4 988 перегляд(ів)

Вивчені орфограми у значущих частинах слова (повторення). Написання префіксів роз-, без-

Мета: поглибити вивчений матеріал про вимову й написання префіксів роз-, без-; формувати вміння правильно писати слова з префіксами, доречно вживати їх у мовленні; розмежовувати префікси і прийменники; обґрунтовувати написане; удосконалювати вміння виконувати розбір слів за будовою; визначати стильові особливості текстів; вимовляти слова відповідно до правил орфоепії; розвивати творчі здібності, діалогічне й монологічне мовлен­ня; мислення, увагу, ерудицію; прищеплю­вати любов до природи, а також почуття гумору, формувати оптимістичне світо­сприйняття.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок.

 

Перебіг уроків

 

Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Індивідуальні завдання. Виконання мовних розборів. Виконайте завдання на картках. Решта класу робить мовні роз­бори.

 

1-ша картка

 1. Устав замість крапок префікси з-, с- або зі-. Поясни свій вибір.

..кис, ..годен, ..сохла, ..хованка, ..терті, ..в’яла, ..верхньо, ..фотографувала, ..гин, ..гну­ти, ..гріти, ..повна, ..ріс, ..сипав, ..споду, ..тис­нути, ..дерти.

 1. Склади речення з прислівниками із першого завдання.
 2. Розбери ці прислівники за будо­вою.

 

2-га картка

 1. Устав замість крапок префікси з- або с-. Поясни правопис.

..казав як сокирою ..рубав. ..кривився як середа на п’ятницю. Не ..питавши броду, не лізь у воду. Умій ..казати, умій і ..мовчати. Бе­режи честь ..молоду.

 1. Розкрий зміст кожного прислів’я.
 2. Розбери за будовою виділені слова.

 

3-тя картка

 1. У яких словах з, с є префіксами, а в яких входять до складу кореня? Пояс­ни написання префіксів.

Скрипуче дерево довше росте. Сміливому море по коліна. Вода все сполоще, а злого слова – ні. Зробив діло – гуляй сміло.

 1. Прокоментуй зміст висловів.
 2. Зроби розбір за будовою виділе­них слів.

 

Завдання для роботи з класом.

 • Сконструюйте з поданих слів речен­ня. Зробіть його синтаксичний розбір. Ви­ділені слова розберіть за будовою. Пояс­ніть написання префіксів у словах.

Спочатку, сонце, дерева, потім, зашуміли, злегка, сховалося.

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Орфоепічна хвилинка. Прочитайте по­дані у звукописі слова, правильно вимов­ляючи звуки.

[розйеиднати], [рож:ареиний], [рож:алобиети], [роспадатиес’а], [беизнеивин:ий], [беиз:вучний], [беижчесний], [беискорисний], [рожшиефрувати].

 • Чи однаково вимовляються префікси роз-, без-?

Орфографічна хвилинка. Запишіть по­дані в попередньому завданні слова відпо­відно до правил орфографії. Як пишуться префікси роз-, без-? Сформулюйте відпо­відне правило.

Граматична хвилинка. Розберіть за будовою подані слова.

Розмова, розмовний, розмовляти; безлад, безладний, безладно.

 • Доведіть, що ці слова спільнокорене­ві. Укажіть частини мови.

Робота біля дошки. Запишіть речення, позначте орфограму «Написання префіксів роз-, без-». Назвіть і поясніть інші орфо­грами. Прокоментуйте розділові знаки.

Колишися, калинонько, колишися, зеленими листочками розпишися, сонячними променями розмалюйся, з дужим вітром буйнесеньким роз­цілуйся (М. Підгірянка). Сонячне сніп’я лилося через вікна, і від того на стінах вигравали роз­гаптовані квітами рушники (І. Цюпа). У роз­чинене вікно пливуть медові пахощі розквітлих акацій (П. Колесник). Через розштормоване море веде моторний човен мій безстрашний ді­дусь (Ю. Збанацький). Над Подолом кружляли голуби, а у високості, у синьому безхмарному небі, літали бистрокрилі соколи (В. Малик).

Дослідження-обґрунтування. Пере­пишіть, знімаючи дужки. Обґрунтуйте, в яких випадках без є частиною слова (пре­фіксом), а в яких – прийменником.

Стояла тиха (без)вітряна погода. Сьогодні нарешті день тихий, (без)вітру. Це було (без)відходне виробництво. (Без)відходів завод не міг, на жаль, працювати. Телевізор працював (без)звуку. Ми поставили телефон на (без)звучний режим. Він написав диктант (без)помилок. Відповідав хлопчик (без)помилково.

Диктант із завданням. Замініть виді­лені слова синонімами з префіксами роз-, без-.

Хлопчик був босий, тому стерня колола його в ноги. Широкий лан простягнувся зразу за се­лом. Своїми міркуваннями він поділився з дру­зями. Агрегат працював тихо. Увечері вулиця була пустою. У бою ми знищили ворога.

Довідка для вчителя. Роззутий, роз­логий (безкраїй), роздуми, безшумно, безлюдна, розгромити (розбити).

Творча робота. Напишіть твір-опис «Весна», увівши такі слова: розцвітати, розбрунькуватися, розбудити, розмаїття, розтулити, безлистий, безвітряний, без­межний.

 

Підсумок уроку.

 • Яке із завдань було виконувати най­важче? Обґрунтуйте.

 

Домашнє завдання. Виписати з підруч­ника української літератури шість речень, у яких є слова з префіксами роз-, без-.

 

На наступному уроці поглибимо знання учнів про префікси; працюватимемо над удосконаленням правописних і грама­тичних умінь, розвитком творчих здібнос­тей. Героєм уроку стане п’ятикласник Юрко, який розповість про шкільні перерви.

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

– Що тобі найбільше подобається у шко­лі? – запитали якось у Юрка.

– Перерви! – не задумуючись відповів той. – Вони такі різноманітні. Ось, наприклад, учора на першій перерві мене розіграли.

Дослідження-спостереження. Послухайте (прочитайте) розповідь Юрка. Ви­пишіть слова з префіксом розі-, який є ва­ріантом роз-. Зробіть припущення, у яких випадках і з якою метою вживається і у префіксі роз-.

Щось я зранку розіспався, тому на першому уроці весь час позіхав. Тож вирішив на перерві трохи розім’ятися.

Розігнався на коридорі й ненароком зачепив вазон. Він упав, але не розбився. Я поставив його на місце й відійшов від гріха подалі. Зайшов у клас, а тут Стасик і каже:

– Юрчику, тебе директор викликає, щоб ро­зібратися з вазоном. У коридорі прихована ка­мера стоїть, так що тепер не сховаєшся!

Можете собі уявити, як директор здивував­ся, коли я виправдовуватися в кабінет до нього прийшов. Ніякої прихованої камери в коридорі не було! Стас випадково мене побачив. Я спо­чатку на Стасика дуже розізлився, а потім сам із себе посміявся. Так мене розіграли!

 • Розберіть за будовою слова розібра­тися, розізлився.
 • Пригадайте інші правила милозвуч­ності.
 • Назвіть ознаки розмовного стилю мовлення, наявні в тексті.

– Після другого уроку я завжди в буфет ходжу. Сьогодні там таких смачних рогаликів напекли! Я навіть рецепт попросив, щоб мамі показати.

Самостійна робота з текстом. Пере­пишіть текст рецепту, знімаючи дужки й вибираючи потрібну літеру. Обґрунтуйте написання префіксів. Визначте стиль тек­сту.

 

Приготування рогаликів

Яйця (з/с)бити з цукром, маргарин і борошно ро(з/с)терти, (з/с)мішати кефір і ро(з/с)пушувач. Замісити тісто. Потім ро(з/с)ділити його на шість рівних частин, ро(з/с)качати, ро(з/с)різати на трикутники. На кожен шматок викласти повидло й подрібнені горіхи, (з/с)горнути. Викласти у (з/с)мащену олією форму. Випікати в ро(зі/з)грітій духовці тридцять хвилин.

– Перед уроком фізкультури ми ще на пе­рерві біжимо в спортивний зал і граємо в різ­номанітні ігри. І весело, й корисно!

Фізкультхвилинка із завданням. Коли вчитель називає іменник із префіксом – руки піднесіть догори; коли прикметник – розведіть у сторони; дієслово – витягніть уперед.

Розклад, розписка, розстелити, безкорисли­вий, безлад, безпритульний, безлад, розмаїтий, розчинити, рознести.

 • Запишіть після фізкультхвилинки по одному іменнику, прикметнику та дієслову, які ви щойно почули й запам’ятали. Зро­біть розбір за будовою і запишіть їх звуко­писом.

– Чого ви весь час бігаєте на тих пе­рервах? Краще б прочитали щось! – кажуть учителі! Може, й мають вони рацію. Напри­клад, у стіннівці я таку цікаву замітку на пе­рерві прочитав! Ось послухайте.

Етимологічна хвилинка. Прочитай­те інформацію. До якого стилю належить текст? Що нового ви дізналися про зна­чення і походження слова безпечний? Яка наука вивчає походження слів?

Безпечний. Як утворилося це слово? У ньому без-– це префікс, -ий – закінчення, -н- – прикметниковий суфікс. Отже, корінь слова – печ? Але що він означає? Звернімося до його історії.

У давній українській мові існували слова пекаі печа. Власне, це було одне слово з істо­ричним чергуванням приголосних к/ч. Сло­во пекаозначало жара, спека. Від цього слова з’явилися в сучасній мові пекло, припекти і т. п. Слово печаозначало турбота про когось, піклування. Тепер стає зрозумілим буквальне значення слова безпечний: той, хто ні про що не печеться. Утворений цей прикметник від двох слів: прийменника без і родового відмінка іменника печа. Без печі означало без турботи. Звідси й сучасне значення слова безпечний – безтурботний, легковажний.

Слово безпечний має такі споріднені слова, як забезпечити, забезпечення, безпека, опікати, опікун, опікунство і т. п.

Спільнокореневими з цим словом є також розмовні розпікати, допікати, тобто набридати, занадто повчати.

Цікаво, що у старовину поряд із прикметни­ком безпечний уживали і протилежне до нього печний, тобто турботливий (З енцикл.).

Найбільше ми любимо перерви якраз за можливість поспілкуватися. Тільки пролу­нає дзвінок – одразу ж групками збираються дівчатка і хлопчики й розмовляють. Про що? Тема завжди знайдеться. Найчастіше обго­ворюють уроки: що вивчали, кого питали, які цікаві випадки трапилися. Я теж дуже люблю з однокласниками на перерві про уроки пого­ворити. А ви?

Робота у групах. Складання і розігру­вання діалогів. Складіть і розіграйте діа­логи «Розмова на перерві». Оберіть тему для обговорення, використовуючи опорні слова.

Розклад, розповідь, роздум, розв’язувати, розпочати, розсада, розцвісти, роздрукувати, розжувати, розгублений, роздратування, роз­каюватися, безпідставно, безглуздий, безапеля­ційно, безвихідне, безпомічний, безрезультатно, безцінний, безтурботний.

 • Поділіться враженнями про свої шкільні перерви.

 

Домашнє завдання. Написати невели­кий твір «Якось на перерві», використавши в ньому слова з префіксами.

Icon of Ukr Mov5nov (85) Ukr Mov5nov (85) (40.5 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *