3 468 перегляд(ів)

Уроки 44–45. Пряма мова. Роздiловi знакипри прямiй мовi. Синонiмiчнiсть речень iзпрямою i непрямою мовою

Мета: забезпечити засвоєння учнями поняття про пряму мову, її особливостi,навчати правильно будувати речення з прямою мовою i iнтонувати їх; формувати вмiння ставити та обґрунтовувати роздiловi знаки при прямiй мовi, замiнювати пряму мову непрямою й навпаки;удосконалювати вмiння доречно використовувати в мовленнi висловлення вiдомих людей; виховувати любов до рідного слова, книжки.

Тип урокiв: уроки засвоєння нового матерiалу.

 

Перебiг урокiв

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Дослiдження-спостереження. Прочитайте речення, пояснiть змiст їх. У якому зречень чуже мовлення передано дослiвно,без будь-яких змiн, а в якому передано лише змiст сказаного?

Олесь Гончар назвав дитинство світанком людини, її вранiшньою зорею.

Олесь Гончар писав: «Дитинство – світанок людини, її вранiшня зоря».

Пояснення вчителя з елементамибесiди й експерименту.

Учитель. Друге речення мiстить пряму мову. У ньому чуже мовлення переданодослiвно, зi збереженням не тiльки змiсту, ай особливостей мовлення. Речення з прямою мовою складається з двох частин –слiв автора i прямої мови.

 1. Якi роздiловi знаки ставимо, колислова автора стоять перед прямою мовою?
 2. Чи можна слова автора поставити після прямої мови? Прочитайте речення, яке утворилося. Пояснiть роздiловi знаки в реченнi зпрямою мовою «Дитинство – свiтанок людини, її вранiшня зоря», – писав Олесь Гончар.
 3. Яка з поданих схем вiдповiдає першому реченню з прямою мовою, а яка другому?

А: «П».                             «П», – а.

 1. Звернiть увагу на такi схеми: А: «П!».

А: «П?». «П?» – а. «П!» – а. Чим вонивiдмiннi вiд розглянутих ранiше?

Робота з пiдручником. Читання з позначками. Прочитайте матерiал пiдручника про пряму мову та роздiловi знаки принiй. На берегах олiвцем зробiть позначки:

! – матерiал менi вiдомий i зрозумiлий.

!? – iнформацiя вiдома, але потрібна консультацiя.

? – це нове або незрозумiле.

Бесiда-консультацiя за опрацьованим матерiалом.

Методична ремарка.

Обов’язковозвернути увагу на iнтонування речень iз прямою мовою.

Попереджувальний диктант-вiктрина. Прослухайте речення. Скажiть, з якихказок узято їх. Пояснiть роздiловi знаки припрямiй мовi й iншi пунктограми.

 1. От пан вийшов на ганок i питає: «Чого вам,люди добрi?» («Мудра дiвчина»).
 2. Сьогоднi раноСвятий Миколай вилiпив мене з небесної глиний мовив: «Звiре Остромисле! В звiрячiм царствiзапанував нелад, несправедливий суд i неспокiй» («Фарбований Лис»).
 3. «Хто це мене кликав?» – обiзвався чоловiчок («Ох»).
 4. Але цар ходив, пишався, вiн iз зятем цiлувався, похвалявся: «Недоступним став для всiх голосний i щирий смiх» («Цар Плаксiй та Лоскотон»).
 5. «Оцевже i втретє моя правда!» – сказав радiсно дядько («Про правду i кривду»).
 6. «Гей, – подумав собiхитрий Лис. – Та це непогано, що вони мене бояться» («Фарбований Лис»).

Проблемне завдання. Чи достатньо увас знань, щоб правильно записати останнєречення з диктанту-вiкторини? Чому це речення не вписується у жодну з розглянутихнами схем? (Слова автора розмiщенi всерединi прямої мови.)

Навчальне списування. Випишiть iзказок «Ох» (І в а р i а н т) i «Летючий корабель» (ІІ в а р i а н т) по два речення, в якихслова автора стояли б усерединi прямої мови. Запам’ятайте, якi роздiловi знаки ставимо в цьому випадку.

Хвилинка афористики. Прочитайтевислови вiдомих людей. Прокоментуйтеслова, якi найбiльше сподобалися.

 1. Чудеса творять дiти, коли читають книжки(Астрiд ЛiндVрен).
 2. Читання в роки дитинства –це передусiм виховання серця (В.Сухомлинський).
 3. Дiти – се наш дорогий скарб, се нашанадiя, се – молода Україна (Олена Пчiлка).
 4. Хороша книжка яскравiша за зiрки (Нар. творч.).

Творча робота. Сконструюйте на основi одного з афоризмiв три речення з прямою мовою, де слова автора стояли б урiзних позицiях стосовно прямої мови.

Зразок:

 1. Астрiд ЛiндNрен писала: «Чудесатворять дiти, коли читають книжки».
 2. «Чудесатворять дiти, коли читають книжки», – писалаАстрiд ЛiндNрен.
 3. «Чудеса творять дiти, – писала Астрiд ЛiндNрен, – коли читають книжки».

 

Пiдсумок уроку.

Взаємоопитування ланцюжком.

Учнi ставлять запитання за темою одинодному по черзi.

 

Домашнє завдання.

Дiбрати 5 висловлень вiдомих людей про роль художньогослова, книжки в життi людини. Оформитиїх як речення з прямою мовою.

 

Наступний урок розпочнемо iз синонiмiчної хвилинки. Пригадайте, якi слованазиваються синонiмами. Доберiть синонiми до поданих слiв. Укажiть частини мови.

Маленький, говорити, будинок, неподалiк,друг, весело, барвистий.

Висунення гiпотези. Пояснення вчителя.

Учитель. Синонiми, якi ви щойно добирали, називаються лексичними. Проте єще й синтаксичнi синонiми. Прочитайте записанi на дошцi речення, якi є синтаксичними синонiмами. Спробуйте пояснити,чому їх так називають.

Котигорошко сказав: «Я переможу Змiя».Котигорошко сказав, що вiн переможе Змiя.

Висновок. Отже, синтаксичнi синонiми – це речення, вiдмiннi за будовою,якi передають той самий змiст. Наприклад,перше речення – з прямою мовою, друге –складне, або речення з непрямою мовою.

Самостiйна робота з таблицею.Уважно розгляньте таблицю. Обговорiть iзсусiдом по партi, як можна замiнити прямумову непрямою. Звернiть увагу, що таказамiна залежить вiд того, яким за метою висловлювання є речення, що становить пряму мову. Якi сполучники i сполучнi словапоєднують частини складних речень?

Пор.№ Реченняз прямою мовою Реченняз непрямою мовою
1 Багач каже бідному братовi: «Повернименi корову». Багач каже бідному братовi, щоб повернув йому корову.
2 «А як я вiдшукаютi речi?» – запитавонук. Онук запитав, яквiн вiдшукає тiречi.
3 Повернувся братдо вiрних слуг iпромовив: «Наставчас визволятирiдний край». Повернувся братдо вiрних слуг iпромовив, що настав час визволятирiдний край.
4 «Чого ви, тату, плачете?» – запиталадочка. Дочка запитала тата, чого вiн плаче.

 

Усна вiдповiдь на основi таблицi.Складiть висловлення на лiнгвiстичну тему«Замiна прямої мови непрямою».

 

Методична ремарка.

У таблицi подано найпростiшi приклади речень. Учитель допоможе учням зрозумiти, що розповiдне реченняперетворюється у складне за допомогою сполучника що, спонукальне – сполучника щоб.У кiнцi складного речення, побудованого на основi питального, ставиться крапка, а не знак питання. Займенники 1-ї особи, якi вживаються вреченнях iз прямою мовою, замiнюються займенниками 3-ї особи. Звертання перетворюються на додатки.

Дослiдження-конструювання. Замiнiть речення з прямою мовою реченнями знепрямою мовою.

Виплив океанський цар i спитав: «Навiщо цети робиш?». «Пiдступiть ближче», – заговоривЛис до звiрiв. Наївся Вовк i каже: «Випустiтьмене погуляти». Чоловiк той i говорить: «Явилiкую доньку короля». От Пес i каже: «Вовче,будь менi другом!» (З народних казок).

Редагування речень. Проаналiзуйте речення з учнiвських творiв. У чому суть допущених помилок? Запишiть речення правильно.

Лев виступив наперед i каже, що я прудкий,моторний i вродливий. Вовк пiдiйшов до дверейi каже, що виходь iз хати. Лис Микита промовивдо звiрiв, щоб ви слухали його уважно. Вовкспинився й питає Зайчика: «Чого той плаче?»

Мiнi-переказ iз завданням (усно абописьмово). Послухайте текст. Перекажiтьйого, увiвши речення з прямою мовою.

Уранцi Яринка привела у сад усiх: маму, тата, бабусю, дiдуся, старшу сестричку Даринку.Усi захоплено дивилися на Небокрилку i говорили, що не бачили такої гарної квiточки. А мама зiзналася, що нiхто не дарував їй такого дивовижного подарунка на день народження. Яринка попросила дiдуся, щоб вiн змайстрував навколо Небокрилки маленький парканець, щобихтось ненароком не зачепив срiблястої красунi.Дiдусь по колу забив у землю кiлочки, переплiв мiж ними дуже симпатичний парканчик. Дiвчинка радiсно сплеснула в долоньки й подякувала дiдусевi (Н.Гуменюк).

 

Домашнє завдання.

Виписати з пiдручника свiтової лiтератури чотири речення зпрямою мовою. Дiбрати до них синтаксичні синонiми – речення з непрямою мовою.

Icon of Ukr Mov5nov (37) Ukr Mov5nov (37) (27.6 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *