9 512 перегляд(ів)

Уроки. Повторення синтаксису і пунк­туації

Мета: повторити вивчений матеріал із розділів «Синтаксис» і «Пунктуація»; удосконалювати вміння правильно інто­нувати різні за метою висловлювання та будовою речення, використовувати їх у мовленні; ставити розділові знаки в ре­ченнях, пояснювати пунктограми; ана­лізувати написане та створювати власне висловлення; розвивати усне і писемне мовлення, пунктуаційну пильність; сти­мулювати потяг до знань, підвести учнів до усвідомлення необхідності їх для ста­новлення особистості.

Тип уроків: уроки повторення вивче­ного.

 

Перебіг уроків

 

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

 • Виберіть з-поміж поданих терміни, що стосуються розділів «Синтаксис» і «Пунктуація»; поясніть, що означають ці терміни.

Орфограма, пунктограма, слово, словосполучення, граматична основа, транскрипція, омоніми, однозначні й багатозначні слова, од­носкладні і двоскладні речення, звертання, за­кінчення.

 • Назвіть інші відомі вам терміни, що стосуються синтаксису.
 • Переставте ланки ланцюжка в ло­гічній послідовності, щоб утворився план усної відповіді на тему «Просте речення».

Види речень за кількістю граматичних основ види речень за метою висловлювання що таке просте речення види речень за на­явністю або відсутністю другорядних членів ускладнені й неускладнені
речення види ре­чень за емоційним забарвленням.

Робота в парах. Об’єднайтесь у пари. Підготуйте усну відповідь на тему «Про­сте речення». Доберіть з підручника лі­тератури приклади до кожного пункту плану з попереднього завдання. Озвучте відповідь. Дайте відгук на висловлення од­нокласників.

Дослідження-конструювання. Доповніть подану частину речення так, щоб утво­рилося: а) просте речення; б) складне ре­чення.

Сучасна людина повинна оволодівати знаннями і … .

 • Як ви розрізняєте прості і складні ре­чення?

Робота з текстом. Прочитайте мовч­ки речення. Чому їх не можна вважати тек­стом?

Можливо саме після цього вона перестала прислухатися до думок інших людей? Відмо­ва від знака оклику позбавила людину різно­манітних емоцій. Згодом людина відмовилася від знака питання тому що почала вважати себе найрозумнішою. Люди бережіть розділові зна­ки. Потім вона загубила двокрапку і переста­ла пояснювати свої вчинки. Людина загубила кому і її думки одразу стали примітивними. Потрібно відмовитися від лапок і не цитувати інших подумала людина.

 • Щоб утворився текст, розташуйте ре­чення, розставивши розділові знаки, у та­кій послідовності:
 1. Складне речення з рівноправними части­нами.
 2. Просте речення, ускладнене однорідними присудками.
 3. Речення з прямою мовою.
 4. Просте речення, ускладнене вставним словом.
 5. Складне речення, частини якого нерівно­правні: одна залежить від іншої.
 6. Просте неускладнене речення.
 7. Просте речення, ускладнене звертанням.
 • Зіставте свій текст з оригіналом.

Людина загубила кому, і її думки одразу стали примітивними. Потім вона загубила дво­крапку і перестала пояснювати свої вчинки. «Потрібно відмовитися від лапок і не цитува­ти інших», – подумала людина. Можливо, саме після цього вона перестала прислухатися до ду­мок інших людей? Згодом людина відмовилася від знака питання, тому що почала вважати себе найрозумнішою. Відмова від знака оклику по­збавила людину різноманітних емоцій. Люди, бережіть розділові знаки! (За О. Каневським)

 • Прочитайте виразно текст уголос. Чому розділові знаки є «підказкою», як правильно читати текст? Поясніть розділо­ві знаки в кожному реченні.
 • Поясніть лексичне значення слова примітивний. (Той, що відзначається низь­ким ступенем розвитку.)
 • Знайдіть питальне і спонукальне ре­чення. Зробіть синтаксичний розбір їх (за варіантами).
 • Як ви зрозуміли зміст тексту? Яка його основна думка?
 • Чи вважаєте ви, що розділові знаки настільки важливі?

Методична ремарка. Учитель може навести хрестоматійний приклад із казки С. Маршака «Дванадцять місяців»: «Стратити не можна помилувати», де від місця коми в ре­ченні залежало життя людини, або ж прочитати історію від 25 жовтня «Кома» з книжки Бру­но Ферреро «365 коротких історій для душі», у якій ідеться про те, як через зневагу до коми вибухнула війна.

 

Підсумок уроку. Рефлексія.

 • Наскільки добре вам удалося засвоїти тему «Синтаксис і пунктуація»?

 

Домашнє завдання. 1. Виконати син­таксичний розбір двох речень із тексту, що розглядався на уроці (за вибором учителя). 2. Виписати з цих речень два будь-які сло­восполучення і розібрати їх.

 

Наступний урок повторення син­таксису й пунктуації проведемо у нестан­дартній формі.

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Олег прийшов зі школи, пообідав, відпо­чив і почав виконувати домашні завдання. Старався не створювати зайвого галасу, бо в сусідній кімнаті сестра Наталя готувалася до ЗНО. Зміст цього колись загадкового для Олега слова тепер став зрозумілим, як і слово абітурієнт.

 • Яке лексичне значення слова абітурі­єнт? (Слово має два значення: людина, яка вступає до вищого навчального закладу; ви­пускник або учень старших класів середньо­го загальноосвітнього навчального закладу.)

Упродовж року Наталка серйозно готува­лася до зовнішнього незалежного оцінюван­ня, бо мріяла стати студенткою вишу.

– Робиш уроки? – заглянула Наталка в Олегову кімнату.

– Так. А ти до якого предмета готуєшся?

– Першим буду складати ЗНО з україн­ської мови. Виконую черговий варіант із тес­тового зошита.

– А як відбувається тестування? У якій формі?

– Як відбувається? Слухай, у мене виникла ідея. Я влаштую для тебе ЗНО. Яку тему ви зараз повторюєте?

– Синтаксис і пунктуацію.

– От і добре. Я запропоную тобі завдання з цих розділів у форматі ЗНО, звичайно, спро­щений варіант. Ти зможеш перевірити свої знання. І для мене це буде корисно.

– Це дуже цікаво. Я згоден.

 

Методична ремарка.

Учитель може запропонувати шкалу оцінювання. За тестові завдання – 14 балів, за аналіз тексту – 6 ба­лів, за власне висловлення – 24 бали. Потім порівняти результати всіх учнів і вивести рей­тинг. Залежно від цього поставити оцінки за дванадцятибальною системою. Тестові завдан­ня перевіряють після виконання їх. Результа­ти письмової роботи і загальний бал учитель повідомляє на наступному уроці. Час для на­писання письмової роботи й виконання аналізу тексту вчитель регламентує, ураховуючи кон­тингент учнів.

– Спершу абітурієнти виконують тесто­ві завдання. Отож протягом 15 хвилин ти маєш упоратися з цією частиною тестового зошита, – Наталка простягла аркуш із за­вданнями.

 

Тестові завдання (блок А)

 1. Пунктуація вивчає

А словосполучення і речення

Б розділові знаки

В знаки письма

Г будову речення

 

 1. Укажіть рядок, у якому всі сполучен­ня слів є синтаксичними словосполученнями.

А виконувати завдання, працювати з тек­стом, дуже складно

Б перед іспитами, абітурієнти готуються, мова і література

В київський університет, землі під собою не чути, міцний горішок

Г чекати результатів, мрії здійснилися, учні й студенти

 

 1. За емоційним забарвленням речення поділяються на

А розповідні, питальні, спонукальні

Б окличні і неокличні

В прості і складні

Г односкладні і двоскладні

 

 1. Просте речення відмінне од складного

А кількістю слів

Б кількістю граматичних основ

В наявністю другорядних членів речення

Г наявністю однорідних членів речення

 

 1. Прочитайте міні-текст і виконайте за­вдання до нього (розділові знаки вилучено).

(1) Підготовка до вступних випробувань справа серйозна. (2) Кожен має раціонально розподілити свій час і наполегливо готуватися. (3) Якщо випускник протягом навчання у школі систематично готувався до занять, то він не мати­ме особливих труднощів. (4) Абітурієнт повинен узагальнити систематизувати матеріал нагадати й повторити найголовніше. (5) Отож друже по­чинай готуватися до ЗНО ще з п’ятого класу.

5а. Тире пропущено у реченні під номе­ром

А 1-м

Б 3-м

В 4-м

Г 5-м

5б. Складним є речення

А 2-ге

Б 3-тє

В 4-те

Г 5-те

5в. Односкладне речення в тексті має номер

А 1-й

Б 3-й

В 4-й

Г 5-й

5г. Звертанням ускладнене речення

А 1-ше

Б 3-тє

В 4-те

Г 5-те

 

 1. Правильно підкреслено граматичні основи в реченні (розділові знаки вилучено)

А Школяріоволодівайте знаннями.

Б Вікжививікнавчайся.

В Ученнясвітло а невченнятьма.

Г Закінчивділогуляй сміло.

 

 1. Повна і правильна характеристика ре­чення Наука в ліс не заведе, а з лісу виведе подана в рядку

А розповідне, неокличне, складне, усклад­нене однорідними членами речення

Б розповідне, неокличне, просте, дво­складне, непоширене, неускладнене

В розповідне, неокличне, просте, дво­складне, поширене, ускладнене одно­рідними присудками

Г розповідне, неокличне, просте, дво­складне, поширене, ускладнене одно­рідними обставинами

 

 1. Установіть відповідність між речен­ням і пропущеним розділовим знаком у ньому.
1 кома

2 тире

3 лапки

4 двокрапка

5 дужки

А Не бійтесь заглядати у словник, – писав Максим Рильський у вірші «Мова».

Б У школах учні вивчають різні іноземні мови англій­ську, німецьку, французьку, іспанську.

В Знання це скарб, який ко­жен може отримати завдя­ки наполегливій праці.

Г Коли людина повторює ма­теріал вона засвоює його на значно вищому рівні.

 

– Із тестовими завданнями я впорався, – повідомив Олег. – Яке наступне завдання?

Наталка дала новий аркуш.

 

Читання й аналіз тексту (блок Б)

Прочитайте текст і дайте відповіді на запитання.

«Колись… інформація була нашою здобич­чю. Тепер ми – здобич інформації», – писала Ліна Костенко. І це справді так. У ХХІ столітті інформацію, а значить, і знання можна почерп­нути з різних джерел: з наукової і художньої літератури, телебачення, інтернету, преси. Як не потонути в такому великому океані інформації, не загубити в ньому головного?

По-перше, потрібно довіряти тільки компе­тентним джерелам. Для школяра це насамперед підручники, словники, спеціальні довідники.

Коли вибираєш матеріал, також прислухай­ся до порад учителів, інших кваліфікованих спеціалістів. Знай, що в інтернеті ти можеш на­трапити на неперевірену, а значить, не завжди достовірну інформацію.

По-друге, кожен повинен усвідомлювати, яка саме інформація йому потрібна, і шукати відпо­відь на конкретне запитання, не розпорошувати своєї уваги. Також велике значення має мета по­шуку. Що саме потрібно зробити: підготувати повідомлення, досконало вивчивши проблему, чи просто з’ясувати значення якогось слова.

Отож, збираючи інформацію, пам’ятай, що саме тобі потрібно, звідки береш цю інформа­цію і з якою метою це робиш (З журн.).

 

 1. Найкраще розкриває тему й основну думку тексту заголовок

А «В океані мудрих книжок»

Б «Наші незамінні помічники»

В «Як не розгубитися в потоці інформації»

Г «Що потрібно для відмінного навчання»

 

 1. У тексті поєднано такі типи мовлення, як

А розповідь і опис

Б розповідь і роздум

В опис і роздум

 

 1. Речення По-перше, потрібно довіряти тільки компетентним джерелам є для по­переднього абзацу

А тезою

Б аргументом

В висновком

 

 1. Вставні слова в тексті вказують на

А джерело інформації

Б порядок викладу думок

В упевненість мовця

Г привернення уваги читача

 

 1. У тексті переважають

А прості неускладнені речення

Б прості ускладнені речення

В речення з прямою мовою

Г складні речення

 

 1. Речення з узагальнювальним словом є в абзаці

А 1-му

Б 2-му

В 3-му

Г 4-му

 

– Повчальний текст, – сказав Олег, пере­даючи сестрі аркуш із відповідями. – Та не дуже складний.

– Звичайно, я значно спростила завдання до тексту, враховуючи твій вік. А от вимоги до власного висловлення будуть майже такими, як до справжнього абітурієнта.

 

Створення власного висловлення (блок В)

Останнім часом стає поширеною думка, що людина може здобути освіту, не відвідуючи школи. Адже є багато можливостей отримати інформацію, не виходячи з дому. Новітні технології дають змогу працювати без посередництва конкретного вчителя.

Чи потрібна школа людям ХХІ сто­ліття? Сформулюй тезу, наведи два пере­конливі аргументи і хоча б один приклад із життя або художньої літератури. Зроби висновок. Оформи думку у вигляді твору-роздуму.

 

Підсумок уроку.

Ознайомлення учнів із правильними відповідями на запитання блоків А і Б.

 • Дайте відповідь на запитання: «Що я зрозумів під час сьогоднішнього уроку?».

 

Домашнє завдання.

 1. Закінчити пись­мову роботу.
 2. Повторити теоретичні відо­мості з лексикології.
Icon of Ukr Mov5nov (90) Ukr Mov5nov (90) (169.4 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *