4 838 перегляд(ів)

Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова

Мета: ознайомити учнів із такими лексичними пластами, як загальновжива­ні і стилістично забарвлені слова; форму­вати вміння визначати належність слів до кожної з категорій, доречно вживати їх у мовленні; виробити потребу стежити за власним мовленням, удосконалювати і зба­гачувати його; виховувати оптимістичне світосприйняття і прищеплювати почуття гумору, любов до рідного слова.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

 

Перебіг уроку

 

Актуалізація мотиваційних резервів учнів з теми.

Термінологічна хвилинка. Поясніть, що означають поняття: мовленнєва ситу­ація, стиль мовлення, адресат мовлення, мета спілкування.

Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання сис­теми завдань.

Дослідження-порівняння. Прочитайте міні-тексти. До якого стилю мовлення на­лежить кожен із них?

1-й текст. Біль починається як специфіч­не збудження сенсорних клітин, які розміщені біля кожної пари хребців як пара гангліїв. У гангліях є нервові клітини, відростки яких роз­ташовані по всьому тілу. Інформація про збу­дження сенсорних нейронів надходить у вищі частини мозку і там стає емоцією. Та почина­ється біль на периферії. Біль виконує інфор­мативну функцію, повідомляючи про можливу або реальну загрозу (З газ.).

2-й текст. Продумана інформаційна полі­тика – це засіб просування національних еко­номічних інтересів на світові ринки, інструмент впливу на геополітичні процеси, утвердження України серед інших держав. А всередині кра­їни культурно-комунікативні зв’язки – це чин­ник стабільного розвитку соціуму (З газ.).

3-й текст. Васьці прикольнумобілку пода­рили. Прибамбасів море: нетскоросний, фотки, музон, море пам’яті. Компотдихає(З розмовно­го мовлення).

4-й текст. Найяскравіший спогад дитин­ства – з п’ятирічного віку. З мамою йшла до­дому із садочка – і раптом почалася страшенна злива. Навколо лив дощ, а на мене і краплинки не впало. Мала дивне відчуття, що я особлива. Здавалося, що хтось тримає наді мною парасо­лю (З журн.).

 • Який із міні-текстів буде зрозумілим будь-якій людині незалежно від її віку, рів­ня освіченості, професії тощо?
 • У чому специфіка інших текстів? Який із них являє собою наукове повідомлення? Хто може бути адресатом мовлен­ня другого тексту? Що можна сказати про мовця третього висловлення?
 • Підкресліть у текстах 1–3 специфіч­ні слова, характерні саме для цього стилю мовлення. Чому їх називають стилістично забарвленими?
 • Які слова, на вашу думку, називають загальновживаними?

Робота з підручником. Самостійно опрацюйте матеріал про стилістично за­барвлені слова.

Вибірковий акродиктант із завдан­ням. З-поміж поданих слів виберіть сти­лістично забарвлені. Установіть, до якої групи – наукова, політична чи розмовна лексика – належить кожне з них.

Методична ремарка. Паралельно з диктантом один або кілька учнів виконують індивідуальне завдання: замінити в 3-му тексті стилістично забарвлену розмовну лексику за­гальновживаними словами.

Місто, батьківський, ходити, кульмінація, апостроф, мало, співати, макітрити, політкоректний, кіт, кольоровий, їсти, авітаміноз, нано­технології, думка, слово, ін’єкція, яблуко, пра­цювати, здоровий, яблуневоцвітно.

 • Підкресліть першу літеру у словах, які ви виписали.

Ключ. Кампанія.

 • Що означає це слово? З’ясуйте зна­чення за словником. (Сукупність заходів, спрямованих на виконання певного завдан­ня: виборча кампанія.) До якої лексичної групи належить це слово?
 • Що означає загальновживане сло­во компанія, яке звучить дуже подібно до кампанія? (Група осіб, пов’язаних спільними інтересами.)
 • Складіть речення зі словами компанія і кампанія.

Диктант із завданням. Запишіть текст-діалог і прочитайте його в особах. На­звіть слова, що належать до розмовної лек­сики. Яку роль вони виконують у тексті?

Довірливо дивлячись мені в очі, Митько за­пропонував:

– А якщо ми прив’яжемо тебе?

– Як це? – вибалушився я. – Ти жартуєш?

– Та які жарти? Чим ти гірший? Мекати­меш потрошку, здалеку й не видно, хто це.

– Та ти, мабуть, сказився, – обурився я, доп’явши, що Митько й не думає жартувати. – Чим я гірший за якусь козу? А чим ти гірший, розумник такий! Себе прив’язуй! (За Я. Стель­махом)

 • Поясніть розділові знаки в діалозі.

Робота з текстом. Прочитайте текст. Ознаки яких стилів мовлення поєднано в ньому? Знайдіть наукову й розмовну лек­сику. Що надає текстові поєднання різних пластів лексики?

– Дорогі діти! – виголошувала Ізольда Мар­ківна. – Це складна й небезпечна форма грипу. Вірус дуже стійкий (в/у)чені назвали його «гон­конг» – за місцем першого (с/з)палаху хвороби. Хвиля епідемії захопила майже (в/у)сю Азію і ось грип уже добирається до нас. Ви мабуть чули по радіо що в Ки(є/ї)ві закрито кінотеа­три (у-у-у – вигук розчарування у класі), не працює ряд установ і закладів (о-о-о! – шумок захоплення). Уже є хворі з тяжкими ускладнен­нями. Тому вирішено тимчасово припинити за­няття в шко…

Вона ще не вимовила до кінця оте очікуване слово, як гупнули ноги в підлогу… Бен зірвався з місця й стрибнув до дверей.

– Віва ля грип! – вигукнув він. – Братва! По домах! (За В. Близнецем)

 • Перепишіть виділені речення, роз­ставляючи розділові знаки й розкриваючи дужки. Поясніть орфо-і пунктограми.

 

Підсумок уроку.

 • Продовжіть речення.

Усі слова поділяються на дві групи – загаль­новживані і … . Стилістично забарвлені слова вживаються у … . Наукова і політична лексика належить до … . Мобіла, здоровило, чимчикува­ти – це зразки … . Зумисне змішування різних пластів лексики допомагає створити … (коміч­ний ефект) у художньому творі.

 

Домашнє завдання. Виписати невели­кий текст наукового або публіцистичного стилю. Підкреслити стилістично забарвле­ні слова.

Icon of Ukr Mov5nov (72) Ukr Mov5nov (72) (28.4 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *