1 755 перегляд(ів)

Жанрово-композицiйна своєрiднiсть повiстi. Елементи незвичайного утворi. Символiка країни Недоладiї та їїмешканцiв. Морально-етичнi проблеми вказцi

Мета: з’ясувати особливостi жанру, композицiї твору, символiку образiв; навчатианалiзувати морально-етичнi проблеми, порушенi у творi, коментувати їх; розвивати логiчне мислення, зв’язне мовлення, прагненнядо самовиховання; виховувати щирiсть, вiдкритiсть, наполегливiсть у досягненнi поставленої мети, вiдповiдальнiсть за свої вчинки.

Тип уроку: урок формування вмiнь iнавичок.

Обладнання: дидактичнi мультимедiйнi матерiали, схеми.

Методи, прийоми i форми роботи: з’ясування емоцiйної готовностi задопомогою словосполучення, слово вчителя, складання таблицi, словникова робота,робота зi схемами, створення карти, лексична хвилинка, гра «Лови помилку».

 

Перебiг уроку

 

Забезпечення емоцiйної готовностi доуроку.

  • Висловiть свою готовнiсть до уроку задопомогою одного словосполучення.

Актуалiзацiя опорних знань учнiв.

Гра «Лови помилку». Прочитайте цитати з повiстi, усуньте допущенi помилки.

«…Коли сьогоднi всi поздоровляли бабусю,Аля була певна: дарує рушничка з вишитимичервоними маками». (Пiвнями.)

«Та найбiльше здивувалася Аля, коли подивилася на небо. Там сяяло не кругле сонце, арiвнесенько вiдрiзана його третина». (Половина.)

«Один будинок наче ножем перерiзанийнавпiл. У кiмнатi на четвертому поверсi натрьох нiжках стояв стiл, а четверта висiла вповiтрi. На випадок дощу будинок увесь бувукритий блакитними парасольками». (Рiзнокольоровими.)

«Я – король! У мене тiльки корона зламана.Бо Михайликовi з другого класу доручили полагодити її, я мав виступати у шкiльному ляльковому театрi в казцi “Пiди туди – не знаю куди,принеси те – не знаю яке”». (Вовцi.)

«– Цiкаво, чи всi бажання тут виконуються?– голосно промовила Аля. Їй дуже захотiлосяшоколадки з горiхами». (Морозива.)

«Внизу дiвчинка помiтила написанудрiбненькими лiтерами примiтку: “До Недоладiї переноситься лише той, хто не доробиврiвно п’ятдесят справ”». (Сто.)

«Перший Недорадник наказав вiдрубати голову Головному Недокухарю нiбито за те, щокоролю на обiд вiн подав пересолену картоплю».(Крутi яйця.)

«Але ж i чудернацькi були тi солдати в старих, iржавих, погнутих залiзних латах. У одногозамiсть шолома на головi стирчала стара чорнакаструля без дна». (Зелена.)

«– У пiдземелля її! Пильнувати як зіницю ока! Завтра, рiвно о десятiй годинi, їй вiдрубають голову!» (Дванадцятiй.)

«За гратами з кутка в куток, наче розлючений лев, бiгав Перший Недорадник… без голови!». (Тигр.)

«А Недождень тим часом, щось радiсно вигукуючи, накинувся на одного з гвардiйцiв i почав виривати у нього з рук рушницю. Солдат нечекав такого нахабства i тому вiдчайдушно боронився». (Списа.)

«Недороль Десятий влаштувався працювати столяром». (Нiчним сторожем.)

Оголошення теми й мети уроку.

Опрацювання навчального матерiалу.

Учитель. Повiсть-казка – один iз найцiкавiших жанрiв дитячої лiтератури, якийна прикладi вигаданих ситуацiй пропонуєрозбиратися у стосунках людей, вчитисявiдрiзняти погане вiд хорошого, оцiнювативчинки персонажiв. Повiсть-казка створюєвигаданi свiти, але при цьому дає змогузнайомитися зi свiтом реальним, його правилами й особливостями. У творi ГалиниМалик реалiстичне i казкове поєднуютьсяна кожному рiвнi – композицiйному, сюжетному, стилiстичному.

Сюжет повiстi-казки найчастiше розвивається у двох вимiрах – реальному i фантастичному. Однак фантастичний свiт завжди допомагає почерпнути якусь iнформацiю про реальний – або обидва вимiрипротиставляються, i це дає змогу звернутиувагу на тi або тi особливостi.

Доволi часто зображення фантастичногосвiту має рiзко негативний чи позитивнийхарактер. Перший варiант припускає пародiю казкової реальностi дiйснiстю, пiдкреслюючи негативнi сторони. Другий варiантпередбачає пряме протиставлення i вказівку на недосконалiсть свiту, де живуть герої.

Персонажi повiстi-казки найчастiше дiляться на двi групи – тут є просто звичайнiлюди (як правило, дiти), якi живуть за звичайними законами, i їхнє життя не передбачає нiяких надзвичайних подiй, а також єчарiвнi персонажi. Їх головнi герої зустрiчають, потрапляючи в казковий свiт. Обидвiгрупи персонажiв надiленi живими характерами, кожен з них має свої звички, особливостi мови й поведiнки. Повiсть-казка використовує досить великий набiр найрiзноманiтнiших засобiв для характеристик героїв.

  • Обгрунтуйте тезу «“Незвичайнi пригоди Алi в країнi Недоладiї” – повiсть-казка».

Складання таблицi. Заповнiть таблицю «Реальне й фантастичне в казцi».

 

Реальне Фантастичне

 

Учитель. Символ – умовне позначення якогось предмета, поняття або явища,вiдтворення його сутностi через умовнийзнак. Пригадайте, пiд час вивчення якої теми ми говорили про символiчне значенняпредметiв.

Робота зi схемою. Знайдiть у творi цитати, що стосуються названих у поданiйсхемi предметiв, пояснiть символiку країниНедоладiї. Попрацюйте у групах або влаштуйте змагання: хто бiльше знайде цитат.

 

 

  • Намалюйте карту країни Недоладiї таїї сусiдiв.

Лексична хвилинка. Складiть списокнезвичайних назв iстот i неiстот iзпрефiксом недо-, що наявнi у творi. Пояснiтьсимволiчне значення їх. (Недоладiя, Недоград, недотель, Недоладько, Недочеревик,Недоштанько, Недорадник, Недороль, Недокватирка, Недождень, Недокухар, Недописар, Недоборода, Недовус.)

 

Словничок.

Префiкс недо- означає дiю, стан абоякiсть, що виявляються в процесах, ознаках iпредметах неповною мiрою.

 

Робота зi схемою «Морально-етичнiпроблеми твору». Прокоментуйте порушенi у творi проблеми з посиланням натекст.

Рефлексiя. Пiдсумок уроку.

  • Чи задоволенi ви своєю роботою?

Оцiнювання. Аргументацiя оцiнок.

Домашнє завдання. Написати фанфiкпро подальшi пригоди Алi та її новихдрузiв. Створити iлюстрацiю з героєм, якийнайбiльше сподобався.

Icon of Urok Lit5 (23) Urok Lit5 (23) (51.4 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *