповiдаючина запитання «Як потрiбно ставитися доневдач?». Який тип мовлення ви використаєте? Сформулюйте тезу, тобто дайтестислу вiдповiдь на запитання. Наведiтьдва аргументи-докази. Якщо вдасться,проiлюструйте життєвими прикладами.Зробiть висновок. Використайте вставнiслова, що вказують на порядок викладудумок. Скористайтеся такою схемою:

 

 

 

Теза : на мою думку, я гадаю, я переконаний(-на), я вважаю

 

 

1-й аргумент : по-перше, наприклад

 

 

2-й аргумент : по-друге, наприклад

 

 

Висновок : отже, таким чином

 

Методична ремарка.

Учнi ще не писали творiв-роздумiв, додержуючи такої структури. Тому роботу виконуємо усно. Елементарний роздум без прикладiв можна записати.

Орiєнтовний письмовий учнiвський твiр .

На мою думку, невдачi не мають пригнiчувати людину.

По-перше, за темною смугою невдач обов’язково буде свiтла, щаслива. Треба лише вмiти їїдочекатися i робити все для того, аби вона настала якнайшвидше.

По-друге, невдачi, помилки навчають людину, роблять її розумнiшою, упевненiшою в собi,досвiдченiшою.

Отже, невдачi треба сприймати як щось нетривале i вважати їх життєвими уроками.

 

Пiдсумок уроку.

 • Якi слова називають вставними?Назвiть групи вставних слiв i словосполучень, наведiть приклади.
 • Як правильно iнтонувати речення зiвставними словами?
 • Якими роздiловими знаками видiляють вставнi слова?
 • На початку уроку ви обирали колір вашого настрою. Який колiр оберете зараз?Обгрунтуйте.

 

Домашнє завдання.

Вивчити групивставних слiв. Виконати вправу з пiдручника. За бажанням: написати твiр-роздум, який пiдготували у класi усно.

 

Наступний урок присвятимо виробленню умiнь i навичок, пов’язаних iзвикористанням вставних слiв i словосполучень. На цьому уроцi вчитель зробить також аналiз контрольних переказiв.

 

Методична ремарка.

Учитель аналiзує переказ за загальною схемою: підбиває пiдсумки письмової роботи, указує на типові помилки, добирає аналогiчнi приклади; спрямовує учнiв на iндивiдуальне опрацювання допущених помилок.

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

«Мовна мозаїка». Згрупуйте словавiдповiдно до того, на що вони вказують.Запишiть, розкриваючи дужки та вибираючи потрiбну лiтеру. Доповнiть ряди вставних слiв iншими прикладами.

(На)жаль, (по)перше, навi(д/т)ь, о(д/т)же,(по)моєму, (при)наймнi, мов(би), (будь)ласка,зна(є/ї)те, (за)традицiєю, (без)сумнiву, (без)перечно.

 • Якi слова залишилися поза групами?

З а п а м ’ я т а й т е! Нiколи не буваютьвставними, а значить, не видiляються комамислова принаймнi, мовби, навiть, майже, за традицiєю, все-таки та iн.

 • Уведiть два вставних слова в речення.Пояснiть роздiловi знаки.
 • Складiть речення з одним iз слiв, якiнiколи не бувають вставними.

Робота на основi тексту. Запишiтьтекст, увiвши потрiбнi за змiстом вставнiслова i словосполучення, значення якихуказане в дужках пiсля кожного речення.Уставте пропущенi лiтери i знаки.

Людина приходить у цей свiт для повнокровного i радiсного жит..я (упевненiсть). Багато хто бачить навколо лише сiрi кольори (ставлення до висловлюваного). Причин для радостi вжит..i багато (джерело повiдомлення).

Радiснi хвилини жит..я можуть бутипов..язанi зi спiлкуван..ям iз друзями, рiдними(порядок викладу думок). Людина почуваєтьсящасливою у хвилини мален..ких п..ремог (порядок викладу думок). Настрiй пiднiмають такожкраса пр..роди, цiкавий фiльм, улюбл..на iграшка чи книжка, навiть той самий комп..ютер (порядок викладу думок).

Досить нарiкати на жит..я i чогось ч..кати(порядок викладу думок)!Живiть яскраво, друзi!

 • Чим ускладнене останнє речення?

Проблемне запитання. Що спільного мiж вставними словами i звертаннями?

 

Методична ремарка.

Учнi казатимуть, що i вставнi слова, i звертання можуть стояти в будь-якiй позицiї в реченнi, видiляютьсякомами. Тодi вчитель має поставити додатковiзапитання: «Чи iснуватиме речення, якщо опустити звертання або вставнi слова? Чи можна поставити запитання до вставних слiв вiд якогосьiншого слова в реченнi?». Таким чином вiн маєпiдвести учнiв до висновку, що звертання iвставнi слова граматично не пов’язанi з іншими словами в реченнi, тобто не виступають членами речення. Просте речення може бути ускладнене вставними словами i звертаннями.

Робота бiля дошки. Запишiть речення,пiдкреслiть у них головнi i другоряднi члени. Зробiть синтаксичний розбiр двох останнiх речень.

 • Життя – це, мабуть, усмiх весняний (Д.Павличко).
 • Принаймнi я вважаю справжнiми людьми тiльки хоробрих (О.Гончар).
 • Кажуть, мудрiсть приходить з роками (Л.Дмитерко).
 • Нежартуй надi мною, будь ласка (В.Симоненко).

Лiнгвiстичне завдання. Розгорнувшизошит, який принесла пiсля перевiрки

вчителька, Наталя довiрливо прошепотiла сусiдцi по партi: «Учителька в тебепомилки не помiтила i 12 балiв поставила.Прочитай речення: Кожна людина сподiвається на щастя в майбутньому. Ти забула видiлити комою вставне слово нащастя, яке означає ставлення до висловлюваного».Оленка на те вiдповiла…

 • Що саме, на вашу думку, вiдповiлаОленка подрузi? (На щастя в цьомуразi є членом речення, позаяк вiдповiдає напитання н а що?, яке ставимо вiд словасподiвається. Якщо це слово вилучити,то речення втратить змiст.)

Розподiльний диктант. Запишiть речення, розподiляючи їх у двi колонки: зi вставними словами i без них. Обгрунтуйтевибiр.

Українцi, кажуть, навiть у найскрутнiшi часи не втрачали почуття гумору. Правда iнодi може виявитися досить гiркою. І добре звiдси видно чудову панораму мiста. Сьогоднi, видно, будечудовий день. Хлопцi кажуть, що неодмiнно виграють цей матч.

Ключ. Пiдкреслiть у кожному реченні першу лiтеру в першому словi. Якщо ви правильно виконали завдання, то прочитаєте слово успiх.

Гра «Хто швидше?». Конкурс на найкраще речення. Протягом трьох хвилинскладiть якомога бiльше речень зi словомуспiх. У кожному реченнi використайтерiзнi групи вставних слiв.

 

Пiдсумок уроку.

 • Дайте вiдповiдi на запитання, використовуючи вставнi слова:
 • Що ви дiзналися про вставнi слова тасловосполучення? (Використайте вставнiслова, що вказують на порядок викладу думок.)
 • Яку iнформацiю ви засвоїли недостатньо? (Використайте вставнi слова, що вказують на невпевненiсть.)
 • Попросiть учителя чи когось iз учнiв,щоб вони пояснили вам незрозумiле з сьогоднiшньої теми. (Використайте вставнiслова, що означають увiчливiсть.)
 • Якi висновки ви зробили, слухаючирозповiдь про Оптимiста й Песимiста, працюючи на уроках iз текстами? (Використайте вставнi слова, що вказують на впевненiсть, ставлення до висловлюваного,привернення уваги.)

 

Домашнє завдання. На вибiр:

 1. Скласти речення зi словами правда,здається, виходить, щоб вони були в одному випадку вставними, а в iншому – членами речення. У реченнях зi вставними словами пiдкреслiть усi члени.
 2. Випишiть iзпiдручника лiтератури п’ять речень зiвставними словами. Зробiть синтаксичнийрозбiр двох iз них.
Icon of Ukr Mov5nov (34) Ukr Mov5nov (34) (42.9 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *