9 215 перегляд(ів)

Взаємозв’язок основних ознак, складових частин та чинників здоров’я

Мета:

сформувати в учнів поняття про взаємозв’язок основних ознак, складових частин та чинників здоров’я.

Обладнання та матеріали: фотографії й плакати, що дозволяють ілюструва­ти взаємозв’язок основних ознак, складових частин та чинників здоров’я.

Базові поняття й терміни: ознаки здоров’я, складові частини здоров’я, чин­ники здоров’я.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

I.  Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

Обговорення проблемної ситуації «Микола веде малорухливий спосіб життя, хлопчик не завантажений фізично, часто хворіє. Як ви вважаєте, чи позначиться його погане фізичне здоров’я на його соціальному здоров’ї, чи, незважаючи на це, він може бути соціально успішним?»

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя

■ 1. Взаємозв’язок ознак здоров’я.

Ви вже знаєте, що ознакою фізичного здоров’я є успішна робота фі­зіологічних систем організму людини, а ознакою психічного й духовно­го здоров’я є, зокрема, й нормальне функціонування процесів мислення, пам’яті, уяви та уваги. Однак у разі неповноцінної роботи нервової системи порушуватимуться процеси пам’яті й мислення. Тому ці ознаки фізичного й психічного здоров’я є взаємозалежними.

Такі взаємозв’язки простежуються й в інших ознаках здоров’я. На­приклад, мала рухливість організму, з одного боку, позначиться на опорно-руховому апараті, з другого боку — вплине на інші фізіологічні системи, з третього — матиме негативні наслідки для процесів мислення, пам’яті, призведе до труднощів у навчанні.

Отож наявність однієї ознаки здоров’я передбачає й наявність усіх ін­ших ознак. А відсутність однієї з них призводить до втрати інших ознак, погіршення всіх компонентів здоров’я.

■ 2. Взаємозв’язок складових частин здоров’я

Різні складові здоров’я тісно взаємопов’язані між собою. Оскільки лю­дина є живою істотою, то її здоров’я багато в чому визначається фізичною складовою здоров’я. Але ж вона не просто біологічна істота — вона істота біосоціальна. Людина є ще й особистістю — представником суспільства. Її здоров’я визначається також соціальною складовою. Фізична й соціальна складові здоров’я є одним цілим.

Соціально хвора, неуспішна в соціумі людина починає втрачати й своє фізичне здоров’я. Це може бути пов’язане, наприклад, з тим, що вона має погані умови проживання й харчування, часто зазнає стресів, у неї немає грошей на лікування. Соціальне неблагополуччя позначається й на фізично­му та психічному здоров’ї. Людина може впасти в депресію, вона перестає управляти своїми емоціями, у неї виникають фізіологічні порушення, її духовний розвиток припиняється.

Фізичне, психологічне й духовне здоров’я впливає на соціальну скла­дову здоров’я. Для підлітка ознаками його соціального здоров’я є гармо­нійний розвиток його особистості, уміння спілкуватися з різними людьми, успіхи в навчанні, уміння вільно й відповідально визначати своє місце серед інших людей, відповідати за свої вчинки.

Таким чином, усі складові здоров’я тісно взаємопов’язані між собою й впливають одна на одну.

■ 3. Взаємозв’язок чинників здоров’я. Здоровий спосіб життя — голо­вний чинник здоров’я

Слово «чинник» у перекладі з латини означає «той, що робить». Чин­ник — це причина яких-небудь змін. Коли говорять про чинники здоров’я, мають на увазі ті причини, які можуть змінити стан здоров’я, тобто впли­вають на нього.

Які ж саме чинники визначають здоров’я людини?

З одного боку, наше здоров’я визначається спадковістю, оскільки бать­ки передали нам свої ознаки й властивості, зокрема й ті, що визначають здоров’я. Але такою самою мірою здоров’я залежить від самої людини, від її способу життя й звичок. Окрім цього, наше здоров’я визначається також і системою охорони здоров’я, що існує в нашій країні. На здоров’я можуть впливати навколишнє середовище, соціально-економічні й природні чинни­ки. Усі чинники здоров’я є взаємозалежними й можуть впливати на людину як позитивно, так і негативно.

Візьмімо, наприклад, спадковість. Ми можемо одержати у спадок від батьків і прекрасне здоров’я, і схильність до якихось захворювань, при­міром, до цукрового діабету чи порушення зору. Якщо йдеться про навко­лишнє середовище, то воно може бути екологічно чистим і мати корисний вплив на здоров’я людини, а може бути забрудненим і сприяти розвитку захворювань. Так, забруднене повітря в містах підвищує ризик захворю­вань верхніх дихальних шляхів. Ще один приклад одночасно позитивного й негативного впливу такого чинника здоров’я, як медицина. Медицина рятує нас від захворювань, але водночас надлишок ліків знижує ефектив­ність нашої власної захисної імунної системи. Переливання крові може врятувати нам життя й одночасно «нагородити» організм хвороботворними вірусами.

Ми маємо розуміти, що чинники здоров’я не завжди позитивно впли­вають на людину.

Від нас не залежить те, яку генетичну інформацію про наше здоров’я передадуть нам батьки, і ми не можемо змінити середовище, в якому рос­темо й розвиваємося, а система охорони здоров’я в країні визначається не нами. Але головний чинник, що впливає на наше здоров’я і всі його скла­дові, залежить тільки від нас. І це — здоровий спосіб життя.

Робота в групах. Робота з підручником Учні вивчають відповідні сторінки підручника, працюють з ілюстра­ціями, таблицями, схемами.

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань та вмінь учнів

Робота із зошитом. Виконання практичної роботи на с. 8—10.

Практична робота № 1

Тема:   Оцінка індивідуального рівня фізичного здоров’я

Мета:   провести об’єктивне й суб’єктивне оцінювання індивідуально­го рівня фізичного здоров’я за допомогою вимірювання зросту й маси тіла та виконання тестового завдання.

Обладнання та матеріали: ростомір, підлогові ваги, картки з тестом.

Хід роботи

■ Визначення зросту.

Зніміть взуття й станьте на ростомір. Голову тримайте прямо. Зріст визначають за допомогою спеціальної горизонтальної планки ростоміра. За­пишіть свій зріст у сантиметрах.

■ Визначення маси тіла.

Зважте себе на підлогових вагах. Запишіть масу тіла в кілограмах.

■ Визначення відповідності маси зросту.

Визначте, наскільки ваша маса відповідає зросту. Ця відповідність визначається в такий спосіб. Масу тіла треба поділити на зріст у сантиме­трах. Кожному сантиметру зросту в нормі відповідають 0,35—0,40 кг маси в хлопчиків і 0,38—0,43 кг маси в дівчаток.

 

Мій зріст у сантиметрах

Моя маса в кілограмах

   

Розрахунок за формулою: маса (у кг) : зріст (у см) = ? Можна скористатися також такою таблицею.

Вікові співвідношення маси й зросту тіла в підлітків

 

 

Вік, роки

Маса, кг

Зріст, см

хлопчики дівчатка

хлопчики

дівчатка

10 30—38 30—39

135—147

134—147

11 32—41 32—39

138—149

132—152

12 37—49 38—50

143—158

146—160

13 39—53 43—54

149—165

151—163

14 45—57 46—56

155—170

154—167

15—16 50—63 50—59

159—180

156—167

Зробіть висновок.

■ Оцінювання індивідуального рівня фізичного здоров’я.

Оцінювання індивідуального рівня фізичного здоров’я можна провести за допомогою невеличкого тесту.

 

Запитання

Бали

1. Скільки разів на тиждень ти займаєшся фізкультурою, принаймні 15 хвилин без перерви?

Тричі або більше

10

Один-два рази

5

Жодного разу

0

2. Як часто ти палиш?

Ніколи

10

Іноді

5

Щодня

0

3. Скільки разів на тиждень ти снідаєш?

Сім

10

Три-чотири рази

5

Не снідаю взагалі

0

 

 

 

 

Якщо ти набрав 60—70 балів, то індивідуальний рівень твого фізично­го здоров’я гарний; 35—59 — тобі треба подбати про своє здоров’я; менше ніж 35 — у тебе великі проблеми зі здоров’ям, слід негайно звернутися до лікаря.

Робота з підручником Роботу з текстом підручника можна зорганізувати в групах, запропо­нувавши прочитати § 2 й обговорити такі запитання.

■ Як пов’язані основні ознаки й складові частини здоров’я?

■ Чому відсутність однієї з ознак здоров’я призводить до втрати інших ознак?

■ Із чого починається залучення людини до здорового способу життя?

■ Які чинники визначають здоров’я людини? Як вони пов’язані між со­бою?

■ Оцініть свій власний спосіб життя з погляду його впливу на здоров’я.

V.      Самостійна робота учнів

У робочому зошиті учні виконують завдання № 1—5 на с. 5—6.

VI.    Домашнє завдання

1)У підручнику прочитати § 2, відповісти на запитання після параграфа.

2)У робочому зошиті виконати завдання № 6—10 на с. 6—8.

VII.   Підбиття підсумків уроку

Icon of ЖИТТЯ Й ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ ЖИТТЯ Й ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ (14.5 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

1 comment for “Взаємозв’язок основних ознак, складових частин та чинників здоров’я

  1. raisa
    15.01.2016 at 21:41

    потрібні презентації з основ здоров’я

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *