9 366 перегляд(ів)

Уроки 64–65. Вимова наголошених і ненаго­лошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів

Мета: поглибити знання учнів з орфо­графії, зокрема про орфограму й орфо­графічну помилку; ознайомити учнів з орфограмою «Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів, що перевіряються наголосом»; формувати вміння правиль­но писати слова з ненаголошеними [е], [и], [о] в коренях слів, перевіряти правильність написаного за допомогою пра­вил; розвивати орфографічну пильність, правописні навички, пам’ять, уміння об­ґрунтовувати вибір потрібної літери у слові; прищеплювати любов до природи, образного слова.

Тип уроків: уроки засвоєння нового матеріалу.

Перебіг уроків

Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Дослідження-конструювання. Побудуйте слова з таких частин:

 • 1-й склад – наголошений у слові новела; 2-й склад – відкритий у слові липень; 3-й склад – наголошений у слові легкий (великий);
 • 1-й склад – ненаголошений у слові гризун; 2-й склад – наголошений у слові робити (гриби);
 • 1-й склад – останній у слові залізо; 2-й склад – наголошений у слові зуби; 3-й – на­голошений у слові поляна (зозуля).
 • Вимовте сконструйовані слова. За­пишіть їх звукописом. Як вимовляються звуки [е], [и] в ненаголошених складах? Чи є ця вимова чіткою? Порівняйте ви­мову звука [о] у словах поляна і зозуля. У якому слові вимова звука [о] наближа­ється до [у]?

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроків.

Освоєння теми уроків. Виконання системи завдань.

Дослідження-передбачення на основі спостереження. Прочитайте пари слів. За яким принципом вони поєднані?

Великий – велетень, стежина – стежка, гри­би – гриб, крило – крила. (Це спільнокореневі слова або форми того самого слова.)

 • Позначте корінь у парах слів. Підкресліть голосні в коренях. Висуньте гіпотезу, як перевірити, який голосний (е чи и) тре­ба писати в ненаголошених складах у коре­ні слів. Зіставте свої міркування з матеріа­лом підручника.

 

 

 

 

 

 

 

 

Гра «Лінгвістичний волейбол». На­звіть перевірні слова до кожного з пода­них, аби сумнівний ненаголошений [е] чи [и] став наголошеним.

Вечеря, дешевий, серпневий, широкий, ще­бече, квартирант, дзеркальний, тернистий, ни­зенький, стежина, тижневий, шептати, плече, заметіль, занепадати, гребінець, село, плече, дев’ятий, тепло, скрипіти, колесо.

 • Запишіть виділені слова звукописом. Уведіть будь-які два слова, до яких ви щойно добирали перевірні, у просте ускладне­не речення.

Розв’язання проблемної ситуації. Прочитайте слова: човен, вітер, берегиня, пеле­на, кривавий, глитати. З’ясуйте, чи можна перевірити написання ненаголошених [е], [и] в коренях цих слів за допомогою зміни наголосу.

 • Ознайомтеся ще з двома правилами, які регулюють написання ненаголошених [е], [и]:
 • У буквосполученнях -ере-, -еле-пишемо літеру е: пелена, череда. У буквосполученнях -ри-, -ли-пишемо букву и: кривавий, глитати.
 • Якщо при зміні слова чи доборі спіль­нокореневого сумнівний ненаголошений голосний випадає, пишемо е: човен – човна, вітер – вітру.

Кросвордний диктант. Запишіть сло­ва, які відповідають поданим тлумаченням. Обґрунтуйте написання е в кожному слові. Позначте орфограму.

 • Гурт великої рогатої худоби. (Череда.)
 • Тре­тій день тижня. (Середа.)
 • Другий місяць літа(Липень.)
 • Край річки, моря. (Берег.)
 • Сім днів. (Тиждень.)
 • Свійський птах. (Півень.)
 • Уведіть два будь-які слова з кросворд­ного диктанту у складне сполучникове ре­чення.

Дослідження-зіставлення. Порівняй­те написання й вимову слів кожної колон­ки. Зробіть висновок, коли звук [о] у ви­мові наближається до [у].

зозуля           сорока

голубка         порядок

кожух            дорога

 • Запишіть слова першої колонки зву­кописом.

Робота з текстом. Запишіть текст, уставляючи пропущені літери е, и. Пояс­ніть написання ненаголошених [е], [и], [о].

Оз..ро спало. А річка н..сла хвилю, при-с..пляючиоз..ро, в..рбу, оч..рети, б..рези.

Учит..ль повів ч..редника крутою стежкою. Сам попер..ду, хлоп..ць за ним: учит..ль і уч..нь.

С..рпневе небо стояло над з..млею. Ясні зорі відпоч..вали в тихім оз..рі, як у дзеркалі. По один бік л..жало в долині с..ло, а по другий – видніли замок і собор. Біліли дороги і ст..жки. Бл..щали роси на траві. Було широко, вільно, чисто (За Б. Харчуком).

 • Прочитайте текст уголос, виділяючи логічним наголосом потрібні слова. Ука­жіть стиль і тип мовлення тексту.

 

Підсумок уроків.

 • Заповніть порожні графи таблиці «Ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коре­нях слів». Складіть усне розлоге вислов­лення за таблицею.

 

Як перевірити написання [е], [и], [о] в коренях слів Приклади
Змінити форму слова
Вишневий – вишня, голубка – голуб
У сполуках -ере-, -еле-  
У сполуках -ри-, -ли-  
Травень – травня, хлопець – хлопця

 

Домашнє завдання. Вивчити за під­ручником правила написання ненаголо­шених [е], [и], [о] в коренях слів. Зроби­ти синтаксичний розбір третього речення тексту, опрацьованого на уроці. Записати у фонетичній транскрипції всі слова цьо­го речення.

Icon of Ukr Mov5nov (52) Ukr Mov5nov (52) (31.7 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *