4 456 перегляд(ів)

Уроки 55–56. Позначення звукiв мовлення написьмi. Алфавiт (абетка, азбука). Спiввiдношення звукiв i букв. Звукове значеннябукв я, ю, є, ї та щ

Мета: поглибити знання учнiв про графiку, спiввiдношення звукiв i букв в українськiй мовi, переконати в необхідності досконало знати алфавiт; навчати чiтко розумiти вiдмiнностi мiж звуком i лiтерою;формувати вмiння розрiзняти букви й звуки; записувати слова за алфавiтом, вiдтворювати звучання слова фонетичною транскрипцiєю; розвивати увагу, пам’ять, мовлення учнiв; виховувати прагнення знайтисвоє мiсце в життi, успiшно реалiзуватисяяк особистiсть, досягти успiху.

Тип урокiв: уроки засвоєння новогоматерiалу.

 

Перебiг урокiв

 

Актуалiзацiя мотивацiйних резервів учнiв з теми.

Гра «Спiймай помилку». Знайдiть i виправте помилки в поданих твердженнях:

– У словi вогонь такi звуки: [в], [о], [г],[о], [н].

– У словi джмiль такi звуки: [д], [ж], [м’],[i], [л ґ].

– У словi аґрус такi звуки: [а], [г], [р], [у], [с].

– У словi мова такi звуки: ем, о, ве, а.

 • У чому полягає вiдмiннiсть мiж буквою i звуком? Назвiть синонiм до словабуква. Який роздiл науки про мову вивчаєлiтери? Дайте визначення графiки.

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Пояснювальний диктант iз завданням. Прослухайте текст. Запишiть його зголосу вчителя, доповнюючи потрібною iнформацiєю. Пояснiть роздiловi знаки таорфограми.

Щоб передати усне мовлення на письмi, використовують такi знаки письма: букви, апостроф,знак наголосу та роздiловi знаки. Звуки мови позначають на письмi буквами. Звуки ми чуємо йвимовляємо, а букви… (бачимо й пишемо).

Алфавiт – це перелiк букв, розташованих упевному порядку. Синонiми до слова алфавiт –абетка й… (азбука).

 • Визначте стиль i тип мовлення тексту.Яку iнформацiю ви почерпнули з нього?

«Коло iдей». Уявiмо на мить, що алфавiту немає, проте є всi знаки письма, у тому числi й лiтери. Як це вплинуло б на життя людей?

Методична ремарка.

Якщо учнямважко одразу вiдповiсти на запитання, конкретизуємо: «Як шукатиме бiблiотекар потрібну книжку? Чи зручно буде вчителевi знайти усписку учнiв класу потрiбне прiзвище?» тощо.

 • Навiщо потрiбно знати алфавiт? Запишiть вiдповiдь на це запитання складнимреченням, доповнивши текст диктанту.

Робота з пiдручником. Перевiрказнання українського алфавiту. Прочитайте алфавiт, правильно називаючи лiтери. Дайте вiдповiдi на запитання.

 • Де розмiщено в алфавiтi лiтеру знакм’якшення?
 • Як називається лiтера на позначеннязвука [й]?
 • У яких чотирьох лiтерах на позначення приголосних звукiв до назви додаємозвук а? (Ка, ха, ша, ща.)
 • У яких шести лiтер на позначенняприголосних першою частиною є е? (Ел, ем,ен, ер, ес, еф.)
 • Прочитайте напам’ять алфавiт.

Робота у групах. Практичне застосування алфавiту.

«Учителям»: запишiть за абеткоюпрiзвища учнiв вашого класу (пiдгрупи).

«Лiтературознавцям»: укладiтьсловничок вивчених у п’ятому класi лiтературознавчих термiнiв, записавши їх в алфавiтному порядку (5–6 слiв).

«Ерудитам»: знайдiть у тлумачномусловнику значення поданих слiв. Запишiтьцi слова в алфавiтному порядку: прем’єра,експромт, осоння, мольберт, пюпiтр, презент, мiкрон.

«Конструкторам»: запишiть поданiслова в алфавiтному порядку: грамофон,принц, шерсть, унiверситет, авангард, ґава,актив, прислiв’я, йод, гiпотеза, чистотiл,шасi, хуртовина, штатив, хлiб. Пiдкреслiтьостанню лiтеру в кожному словi. Якщо виправильно виконаєте завдання, то прочитаєте слово, яке буде оцiнкою вашої роботи.(Дванадцять балiв.)

 

Проблемне запитання. Скiльки лiтер вукраїнському алфавiтi? Яка з них не позначає звука? А скiльки є звукiв мови? Як жеза допомогою тридцяти двох (без знакам’якшення) лiтер передати на письмі тридцять вiсiм звукiв? (Одна лiтера можепозначати два звуки.)

Робота з таблицею. Обговорiть матерiал таблицi в парах. Якщо потрiбно, проконсультуйтеся з учителем. Розкажiть прозвукове значення лiтер щ, ї, я, ю, є, а такожд, ж i д, з.

Спiввiдношення букв i звукiвв українськiй мовi

 

Букви Звуки За якоїумови буквапозначаєзвук (звуки) Приклади
щ [шч] Завжди Паща[пашча]
ї [йi] Завжди Їжа [йiжа]
я, ю, є [а], [у],[е] Пiсля букв,що позначають м’якi йпом’якшенiприголоснi Доля [долʹа],

любов [лʹубов],

синє [синʹе];

пюре [п’уре],

свято [св’ато]

я, ю, є [йа],[йу],[йе]
 1. На початкуслова.
 2. Пiсля апострофа.
 3. Пiсля букв,що позначають голоснiзвуки
 4. Яма [йама],юрта [йурта],Єва [йева].
 5. В’яз [вйаз],б’ю [бйу],п’єса [пйеса].
 6. Моя [мойа],моє [мойе],мою [мойу]
д, ж;

д, з

[д], [ж]

[д], [з]

На межi кореня i префiкса Вiдзвук[в’iдзвук];

Пiдживити[п’iдживити]

д, ж;

д, з

[дж]

[дз]

У коренi слова Джем [джем];

Ґедзь [ґедзʹ]

 

Робота з сигнальними картками.Уважно прослухайте слова. Коли в нихлiтери я, ю, є позначають один звук –пiдносьте картку з цифрою 1, якщо два звуки – з цифрою 2.

Явiр, феєрверк, переляк, Зоя, теля, Юлiя, зоря, м’ятний, людина, бюро, кар’єр, поява, ллє,твоє, святiсть, сяйво, зброєносець, п’ятiрка,бюджет.

 

Пiдсумок уроку.

 • Закiнчiть речення:
 • На уроцi я поглибив (поглибила)знання про… .
 • Новим був матерiал про… .
 • Я переконався (переконалася), що… .
 • Найважчим для мене було… .

 

Домашнє завдання.

 1. Вивчити алфавіт i матерiал про спiввiдношення звукiв i букв.
 2. Записати за абеткою: а) прiзвища письменникiв, книжки яких є в домашнiй бiблiотецi; б) назви цих книжок (по 7–8 книжок i авторiв).

 

На наступному уроцi працюватимемо над практичним застосуваннямзнань.

Актуалiзацiя мотивацiйних резервів учнiв з теми.

Блiц-опитування.

 • Що вивчає графiка?
 • Яка вiдмiннiсть мiж буквою i звуком?
 • Скiльки лiтер в українському алфавiтi?
 • Якi букви завжди позначають двазвуки?
 • Коли я, ю, є позначають один звук?
 • Назвiть приклади слiв, у яких лiтерид, ж i д, з позначають два звуки.
 • Як вдалося вам засвоїти такий складний матерiал? Якi риси допомагають вамдосягти бажаного результату?

Що допомагає людинi рухатися вперед?Як працювати над собою, щоб результатстав вiдчутним? На цi запитання спробуємо дати вiдповiдь протягом уроку, засвоївши декiлька простих правил.

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

1-ше правило. Результат роботибуде успiшним, якщо людина, перш нiжзробити вибiр, вдумливо проаналiзуєсвої дiї.

Вибiркова робота. Випишiть, не порушуючи порядку, лише тi слова, у якихкiлькiсть букв i звукiв не збiгається.

Осiнь, станцiя, ячмiнь, синиця, пояс, в’їзд,яма, щавель, боягуз, пiдживити, iн’єкцiя, заява,заєць, iм’я, пiщаний, повiтря, ясний, зцiджений,рояль, вiчнiсть.

Ключ. Пiдкреслiть у вибраних вами словахдругу вiд початку лiтеру. Якщо ви правильновиконали завдання, то прочитаєте продовженнявислову: «Найбiльше неправильних крокiв миробимо, коли…».

2-ге правило. Найбiльше неправильних крокiв ми робимо, коли стоїмо на мiсцi.

Хвилинка мудрих думок. Пояснiть, якви розумiєте це правило.

3-тє правило. Успiшна людина любить порядок, i кожна рiч у неї має своє мiсце.

Самостiйна робота. Запишiть за абеткою слова, якi ви виписали в попереднiйвправi. Аби заощадити час, можна над кожним словом поставити олiвцем вiдповiднуцифру.

4-те правило. Якщо хочеш бутиуспiшним, учися на чужих помилках i недопускай їх у своїй роботi.

Редагування. Виправте помилки в поданих фонетичних транскрипцiях.

[бджiлонʹка], [свйатковий], [гедзʹ],[заявлйаю], [п’iщинка], [компʹутер], [пiд’iжджати], [пор’йядок], [зйавлйайусйа], [н’ан’ка].

5-те правило. Тiльки наполегливапраця веде до успiху.

Фонетичний самодиктант. Запишiтьу фонетичнiй транскрипцiї видiленi слова.(Див. завдання до 1-г о правила.)

6-те правило. Шукай однодумцiв, зякими тобi легко буде працювати. Сподiвайся на допомогу друзiв i будь готовий самподати руку допомоги.

Робота у групах та парах. Придумайте лiтеру на позначення звукiв [дж] i [дз].

Запишiть приклади слiв iз «новими» лiтерами. Визначте мiсце цих лiтер в абетцi.

 • Пояснiть, що означає фразеологізм знати вiд «а» до «я». Вiдшукайте значенняфразеологiзмiв вiд альфа до омега; нi на йоту. Уведiть їх у речення.
 • Сконструюйте речення зi слiв. Запам’ятайте мудру пораду Андрiя Ворона.Назвiть звуки й букви у видiлених словах.

Бiльше, з, людьми, живитися, спiлкуйся, обдарованими, розумом i талантом, щоб, якомога,їхнiм.

(Якомога бiльше спiлкуйся з обдарованимилюдьми, щоб живитися їхнiм розумом i талантом.)

7-ме правило. Не зупиняйся на досягнутому.

Пояснювальний диктант. Запишiтьтекст. Пояснiть орфо- i пунктограми.

Якщо будеш кожного дня просуватися вперед, станеш бiльш умiлим, нiж учора i сьогоднi.І при цьому пам’ятай про свої недолiки й не майгордостi. Нiколи не думай, що ти досяг успiху.Перемагай не iнших, а себе (За М.Дочинцем).

 

Пiдсумок уроку.

 • Чи вдалося пiд час уроку переконатися у глибинi своїх знань i досконалості вмiнь? Над чим потрiбно попрацювати ще?
 • Що допомагає людинi рухатися вперед? Як працювати над собою, щоб результат став вiдчутним? Яке правило з вивчених сьогоднi ви вважаєте найголовнiшим?

 

Домашнє завдання.

Напишiть iншi правила, якi, на вашу думку, допомагають людинi досягти успiху. Знайдiть слова, у якихкiлькiсть звукiв i букв буде рiзною. Запишiть п’ять таких слiв фонетичною транскрипцiєю.

Icon of Ukr Mov5nov (46) Ukr Mov5nov (46) (34.0 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *