8 870 перегляд(ів)

Уроки. Вивчені орфограми у значущих частинах слова (повторення). Написання префіксів з- (зі-, с-)

Мета: поглибити учнівські знання про вимову префіксів з- (зі-, с-); ознайомити учнів із правилами написання слів із пре­фіксами з- (зі-, с-); розвивати пам’ять, увагу, орфографічну пильність, логічне та об­разне мислення, усне й писемне мовлення; збагачувати словниковий запас учнів; удо­сконалювати навички самостійної роботи; виховувати працьовитість, прагнення якіс­но виконувати поставлене завдання.

Тип уроків: уроки застосування знань, умінь і навичок.

 

Перебіг уроків

 

Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Індивідуальні завдання. Диктант-тест. Зробіть завдання на картках для окремих учнів. Решта класу працює над диктантом-тестом.

 

1-ша картка

 1. Добери до слова дорога по 2–3 си­ноніми, спільнокореневі слова.
 2. Розбери за будовою слова підбе­резник, надписати.
 3. Знайди лексичні помилки. Пояс­ни, внаслідок чого вони з’явилися. За­пиши речення правильно.

Батьки вчать нас любити свою Бать­ківщину. Усі сміялися, коли слухали цю смішну смішинку. Тільки нероба нічого не робить.

 

2-га картка

 1. Добери до слова небо по 2–3 си­ноніми, спільнокореневі слова.
 2. Розбери за будовою слова зама­льовка, дочитати.
 3. За допомогою закінчень утвори різні форми поданих слів. Склади два речення з цими словами: земля, свят­кувати, кремезний.

 

3-тя картка

 1. Розмежуй спільнокореневі слова і форми слова.

Молодий, молодь, молодого, молоддю, молодіти, молодість, замолоду, молоді, мо­лодиця, моложавий.

 1. Розбери виділені слова за будовою.
 2. Знайди прислівник, уведи його в речення.

 

Методична ремарка. Учні доповню­ють речення, відповідають на запитання і вико­нують завдання. У дужках указана максималь­на кількість балів за кожне завдання.

 • Змінна частина слова, що виражає його граматичне значення, – це … (1 бал).
 • Лексичне значення виражає частина слова … (1 бал).
 • Випишіть незмінювані слова: дерево, радіо, радісно, радісне, весело, веселити, ве­селий (1 бал).
 • Випишіть слова з нульовим закінчен­ням: берег, переміг, таксі, карасі, карась, ніч, нічка (1 бал).
 • Дайте визначення спільнокореневих слів (1 бал).
 • Доберіть 3–4 спільнокореневі слова до іменника квіти (1 бал).
 • Запишіть 2–3 форми слова блакит­ний (1 бал).
 • Розберіть за будовою слова беззахис­ний, наплічник, заплітати (3 бали).
 • Доберіть слова, будова яких відпо­відає таким моделям:

а) ¬ 

б)  ^(2 бали).

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

 • Запишіть слова у фонетичній транскрипції.

Зчистити, спитати, збудити, сховати, зці­дити.

Дослідження-передбачення. У яких випадках збігається вимова і правопис пре­фіксів у словах? Висловіть припущення, коли слід писати префікс з-, а коли с-.

Робота з підручником. Знайдіть у під­ручнику відповідь на запитання: «Перед якими звуками префікс з- переходить у с-?».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Коли вживаємо префікс зі-?

Робота біля дошки. Від поданих слів утворіть нові з префіксами з-, с-, зі-. По­ясніть правопис, користуючись підручником.

В’язати, шити, писати, тягти, брати, хилити­ся, псувати, шкребти, хвалити, цідити, творити, писати, фотографувати, гнути, сушити, нести.

Диктант-вікторина. Визначте, з яких творів узято речення. Запишіть їх, знайдіть слова з орфограмою «Написання префіксів з- (зі-, с-)», поясніть правопис.

Скажіть, тату, панові, щоб він просо скосив, змолотив і натовк пшона годувати ті курчата, що їм треба вилупитися з тих яєць (Казка «Мудра дівчина»). Лось сподівався побачити схід сон­ця, і коли віття скупалося в його усміхові, то в його очах появився золотавий сплеск («Лось» Є. Гуцала). Джуро! Скликать воєвод: нині вве­чері нарада («Микита Кожум’яка» О. Олеся). Андрійко обнімав вовка руками, щоб не зсу­ватися, щоб вовкові було легше («Сіроманець» М. Вінграновського). Низько кланялись посли і до ніг дари складали, що з чужини принесли («Ярослав Мудрий» О. Олеся). Звірі надумали врочисто святкувати той день і справити вели­кий концерт («Фарбований Лис» І. Франка).

Кросвордний диктант. Запишіть сло­ва за їхнім лексичним значенням. Позначте в них префікси. Поясніть правопис.

Підробити, навмисне вигадати або непра­вильно викласти події. Пристрій, за допомогою якого зчіплюються вагони, машини. Шиючи, з’єднати частини чого-небудь. Синонім до сло­ва «жара». Сповзання верхнього шару землі. Упевнене висловлювання думки, запевнення в чомусь.

Відповіді. Сфабрикувати, зчіплювач, зшити, спека, зсув, схвалення.

 

 • Запишіть слова-відповіді у фонетич­ній транскрипції. Розберіть їх за будовою.
 • Уведіть два будь-які слова у самостійно складені речення з однорідними членами.

Творча робота. Напишіть лінгвістичну казку за поданим початком. Придумайте до неї заголовок.

У країні Орфографії були собі префік­си-брати з- та с-. Працювали вони завзято: до­помагали нові слова творити. Та одного разу розпочалася між ними суперечка …

 

Підсумок уроку.

 • Продовжте речення.

Раніше мені було відомо про префікси … . Нове, що я дізнався сьогодні, – це … .

 

Домашнє завдання. Виконати вправу з підручника.

 

На наступному уроці працюва­тимемо над удосконаленням правописних умінь учнів.

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Словниковий диктант із завданням. Запишіть під диктовку слова, підкресліть у них орфограму «Написання префіксів з-, с-». Підкресліть і поясніть інші орфограми у словах.

Злегка, зрідка, схуднення, зближення, ска­ламбурити, зв’язок, сконцентрувати, стерпіти, ззамолоду, скоцюрбитися, зсунути, спаленіти, скам’янілий, зчіплювач, зціплювати, схвилю­ватися, сфальсифікувати, стерпіти, стверджувати, спросоння, зрання, сковзкий, сквитатися, скотитися, зжитися, зшивати, сходження, зці­лення, спересердя.

 • Знайдіть у диктанті слова, які відпо­відають таким значенням: Говорити дотепи, в основу яких покладена гра слів, схожих або однакових за звучанням. Ставати зігнутим. Зосередитися на чомусь. Цілком узаємно розрахуватися з ким-небудь. Підробити що-небудь. Бути охопленим полум’ям, яскраво горіти. У пориві гніву, розсердившись.
 • Складіть три речення зі словами, про значення яких ви дізналися щойно на уроці.
 • Зробіть розбір за будовою виділених слів.

Фразеологічна хвилинка. Поясніть значення поданих стійких сполучень слів. Коли виникнуть труднощі, зверніться до вчителя. Поясніть правопис слів із пре­фіксами. Два фразеологізми введіть у ре­чення.

(З/с)робити з мухи слона, сидіти (з/с)клав­ши руки, (з/с)палити всі мости, (з/с)ціпити зуби, (з/с)кинути з себе тягар.

Редагування. Запишіть, знімаючи дуж­ки і вибираючи потрібне слово.

Наші думки, безперечно, (збігаються/спів­падають). На уроці літератури ми (зіставляли/ співставляли) твори двох письменників. На якій зупинці ви (виходите/сходите)? Випускні іспити моя сестра (здала/склала) дуже добре. Від хвилювання хлопець (зжав/стиснув) кула­ки. Порадившись, ми (сформували/сформулю­вали) свої вимоги.

Вільний диктант.

Методична ремарка. Нагадуємо мето­дику проведення вільного диктанту. Учитель читає текст частинами, які можуть збігатися з абзацами, один раз. Потім робить паузу, щоб учні записали те, що запам’ятали. Після такого запису всього тексту учні самостійно перевіряють диктант, учи­тель більше не читає його. Замість вільного дик­танту можна провести переказ-мініатюру.

 

Рута

Рута здавна символізує в народі палке ко­хання. Про цю квітку складено багато легенд. В одній із них розповідається, як на село напали чужинці. Спалили його, сплюндрували. Ніхто з чоловіків не зміг сховатися, усіх скували й по­везли на галери.

Схопили з усіма й одного парубка, розлу­чивши з коханою. Чимало сліз виплакала дівчи­на. Знала, що на каторзі невільникам не лише зв’язували руки, що забували хлопці Україну, матерів, коханих.

Та не скам’яніло серце дівчини, не змирила­ся вона з розлукою. Коли вилітали у вирій жу­равлі, дівчина зірвала червону руту і сказала їм: «Знайдіть, журавлики, на галері мого коханого й передайте йому квітку».

Коли юнак побачив руту, сталося диво. Він згадав кохану, рідний край, матір. Напали тоді бранці на охорону і захопили судно. А на щоглі корабля затріпотіла квітка червоної рути (З ле­генди).

 

Підсумок уроку.

 • Дайте відповіді на запитання: «З якою метою сьогодні на уроці ми писали слов­никовий диктант; установлювали значення слів і словосполучень; розбирали слова за будовою; редагували речення; складали ре­чення; писали вільний диктант?».
 • Який із цих видів роботи був най­більш доцільним?

 

Домашнє завдання. Виписати п’ять прислів’їв спільної тематики, в яких є сло­ва з префіксами з-, с-. Розібрати два будь-які слова за будовою, дібрати до них спіль­нокореневі.

Icon of Ukr Mov5nov (84) Ukr Mov5nov (84) (38.2 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

1 comment for “Уроки. Вивчені орфограми у значущих частинах слова (повторення). Написання префіксів з- (зі-, с-)

 1. Ольга
  17.04.2016 at 15:30

  Корисні матеріали для вчитеплів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *