2 442 перегляд(ів)

Узагальнення матеріалу з теми «Життя людей за первісних часів»

Мета.

  • систематизувати та узагальнити знання, здобуті учнями впродовж вивчення теми, удосконалити навички роботи в групах, продовжити формування вміння висловлювати власне ставлення до проблем, що розглядаються.

Очікувані результати.

Після цього уроку учні зможуть:

називати основні поняття, із якими ознайомилися впродовж вивчення теми; називати хронологічні межі палеоліту, неоліту, енеоліту та бронзового віку, основні заняття людей за різних періодів первісного су­спільства, головні винаходи людства доби пізнього палео­літу, мезоліту, неоліту, енеоліту, характерні риси духовного життя найдавніших мисливців, скотарів і землеробів;

по­казувати на карті місця палеолітичних стоянок, напрямки залюднення Європи, зокрема території України, території розселення представників землеробських та скотарських культур;

порівнювати основні типи людини, її занять та спо­собу життя за часів палеоліту, спосіб життя носіїв землероб­ських та скотарських культур за часів енеоліту; висловлюва­ти судження про походження людини, культури і релігії.

Тип уроку:  Урок узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок.

 

ХІД УРОКУ

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Історичний диктант.

На дошці записуються коди відповідей:

Цивілізація — 1.

Антропологія — 2.

Археологія — 3.

Етнографія — 4.

Письмові історичні джерела — 5.

Речові історичні джерела — 6.

Історія стародавнього світу —7.

Учитель зачитує визначення поняття, а учні записують цифру, що   йому відповідає. У результаті виходить семизначне число.

1) Наука про будову людини.

2) Знаряддя праці, предмети побуту, зброя минулих епох, що до­зволяють дізнатися про те, як жили люди в давнину.

3) Країни і народи, яких об’єднують певний рівень економічного розвитку, духовна культура і традиції.

4) Наука, що вивчає історичне минуле людства за речовими пам’ятками.

5) Наука, що вивчає звичаї, традиції, вірування, побут і способи ведення господарства різних народів.

6)  Літописи, ділові документи, релігійні тексти, листи, що допо­магають нам дізнатися про події минулого.

7)  Найбільш тривалий період всесвітньої історії.

Учитель пише на дошці правильну відповідь: 2613457 і пропонує , учням методом самоперевірки з ясувати правильність відповідей, звертає увагу на найбільш поширені помилки.

Потім можна ще раз привернути увагу школярів до кодового числа і запропонувати їм змінити його таким чином, щоб воно показувало, скільки років нараховує історія людства, із найдавнішим періодом якої учні знайомилися впродовж останніх уроків.

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО                                  

Для проведення цього етапу уроку можна використати класичний варіант узагальнення матеріалу — створення таблиці, проте шлях до цього може бути і не зовсім традиційним.

Робота в групах.

Учні об’єднуються в три (шість) групи, кожна з яких одержує картку із завданням, що містить тему дослідження, яке необхідно провести з допомогою підручника. Для виконання завдання надається 10—12 хвилин, після чого групи представляють результати своєї ро боти і заносять їх до таблиці. Якщо в класі створено шість груп, кожне дослідження виконується двома групами, одна розглядає перші три питання, друга — наступні. Кожна група вивчатиме один з етапів формування людини за таким планом.

1)    Час появи на Землі.

2)    Місця розселення.

3)    Зовнішній вигляд.

4)    Основні заняття.

5)    Рівень культурного розвитку (розвиток знань, мистецтва, по­ява релігійних вірувань).

6)    Організація людського суспільства.

Картка  1. Людина прямоходяча.

Картка 2. Неандерталець.

Картка 3. Кроманьйонець.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Під час роботи в групах учні мають скласти порівняльну табли­цю «Етапи формування сучасної людини». Заповнена таблиця може мати такий вигляд.

Запитання для порівняння «Людина прямохо­дяча» (пітекантроп, синантроп) Неандерталець Кроманьйо­нець
Час появи на Землі Близько 1 млн ро­ків тому 100 тис. років тому 40 тис. років тому
Місця розселення Європа, Азія Африка, Азія, Європа Африка, Азія, Європа, Австралія
Зовнішній вигляд Низькорослий, із густим волосяним покривом на тілі, більше нагадував сучасну мавпу Більше відріз­нявся від мавп, у нього біль­шим був череп, намічався ви­ступ підборіддя

 

Схожий на сучасну лю­дину
Основні заняття Полювання, зби­ральництво Полювання Полювання, рибальство, збиральни­цтво
Рівень культурного розвитку (розвиток знань; мистецтва; поява релігійних вірувань) Навчився викорис­товувати вогонь, виготовляв кам’яні знаряддя праці Поява релігій­них вірувань Поява мисте­цтва
Організація людського суспільства Стадо Перехід до ро­дової общини Родова об­щина

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1)   Підготуватися до уроку тематичного оцінювання.

2) Заповнити таблицю «Порівняльна характеристика способу життя землеробів та скотарів доби енеоліту». Заповнена табли­ця може мати такий вигляд.

 

Запитання для порівняння Землероби Скотарі
Господарські за­няття Орне рільництво, виго­товлення землеробських знарядь: мотик,кам’яних серпів; прядіння, ткацтво; гончарство Розведення худоби, на­самперед биків та сви­ней, пізніше — коней; оброблення шкіри, ху­тра; ткацтво
Житло, поселен­ня Великі общинні дерев’яні будинки, обмазані глиною; поселення утворювали протоміста (до 10 тис. осіб) Напівкочові поселення
Кераміка Прикрашається орнамен­том у вигляді геометрич­них фігур, розписом із зо­браженням звірів, рослин тощо; виготовлення глиня­них фігурок Доволі примітивна, гостродонна
Обряд поховання Безкурганні могильники та курганні поховання Ямні та курганні похо­вання
Icon of Урок 8 Урок 8 (21.5 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *