4 431 перегляд(ів)

Уроки 42–43. Складнi речення зi сполучниковим i безсполучниковим зв’язком. Комамiж частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим i сполучниковимзв’язком

Мета: поглибити й розширити знанняучнiв про речення; показати, у чому полягає вiдмiннiсть мiж простим i складнимреченнями, навчати будувати складнi речення, вживати їх у мовленнi; формувативмiння ставити кому мiж частинамискладного речення, виконувати елементарний синтаксичний розбiр речень; навчати бачити красиве в зимовiй природi,виховувати повагу до нацiональних звичаїв, традицiй українцiв, прагнення глибше вивчати їх.

Тип урокiв: уроки засвоєння нового матерiалу.

 

Перебiг урокiв

 

Актуалiзацiя мотивацiйних резервів учнiв з теми.

Дослiдження-гiпотеза. Поєднайте приклади речень iз характеристиками їх.

1 Прийшла зима, й випало багато снiгу.

2 Зима насипала багато снiгу.

3 Прийшла зима й насипала багато снiгу.

А просте неускладнене речення

Б просте ускладненеречення

В складне речення

 

 1. Пояснiть, як ви мiркували, виконуючи завдання. Чим ускладнене просте речення? Як вiдрiзнити просте речення від складного?

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Вибiрковий акродиктант. Прочитайтеуважно речення. Якою темою вони об’єднанi? Якi рядки вам припали до душi найбiльше? Чому?

 1. Срiбно стеляться стежинки, спить самотнiйсад (В.Кобилянський).
 2. Вiтер утих, i чистий,свiжий снiг срiблом сяяв пiд блакитним наметом неба (М.Коцюбинський).
 3. З пiдвiконня бiлi,пелехатi хризантеми дивляться на снiг (Л.Костенко).
 4. І бiлий iнiй розцвiте бузком пiд кожнимтином, ганком i вiкном (С.Бен).
 5. Лиш мiсяцьсрiбний тихше i смутнiше тi ж вiзерунки темносинi пише на бiлих шатах пишної зими (П.Филипович).
 6. Ялинка примiрює з кульок намисто, асукню прикрасив їй дощик барвистий (З журн.).
 7. Тут ледача зима схаменулась, потрусила мiшок– i над свiтом закружляв в бiлiм танцi снiжок(І.Дмитрук).
 8. Озимина iз небом обнялась, вдягнулася вона у теплу шубу (В.Гей).

 

Словничок.

Озимина пшениця або ячмiнь, посiянiвосени; узимку вони перебувають пiд снiгом.

 

 1. Випишiть лише складнi речення.Пiдкреслiть у них граматичнi основи.

Ключ. Якщо ви правильно виконали завдання, то з перших лiтер перших слiв кожногоскладного речення утворите слово. Яке саме?(Свято.)

Дослiдження – спостереження зелементами аналiзу. Проаналiзуйте, яксаме пов’язанi мiж собою частини 1-го i2-го складних речень з попереднього завдання.

Запам’ятайте! Якщо частини складногоречення пов’язанi лише за допомогою iнтонацiї,то такий зв’язок мiж ними називається безсполучниковим. Якщо ж частини складного речення поєднуються за допомогою сполучникiв таiнтонацiї, то такий зв’язок називається сполучниковим.

 1. Установiть типи зв’язку – сполучниковий чи безсполучниковий – в iнших виписаних вами складних реченнях.
 2. Звернiть увагу на роздiловий знак,який ставиться мiж частинами складногоречення.

Робота з пiдручником. Опрацюйте матерiал про те, за допомогою яких саме сполучникiв можуть поєднуватися частинискладних речень. Чим вiдрiзняються сполучники вiд сполучних слiв? Зiставте своївисновки про те, що мiж частинами складного речення ставиться кома, з матеріалом пiдручника.

Пояснювальний диктант. Запишiтьречення. Пояснiть роздiловi знаки. Укажiтьречення зi сполучниковим i безсполучниковим зв’язком.

Приходить грудень, i приносить цей мiсяцьбагато свят: Уведення Богородицi в храм, Катерини, Андрiя Первозванного. Дiтлахи з нетерпiнням чекають дня Святого Миколая, бовiн роздає всiм подарунки. За свого життя Миколай був добродiєм для християн, сьогоднi він також подає руку допомоги. У кожну родинуприходить цей святий, щоб побажати добробутуi щастя (З посiбн.)

Творчий диктант. Допишiть речення,щоб утворилися складнi. Поставте коми перед сполучниками.

Я чекаю свята Миколая бо… . Вiрю що Миколай… . Я вважаю себе дорослим (дорослою)але… .

Дослiдження-зiставлення. Поставтезамiсть крапок потрiбнi за змiстом слова здовiдки. Пояснiть, коли сполучники а, та, iз’єднують частини складного речення, а коли – однорiднi члени.

До найкращих християнських свят в Українiналежить … , а ще називають це свято Колядою.Переддень … – це Святий вечiр. Здавна дорослii дiти збиралися разом за столом, i на ньомуобов’язково було дванадцять страв. Найголовнiша страва – це … . Варили … й витягали з печі до сходу сонця.

Ялинку ми запозичили пiзнiше, а для українцiв традицiйним є … . Це пучечок колоскiв,зiбраних наприкiнцi жнив, його освячували вцерквi i потiм зберiгали в коморi, а перед … вносили в хату.

… розмiщували в центрi, а коло нього ставили … . Її починали їсти першою. Перед початкомвечерi батько виходив на подвiр’я i давав … худобi, а потiм кликав Мороза на вечерю. Так люди задобрювали сили природи i просили щедрого врожаю (За Л.Орел).

Довiдка. Кутя, дiдух, Рiздво, Коляда.

 

Пiдсумок уроку.

 1. Розкажiть, що ви дiзналися про складне речення, використовуючи як прикладиподанi речення.

І в а р i а н т. Святий Миколай своїми молитвами зцiлював людей, полегшував життя бiдним, приносив дарунки дiтям. Святий Миколайзаходив до кожної оселi, i всюди його радозустрiчали люди.

ІІ в а р i а н т. Колядують в Українi зазвичайна другий день Рiздва, першими спiвають колядки дiти. Дiти спiвають пiд вiкнами, а господар обдаровує колядникiв подарунками.

 1. Доберiть приклади тематичних речень про Рiздво Христове на таке правило: мiж частинами складного речення ставиться кома.

Домашнє завдання.

Вивчити теоретичний матерiал. Написати твiр (7–8 речень)на одну з тем: «Чекаю тебе, Миколаю»,«Рiздво в моїй родинi», використавши неменше двох складних речень iз сполучниковим i безсполучниковим зв’язком.

 

Пiд час наступного уроку узагальнимо й систематизуємо вивчене проскладне речення.

Актуалiзацiя мотивацiйних резервів учнiв з теми.

Перевiрка домашнього завдання.

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Виконання завдань на картках i біля дошки. Запишiть речення, пiдкреслiть граматичнi основи. Поставте роздiловi знаки,пояснiть їх.

 

Картка 1-ша

Бабуся готує смачну кутю вона додає упшеничну кашу мак горiхи родзинки й мед.Крiм кутi бабуся ставить на стiл iншi пiснiстрави i ми ласуємо варениками з капустоюсмаженою рибою борщем iз грибами. Дiтилюблять солодкий узвар який варять iз сушених фруктiв (З посiбн.).

 

Картка 2-г а

Уже на пiдходi нiч рiздвяна у нiч такунiхто не спить. Колядки знав ще наш прапрадiд i ми колядкам дуже радi. Колядуватимем всю нiч! (М.Хоросницька).

 

Картка 3-тя

Пахне свiтлиця медом i сiном рветься назовнi з печi вогонь. Батько заходить з дiдухомв хату i на покуттi ставить його (З посiбн.).

 

Словничок.

Покуття – в українськiй хатi – куток,розмiщений по дiагоналi вiд печi, та мiсцебiля нього.

 

Картка 4-т а

Всмiхнися Мамо! На твоїх колiнах проснулось нинi дороге Дитя його зiгрiли сарни iягня як догорали в вогнищi полiна (В.Вовк).

 

Реченнядля роботи бiля дошки

Старий Новий рiк це свято яке відзначають за старим лiточисленням. Воно припадає на14 сiчня коли рiздвяний пiст уже закiнчився.У новорiчну нiч заведено щедро накривати стiлбо українцi вiдзначають багатий вечiр.

Виконання елементарного синтаксичного розбору складного речення.

Ознайомтеся з порядком усного i письмового розборiв складного речення. Розберiтьподанi речення письмово.

Порядок усного розбору

 1. Указати вид речення за метою висловлювання.
 2. Визначити вид речення за емоцiйнимзабарвленням.
 3. Назвати, зi скiлькох частин складається складне речення, з’ясувати, як вонипоєднанi мiж собою.
 4. Визначити граматичнi основи вкожнiй частинi. Указати, якими частинамимови вираженi головнi члени.
 5. Визначити другоряднi члени речення.

 

Зразок письмового розбору

 1. На Новий рiквиконувалищедрiвки, у ниххлопцi i дiвчатапрославлялигосподаря,господиню i їхнiхдiтей.

Розповiдне, неокличне,складне, складається з двох частин, поєднанихбезсполучниковим зв’язком.

 1. Пiд час зимових свят дiвчата ворожили, таквони дiзнавалися свою долю. Дiвчата лiпили вареники, а в них були схованi сюрпризи: квасоля, гудзики, цукор, копiйки. Кожен предмет щось означав, i дiвчата уважно спостерiгали, комудiстався сюрприз.

Комплексна робота з текстом. Прочитайте текст i виконайте завдання.

Методична ремарка.

Учнi працюютьу групах, парах або за варiантами (за виборомучителя).

Ще тiльки починає, було, розвиднятися, атато вже будять мене:

– Вставай, синку, годi спати. Пора посiватийти!

Я схоплююся з лiжка, швиденько вдягаюся,умиваюся, а потiм беру дiдову рукавицю. У нiйповно зерна: пшеницi, жита, вiвса, гороху…

Батько сказали, щоб я спочатку посiвав удома.Ястав перед образами, посiвав i приказував: «Нащастя, на здоров’я, на Новий рiк, щоб родилокраще, як торiк».

– Спасибi тобi, синку, що ти нас обсипавщастям. На тобi грошi, щоб завжди ти був хорошим.

Потiм я пiшов до дядька через дорогу. Удверi не стукаю, бо в цю нiч посiвальникiв ждуть.Заходжу до хати, скидаю шапку i посiваю:

– Сiю, вiю, посiваю, з Новим роком всіх вiтаю. Роди, Боже, жито, пшеницю i всяку пашницю! (За О.Воропаєм).

 1. Про який новорiчний обряд iдеться втекстi? Дайте заголовок текстовi, щоб він вiдображав: а) тему тексту; б) основну думку тексту.
 2. Визначте стиль i тип мовлення тексту.
 3. Перекажiть (усно) текст вiд першоїособи.
 4. Знайдiть у текстi такi синтаксичні конструкцiї:

а) шiсть складних речень зiсполучниковим зв’язком;

б) просте речення, в якому є узагальнювальне слово приоднорiдних членах;

в) два речення зi звертаннями;

г) складне речення, одна з частинякого ускладнена вставним словом.

 1. Пояснiть роздiловi знаки в кожному зцих речень.
 2. Зробiть синтаксичний розбiр видiлених речень.

 

Пiдсумок уроку.

 1. Дайте розлогу усну вiдповiдь на тему«Що я знаю про складне речення». Складiть вiдгук на вiдповiдь однокласника.

 

Домашнє завдання. Скласти тематичні речення про зимовi народнi свята за схемами:

 1. , , .
 2. , i .
 3. , тому що .

Пiдкреслити в них головнi та другоряднi члени. Зробити синтаксичний розбiродного з речень.

Icon of Ukr Mov5nov (36) Ukr Mov5nov (36) (31.1 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *