2 884 перегляд(ів)

Звуки мови й звуки мовлення.Голоснi i приголоснi звуки. Приголоснiдзвiнкi й глухi; вимова звукiв, що позначаються буквами г i ґ

Мета: забезпечити засвоєння учнямитермiнiв, що позначають роздiли науки промову; поглибити їхнi знання про звуки мови й мовлення, класифiкацiю їх; формувативмiння розрiзняти вивченi групи звукiв, передавати звучання слова звукописом; розвивати слухову i зорову пам’ять школярiв;збагачувати словниковий запас; виховувати зацiкавлення iсторiєю рiдної мови, прагнення реалiзувати себе в життi, розкритисвiй творчий потенцiал.

Тип урокiв: уроки засвоєння новогоматерiалу.

Перебiг урокiв

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Дослiдження – гiпотеза на основi спостереження. Прочитайте слова. Установiть лексичне значення їх за словником.Люди яких професiй використовують ці слова?

Фонендоскоп, мегафон, фонотека; графiтi,калiграфiя, графологiя.

 • Якi частини повторюються у трiйкахслiв? Що, по-вашому, означають частинкислiв фон- i -граф-? Яка ж iз наук – фонетика чи графiка – вивчає звуки? А яка букви? Пояснiть, як ви мiркуєте.

Ознайомлення з поняттєвою базою.Поєднайте термiни i визначення їх.

 

1 графiка

2 фонетика

3 звук

4 буква

5 звукопис

А передавання вимови звука написьмi

Б найменша мовна одиниця

В позначення звука на письмi

Г роздiл науки про мову, щовивчає звуки мови i мовлення

Ґроздiл науки про мову, щовивчає знаки письма

 

Запам’ятайте! Звуки позначають лiтерами, узятими у квадратовi дужки. Наприклад,[а], [н ґ], [йу], [н]. Звукiв української мови є 38, азвукiв мовлення значно бiльше, тому що у процесi мовлення вони звучать по-рiзному. Наприклад, у словах соло i сiль вiдмiнне звучанняприголосних, а у словах село i села – голосних упершому складi.

Вправа «Фонетичнi сходинки».

1-ша сходинка. Назвiть звуки у словахлiс, сталь, ширма, верба.

2-га сходинка. Вимовте слова кожногорядка. Якi звуки в них вiдмiннi? Доведiть, щозамiна одного звука iншим призводить до змiнизначення слова.

Кит – кiт – кат – кут.

Лак – мак – рак – гак.

Нiч – нiж – нiс – Нiл.

3-тя сходинка. Додайте або вилучтеодин звук у словi, щоб утворилося нове.

Твiр (отвiр), лавра (лавр), канва (кава), зубр(зуб).

4-та сходинка. Переставте мiсцями звуки, щоб утворилися новi слова.

Колба (бокал), роги (гори), козуб (бузок),тiло (лiто).

 • Зробiть висновок про те, що звук хоча й найменша, але надзвичайно важливаодиниця мови.

Робота з пiдручником або таблицею.

Розгляньте малюнок, на якому показанооргани мовлення. Якi органи беруть участьу твореннi звукiв? Розкажiть, що ви проних знаєте.

Гра «Луна» з наступним узагальненням. Покладiть пальцi на горло i повторюйте за вчителем звуки. Звернiть увагу, завимови яких звукiв голосовi зв’язки дрижать.

[а], [н], [п], [о], [е], [ч]

 

Запам’ятайте! Звуки бувають голоснi iприголоснi. При вимовi голосних зв’язки не дрижать i повiтря проходить через ротову порожнину вiльно. При вимовi приголосних до голосу додаються шуми, утворенi внаслiдок подоланняперепон у ротовiй порожнинi. Голосних звукiв 6:[а], [о], [у], [е], [и], [i], а приголосних – 32.

Гра «Консонантизм» (За В.Федоренком).

Консонантизм – це система приголосних звукiв. За лiтерами на позначення приголосних звукiв установiть зашифрованiслова. Пiдказка: всi вони є назвами професiй або посад.

Втрнр (ветеринар), ртст (артист), мнджр(менеджер), дрктр (директор), вдй (водiй),бхглтр (бухгалтер), пдгг (педагог).

 • Оберiть професiю, яка вам найбiльшедо вподоби. Уведiть слово на позначенняпрофесiї у складне речення.
 • Вимовте звуки [д] – [т], [з] – [с], [дз]– [ц], [ґ] – [к].

 

З а п а м ’ я т а й т е! Приголоснi буваютьдзвiнкi i глухi. При вимовi дзвiнких приголосних голосовi зв’язки дрижать. При вимовi глухих – непорушнi. Глухi приголоснi утворюються лише з шуму, а дзвiнкi – з голосу й шуму.

Пояснення вчителя. Дослiдженняконструювання.

 

Запам’ятайте! Близькi за звучаннямдзвiнкi i глухi приголоснi становлять пари:

 

Дзвiнкi [б] [д] [з] [ж] [г] [ґ] [дж] [дз]

Глухi [п] [т] [с] [ш] [х] [к] [ц] [ч]

Не мають парних глухих звуки [м], [н], [в],[л], [р], [й]. Їх ще називають сонорними. Легкозапам’ятати сонорнi звуки так: вони є у словiвiроломний, тобто пiдступний. Не має парногодзвiнкого глухий [ф].

 • Замiнiть дзвiнкi приголоснi парнимиглухими. Запишiть утворенi слова.Балка, двiр, жати, коза, ґава, хол.

Диктант iз завданням. Запишiтьтекст. Укажiть слова, у яких усi приголоснiлише дзвiнкi або лише глухi.

Дiд тримає в руках чорну бляшанку з гострим дзьобом на верхiвцi, що видається вперед.До бляшанки припасований брезентовий мiх.Вiн схожий на iграшкову гармошку. Коли йогорозтягувати або стискати, то вихоплюється сизий струмiнь диму. Дiд щедро обдає вулик димом. Бджоли вiдповiдають сердитим гудiнням.Декiлька потривожених бджiл золотим німбом кружляють у дiда над головою (В.Слапчук).

 • Що означає слово нiмб? У якому значеннi його вжито в реченнi?
 • Яка професiя в дiдуся? Назвiть голоснi, дзвiнкi та глухi приголоснi звуки условi пасiчник.

 

Пiдсумок уроку.

Гра «Так» чи «Нi». Якщо твердженняправильне, кажiть «так». Якщо неправильне – виправте помилку.

 • Найменша одиниця мови i мовлення –звук.
 • Звуки мови й мовлення вивчає графiка.
 • В українськiй мовi 38 звукiв, з них 6 голосних.
 • Звуки [ґ] – [х] становлять пару подзвiнкостi-глухостi.
 • Глухий [ф] має дзвiнку пару [в].
 • Приголоснi звуки утворюються за допомогою голосу й шуму.
 • [м], [н], [л], [р] – це дзвiнкi, якi не маютьпарних глухих.

 

Домашнє завдання.

Умiти розрізняти вивченi групи звукiв. Виконати вправу зпiдручника.

 

На наступному уроцi удосконалюватимемо знання i вмiння учнiв, а такожзупинимося на розрiзненнi лiтер ґi г.

 

Актуалiзацiя мотивацiйних резервів учнiв з теми.

Ігрова хвилинка. Розгадайте метаграми. Метаграма – це вiршована загадка, побудована на такiй замiнi початкової букви условi, яка веде до утворення нових слiв.

Назвiть голоснi i приголоснi звуки в утворених парах слiв.

З г я дерева частина,

З б – в дуплi моя хатина. (Гiлка – бiлка.)

З к я в школi на стiнi,

Земна куля на менi.

Коли к на п змiнити,

Буде учням де сидiти. (Карта – парта.)

Знає кожен, який знак

Ставлять перед що i як.

Вiзьмеш р в нiм замiсть к

Вийде iм’я хлопчака. (Кома – Рома.)

«Четверте зайве». Знайдiть «зайвий»звук або слово в кожному рядку. Обґрунтуйте.

1 [у] [i] [й] [е]

2 [б] [д] [к] [ґ]

3 [й] [ф] [с] [ш]

4 [н] [в] [л] [ф]

5 гiмн, гора, ґанок, гриб

 

Ознайомлення учнiв з темою, метою iзавданнями уроку.

Освоєння теми уроку. Виконання системи завдань.

Робота з текстом. Прочитайтеуривки текстiв. До якого стилю мовленнявони належать?

В українськiй мовi є звуки [г] i [ґ]. Перший –горловий (його ще називають глотковий). Прийого твореннi корiнь язика вiдтягується назад iзближується iз задньою стiнкою глотки; струмiнь видихуваного повiтря, проходячи черезутворену щiлину, спричинює дрижання голосових зв’язок. Цей звук легкий у вимовi, нiби подих. Слiв зi звуком [г] чимало в нашiй мовi (ЗаО.Сербенською).

Хоча проривний звук [ґ] у нашiй мовi використовується в порiвняно небагатьох словахзвуконаслiдувального та iншомовного походження, до 1933 року для його позначення iснувала лiтера ґ Вилучення цiєї лiтери спричинилорозхитування вимовної норми, що майже вста-новилася. У виданнi правопису 1990 року лiтера ґзнову посiла належне їй 5-те мiсце в українськiй абетцi (За О.Пономаревим).

 • Яку iнформацiю ви почерпнули? Чиможна у вимовi замiнювати звук [ґ] на [г], ана письмi лiтеру ґлiтерою г? Яка доля лiтери ґв українськiй абетцi?

Самодиктант. Запишiть по пам’ятiслова, в яких пишемо лiтеру ґ.

Дослiдження-аналiз. Прочитайте § 15«Українського правопису». Чи є серед поданих у параграфi слiв тi, що ви записали в самодиктантi? Якi ви записали помилково?Користуючись правописом, доповнiть самодиктант прикладами слiв, значення яких ви знаєте. Значення яких слiв з лiтерою ґвамневiдомi? Перевiрте їх за словником або запитайте в учителя. Висловiть гiпотезу, чомусеред слiв iз лiтерою ґтак багато незнайомих. (Разом iз лiтерою «репресували» i слова, перенесли їх у розряд застарiлих.)

Кросвордний диктант. Запишiть слова, значення яких подано. Якi з них ви записали з лiтерою ґ, а якi з лiтерою г?

 • Сорт, розряд виробу за якiстю (ґатунок).
 • Цiпок, палиця, часто iз загнутим кiнцем, якимкористуються пастухи або старi люди (ґирлиґа).
 • Каша, приготовлена з гречки (гречана).
 • Шанобливо ввiчливий у поводженнi з людьми, чемний(ґречний).
 • Маленькi дитячi сани (ґринджоли).
 • Стрiчка або шнур, що використовується длягорiння в гасових лампах, каганцях, свiчках(ґнiт).
 • Утиск, пригноблення, рабство (гнiт).
 • Маленький птах з яскравим строкатим оперенням, зменшувальне вiд щиголь (щиглик).
 • Маленький стiльчик (дзиґлик).
 • Складiть iз будь-якими трьома словами речення. В одному з них пiдкреслiть головнi й другоряднi члени.

Лiнiйний диктант. Запишiть рядокслiв, щоб кожне наступне починалося тією лiтерою, якою закiнчується попереднє.

Назвiть звуки, якi є межею мiж словами.Схарактеризуйте кожен звук.

Зразок: ґандж джерело оркестр рукав i т.д.

 

Пiдсумок уроку.

«Мiкрофон».

 • Що таке фонетика?
 • Скiльки звукiв є в українськiй мовi?
 • Назвiть голоснi звуки.
 • Як утворюються дзвiнкi i глухi приголоснi?
 • Назвiть дзвiнкi приголоснi, якi не мають парних глухих.
 • Назвiть пари приголосних за дзвiнкiстю-глухiстю.
 • Який глухий приголосний не має парного дзвiнкого?
 • Назвiть п’ять слiв, у яких є лiтера ґ.
 • Сформулюйте своє запитання й адресуйте його однокласникам.

 

Домашнє завдання.

Вивчити теоретичний матерiал. Пiдготувати повiдомлення

«Доля лiтери ґв українськiй мовi», використавши ресурси iнтернету. З а бажанням: придумати метаграми, вiдгадками дояких були б слова грати – ґрати, гнiт –ґнiт, ґлей – клей, гай – чай, ґуля – куля.

Icon of Ukr Mov5nov (44) Ukr Mov5nov (44) (33.2 KiB)
Скачав конспект! Скачай презентацію-->
загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *